Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Obecnie w Warszawie przy 14 biurach działa 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego.

1

Powstanie BKDS

Ich powstanie może zainicjować minimum 10 organizacji, które zgłaszają chęć utworzenia komisji dyrektorowi biura, przy którym ma ona działać. Jeśli uzna on zasadność wniosku, zwołuje pierwsze spotkanie – w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Jeśli sytuacja jest wątpliwa lub dyrektor odmawia powołania BKDS-u, organizacje mogą zwrócić się z prośbą o mediację do Pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2

Skład BKDS

W skład komisji wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych działających w poszczególnych dziedzinach, np. przedstawiciele domu kultury lub ośrodka pomocy społecznej (mają oni głos doradczy) oraz przynajmniej jeden urzędnik biura, przy którym działa komisja.

Komisje mają charakter otwarty, to znaczy, że każda organizacja może do nich dołączyć w dowolnym momencie. W przypadku chęci dołączenia do BKDS-u, wystarczy przyjść na spotkanie. Przedstawiciel nowej organizacji uzyskuje prawo głosu od następnego posiedzenia komisji.

W spotkaniach mogą brać również udział eksperci, specjaliści i przedstawiciele różnych instytucji, w tym spółki Miasta i inni zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

3

Jak pracuje BKDS?

Pracami BKDS-u kieruje przewodniczący lub przewodnicząca wybrani przez komisję. W niektórych komisjach zadanie to należy do wybieranego prezydium. Do obowiązków kierujących BKDS-em należy sporządzenie raz w roku sprawozdania z prac komisji i przesłanie go do Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz do dyrektora biura. 

Dokładny termin, w jakim sprawozdanie ma zostać przesłane podany jest każdorazowo w Programie współpracy Urzędu m.st. Warszawa z i organizacji pozarządowych na dany rok. Przewodnicząca lub przewodniczący zobowiązani są również zwołać pierwsze posiedzenie komisji w nowym roku kalendarzowym (data, do której powinno się do wydarzyć także jest określona w Programie współpracy Miasta i organizacji pozarządowych na dany rok).

Wzory sprawozdań z działalności branżowych  komisji dialogu społecznego można znaleźć na stronie Miasta poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi: um.warszawa.pl/waw/ngo, zakładka: Komisje dialogu społecznego.

Komisje mogą ustalać regulamin, który określa tryb i organizację ich pracy, czyli np. sposób zwoływania posiedzeń, sposób wyboru i odwoływania przewodniczącego oraz czas trwania kadencji przewodniczącego.

Komisje nie mają obowiązku przesyłania do zamieszczenia na stronach Miasta sprawozdań z poszczególnych posiedzeń. Niektóre jednak udostępniają sprawozdania, uchwały i inne wypracowane dokumenty we własnym zakresie, np. podając link do wirtualnego dysku. Np. Branżowa komisja dialogu społecznego ds. bezdomności udostępnia w ten sposób nie tylko protokoły z posiedzeń komisji, ale także ze spotkań prezydium, czy grup roboczych.

Członkowie i członkinie danej komisji mogą również, choć nie muszą, wybrać prezydium. 

Przy głosowaniach obowiązuje zasada, że każdy podmiot (zarówno organizacja pozarządowa, jak i Miasto) dysponuje tylko jednym głosem (niezależnie od tego, ilu urzędników i urzędniczek lub przedstawicieli i przedstawicielek danej organizacji bierze udział w pracach komisji)

Na stronie internetowej Urzędu znajduje się: 

  • aktualna informacja o Przewodniczącym(ej) i składzie osobowym Prezydium wraz z danymi kontaktowymi (za zgodą tych osób).
  • aktualna lista organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych skupionych w danym BKDS-ie;
  • informacja o terminie, miejscu i programie kolejnego posiedzenia komisji (na o najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem);
  • uchwały i stanowiska podejmowane przez komisję;
  • roczne sprawozdanie z pracy komisji.

Dane osób kierujących pracami komisji (adres e-mail oraz nazwa organizacji, którą reprezentują) – za ich zgodą – znajdują się na stronie Urzędu. 

Komisje spotykają się najczęściej raz w miesiącu. Są to spotkania jawne i otwarte. Po spotkaniu komisja jest zobowiązana przesłać do Miasta treść podjętych uchwał i stanowisk. Są one umieszczane na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy. Tam znajdują się również informacje o datach i miejscach kolejnych spotkań oraz sprawozdania roczne z prac komisji. Obsługę organizacyjną prac komisji zapewnia właściwe merytorycznie biuro.

