Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

W Warszawie działa 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego (BKDS) i 18 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (DKDS). Jest też Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). A także Warszawska Rada Seniorów. Sporo, prawda? Zobaczcie, jak te wszystkie ciała współpracują i czym się zajmują.

1

Zobacz publikację: Organizacje w dialogu z Miastem. System dialogu społecznego w Warszawie

Czym jest dialog społeczny w Warszawie? Kto w nim bierze udział? O czym się w ten sposób rozmawia? Jak włączyć się w ten dialog? I czy warto? Wszystkie najważniejsze informacje na ten temat znajdziecie w najnowszej publikacji Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych: Organizacje pozarządowe w dialogu z Miastem. System dialogu społecznego w Warszawie.

Niebieski napis na białym tle Organizacje pozarządowe w dialogu z Miastem. System dialogu społecznego w Warszawie. Po lewej stronie  i na dole elementy graficzne: żółty i czerwony prostokąt

Autor/źródło: SCWO
2

Branżowe Komisje Dialogu Społecznego (BKDS)

Branżowe Komisje Dialogu Społecznego (BKDS) pracują przy biurach Urzędu m.st Warszawy. W skład BKDS wchodzą przedstawiciele NGO oraz przynajmniej jeden urzędnik biura, przy którym działa komisja. W pracach BKDS, z głosem doradczym, mogą brać udział przedstawiciele różnych jednostek organizacyjnych, np. teatrów miejskich, urzędu pracy lub Zarządu Transportu Miejskiego. BKDS zajmuje się współtworzeniem i konsultowaniem polityki Miasta w dziedzinie, w której działa, np. w dziedzinie kultury. Głównie jest to praca nad dokumentami i aktami prawnymi Urzędu.

Obecnie w Warszawie przy 14 biurach działa 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej o Branżowych Komisjach Dialogu Społecznego (BKDS) >

3

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS)

Na bardziej lokalnym poziomie, w dzielnicach Warszawy, działają Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego (DKDS). DKDS składają się z przedstawicieli NGO oraz z przynajmniej jednego przedstawiciela Miasta, delegowanego przez urząd danej dzielnicy. Z głosem doradczym, w skład DKDS mogą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych, działających w zakresie zadań publicznych i należących do Dzielnicy, przy której działa komisja, np. dzielnicowy dom kultury, ośrodek pomocy społecznej, szkoła. Głównym zadaniem komisji dzielnicowych jest współtworzenie i konsultowanie polityki Dzielnicy w dziedzinach związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej o Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego (DKDS) >

Aktualny wykaz komisji znajduje się na stronie UM Warszawa: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego.

4

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego powstała w 2011 r. na mocy nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 41e). Kadencja Rady jest trzyletnia. Zgodnie z ustawą do jej zadań należy:

  • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin,
  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Czytaj więcej o Warszawskiej Radzie Pożytku Publicznego >

5

Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS)

Wszystkie ciała dialogu łączy Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS). Głównym celem Forum jest wymiana informacji i doświadczeń między wszystkimi komisjami, Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego i Pełnomocnikiem.

Czytaj więcej o Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS) >

6

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Nad efektywnym współdziałaniem NGO i miasta czuwa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymiJego celem jest realizacja polityki Miasta opisanej w różnych dokumentach strategicznych i programach w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym.

7

Warszawska Rada Seniorów

Warszawska Rada Seniorów doradza władzom Warszawy w sprawach dotyczących polityki Miasta wobec seniorów, opiniuje akty wydawane przez organy m.st. Warszawy dotyczące seniorów oraz inicjuje działania na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego.

Czytaj więcej o Warszawskiej Radzie Seniorów >

8

Młodzieżowa Rada Warszawy

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW) to grupa młodzieży pełniąca rolę organu konsultacyjno-doradczego w stołecznym samorządzie.

Czytaj więcej o Młodzieżowej Radzie Warszawy >


O SCWO

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Skorzystaj z SCWO, także jeśli masz pytanie dotyczące zakładania lub prowadzenia organizacji pozarządowych, szukasz sali na działania swojej organizacji lub ciekawych szkoleń dla NGO:
🔈 warszawa.ngo.pl/scwo
☎ (22) 828 91 23
✉ scwo@warszawa.ngo.pl

Bądź na bieżąco ➡ fb.com/warszawa.ngo.

Projekt Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansuje m.st. Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.