Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Obecnie w Warszawie działa 18 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego.

1

Powstanie DKDS

Powstanie dzielnicowej komisji może zainicjować minimum 5 organizacji, które zgłaszają chęć jej utworzenia burmistrzowi dzielnicy, przy której ma ona działać. Burmistrz przekazuje to zarządowi dzielnicy. Jeśli zarząd uzna zasadność wniosku, zwoływane jest pierwsze spotkanie – w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Jeśli sytuacja jest wątpliwa lub burmistrz odmawia powołania dzielnicowej komisji, organizacje mogą zwrócić się z prośbą o mediację do Pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. W każdej dzielnicy może działać tylko jedna komisja.

2

Skład DKDS

Dzielnicowe komisje składają się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych,działających w zakresie zadań publicznych i należących do dzielnicy, przy której działa komisja, np. dzielnicowego domu kultury, ośrodka pomocy społecznej, szkół (przedstawiciele jednostek mają jedynie głos doradczy) oraz z przynajmniej jednego przedstawiciela Miasta, delegowanego przez urząd, przy którym działa komisja.

Tak jak w przypadku komisji miejskich, DKDS-y mają charakter otwarty, co oznacza, że każda organizacja może do nich dołączyć w dowolnym momencie. Wystarczy przyjść na spotkanie. Przedstawiciel nowej organizacji otrzymuje prawo głosu od następnego posiedzenia.

W spotkaniach komisji mogą brać udział eksperci, specjaliści, przedstawiciele różnych instytucji, w tym także spółek Miasta oraz inni zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

Nie ma ograniczeń co do liczebności komisji. Przeciętna dzielnicowa komisja skupia ok. 30 przedstawicieli organizacji.

3

Jak pracuje DKDS?

Pracami DKDS-u kieruje przewodniczący wybrany przez komisję.

DKDS-y mogą ustalać regulamin pracy, który określa tryb i organizację pracy komisji, czyli np. sposób zwoływania posiedzeń, sposób wyboru i odwoływania przewodniczącego oraz czas trwania kadencji przewodniczącego.

Członkowie i członkinie danej komisji mogą również, choć nie muszą, wybrać prezydium. Warto podkreślić, że w wyborze władz Miasto ma tylko jeden głos, niezależnie od tego, ilu urzędników bierze udział w pracach komisji. Zasada ta ma zastosowanie także w innych sytuacjach, w których przeprowadza się głosowanie. Odnosi się również do organizacji pozarządowych, biorących udział w pracach DKDS-u.

Dane osób kierujących pracami komisji (adres e-mail oraz nazwa organizacji, którą reprezentują) znajdują się na stronie Urzędu.

4

Cele i zadania DKDS

Cele i zadania komisji dzielnicowych są analogiczne do celów i zadań komisji ogólnomiejskich, z tym, że mają z jednej strony charakter bardziej lokalny (dzielnicowy), z drugiej – ponieważ reprezentują organizacje z różnych branż – zajmują się bardzo różnymi sprawami. Zatem ich celem jest polepszenie i podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy. Są także dla urzędu dzielnicy dobrym źródłem wiedzy o potrzebach społecznych oraz partnerem do dyskusji o rozwiązywaniu problemów. Są także zorganizowanymi przedstawicielami społeczeństwa.

Głównym zadaniem merytorycznym komisji dzielnicowych jest współtworzenie i konsultowanie polityki dzielnicy w dziedzinach związanych z działalnością organizacji pozarządowych. Chodzi tu zwłaszcza o nowo powstające dokumenty i akty prawne dzielnicy. Oczywiście realizacja tego zadania jest możliwa tylko wtedy, gdy dzielnica włącza komisje do swoich prac nad nowymi rozwiązaniami. Oprócz tego komisje dzielnicowe opiniują tematy zadań konkursowych (dzielnicowych) oraz delegują przedstawicieli organizacji do prac w dzielnicowych komisjach konkursowych oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu.

5

Spotkania DKDS

Komisje dzielnicowe spotykają się najczęściej raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące. Spotkania odbywają się w miejscach prowadzenia działalności przez poszczególne organizacje pozarządowe, w siedzibie urzędu dzielnicy lub w innych miejscach. Są to spotkania jawne i otwarte.

Po spotkaniu Komisja jest zobowiązana przesłać do Miasta podejmowane uchwały i stanowiska. Są one umieszczane na stronie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Tam znajdują się również informacje o datach i miejscach kolejnych spotkań oraz sprawozdania roczne z prac komisji.

Obsługę organizacyjną, w tym nieodpłatne użyczenie sali i sprzętu na posiedzenia, zapewnia DKDS-owi urząd dzielnicy.

DKDS może obradować online.

6

Rozwiązanie DKDS

Komisja dzielnicowa zostaje rozwiązana w sytuacji, gdy:

  • nie przesyła informacji o terminach i programie spotkań,
  • nie przestrzega zasad określonych w § 5 Programu współpracy (pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, zrównoważonego rozwoju i równości szans).

W tych przypadkach o rozwiązaniu DKDS-u decyduje zarząd dzielnicy, przy której działa komisja. Zanim podejmie decyzję - informuje o takiej możliwości zainteresowaną komisję oraz Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komisja ma 30 dni od daty pisma na złożenie wyjaśnień.

Na podstawie złożonych wyjaśnień lub po upływie czasu na złożenie wyjaśnień zarząd dzielnicy podejmuje decyzję o rozwiązaniu lub nierozwiązaniu DKDS-u.

DKDS ma możliwość odwołania się od decyzji zarządu dzielnicy do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami.

DKDS może także – kierując się swoimi powodami – podjąć uchwałę o samorozwiązaniu.

7

Wykaz komisji

Informacje o komisjach dzielnicowych znaleźć można na stronie UM Warszawa: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dkds.

8

Zaangażuj się w prace DKDS

Zastanawiasz się, czy warto dołączyć do komisji dialogu społecznego? Przekonaj się, że warto!

9

Skorzystaj z SCWO

Działasz w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, skontaktuj się ze Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Podpowiemy Ci, co w bezpłatnej ofercie SCWO może być przydatne dla organizacji działających w Twojej komisji, zaoferujemy specjalistyczne wsparcie, które odpowiada na potrzeby organizacji w KDS-ie, przyjdziemy na posiedzenie, by odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące prowadzenia organizacji.

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Skorzystaj z SCWO, także jeśli masz pytanie dotyczące zakładania lub prowadzenia organizacji pozarządowych, szukasz sali na działania swojej organizacji lub ciekawych szkoleń dla NGO:
🔈 warszawa.ngo.pl/scwo
☎ (22) 828 91 23
✉ scwo@warszawa.ngo.pl

Bądź na bieżąco ➡ fb.com/warszawa.ngo.

Projekt Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansuje m.st. Warszawa.


Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.