Komisje dialogu społecznego mają dużą swobodę w ustalaniu, w jaki sposób chcą pracować. W czasie pandemii covid np. część komisji zawiesiła swoje działania, a część przeszła na zdalny tryb pracy. Taka forma spotykania się i podejmowania decyzji jest dopuszczalna. Warto jednak zadbać, aby był to wynik wspólnych uzgodnień wszystkich członków i członkiń komisji. W niektórych przypadkach zdalne formy przyczyniły się do zwiększenia częstotliwości spotykania się, np. komisja ds. kultury spotykała się wówczas nawet raz na dwa tygodnie.

Jeśli przy biurze merytorycznym Urzędu m.st. Warszawy działa więcej niż jedna komisja, wówczas mogą one obradować wspólnie. Ustalają wówczas zakres, czas i formę współpracy.

Obradowanie połączonych komisji to oczywiście okazja do wymiany doświadczeń lub informacji o prowadzonej działalności, ale przede wszystkim może być to narzędzie do pracy nad zagadnieniami wspólnymi dla wszystkich komisji, działających przy danym biurze (np. do wspólnego konsultowania ogłoszeń konkursowych).

Narzędziem ułatwiającym prace komisji są także zespoły robocze, które mogą powstawać zarówno w związku z realizacją konkretnego zadania (np. organizacja wspólnego wydarzenia), jak i zająć się szczególnym, łączącym różne perspektywy, obszarem tematycznym.

W posiedzeniach komisji są zobowiązani brać udział również dyrektorzy biur. Dyrektor lub dyrektorka biura bierze udział w spotkaniu BKDS-u w pierwszym kwartale w danym roku. 

Dyrektorzy i dyrektorki mogą oczywiście uczestniczyć w spotkaniach komisji częściej – na jej zaproszenie lub z własnej inicjatywy.

4

Cele i zadania BKDS

Celem działania komisji jest polepszenie i podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Warszawy. Organizacje są blisko obywateli, dlatego są one dla Urzędu dobrym źródłem wiedzy o potrzebach społecznych. Są także partnerem do dyskusji o rozwiązywaniu problemów i zorganizowanymi przedstawicielami społeczeństwa.

Głównym zadaniem merytorycznym komisji jest współtworzenie i konsultowanie polityki miasta w dziedzinie, w której działa komisja. Chodzi tu zwłaszcza o nowo powstające dokumenty i akty prawne Urzędu. Oczywiście realizacja tego zadania jest możliwa tylko wtedy, gdy Urząd włącza komisje do swoich prac nad nowymi rozwiązaniami. Oprócz tego komisje opiniują tematy zadań konkursowych oraz delegują przedstawicieli organizacji do prac w komisjach konkursowych, które oceniają wnioski o dotacje oraz do zespołów ds. oceny realizacji zadania publicznego w ramach małych grantów.

5

Spotkania BKDS

Komisje spotykają się najczęściej raz w miesiącu. Są to spotkania jawne i otwarte. Po spotkaniu Komisja jest zobowiązana przesłać do Miasta uchwały i stanowiska podejmowane przez BKDS. Są one umieszczane na stronie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Tam znajdują się również informacje o datach i miejscach kolejnych spotkań oraz sprawozdania roczne z prac komisji. Obsługę organizacyjną prac komisji zapewnia właściwa merytorycznie komórka Urzędu.

Przy jednym biurze merytorycznym Urzędu m.st. Warszawy może działać więcej niż jednak komisja. BKDS-y mogą obradować wspólnie. Ustalają wówczas zakres, czas i formę współpracy.

Dyrektor biura zobowiązany jest wziąć udział w pierwszym w danym roku spotkaniu BKDS-u. Może jednak oczywiście uczestniczyć w spotkaniach komisji częściej - na jej zaproszenie lub z własnej inicjatywy.

6

Rozwiązanie BKDS

Niektóre komisje przestają po pewnym czasie funkcjonować i następuje ich rozwiązanie. Dzieje się to w sytuacji, gdy komisja:

  • nie przesyła informacji o terminach i programie spotkań,
  • nie przestrzega zasad określonych w § 5 Programu współpracy (pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, zrównoważonego rozwoju i równości szans).

W tych przypadkach o rozwiązaniu BKDS-u decyduje dyrektor biura, przy którym działa komisja. Zanim podejmie decyzję - informuje o takiej możliwości zainteresowaną komisję oraz Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Komisja ma 30 dni od daty pisma na złożenie wyjaśnień.

Na podstawie złożonych wyjaśnień lub po upływie czasu na złożenie wyjaśnień dyrektor biura podejmuje decyzję o rozwiązaniu lub nierozwiązaniu BKDS-u.

BKDS ma możliwość odwołania się od decyzji dyrektora biura do Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami.

BKDS może także – kierując się swoimi powodami – podjąć uchwałę o samorozwiązaniu.

7

Wykaz komisji

Aktualny wykaz komisji znajduje się na stronie UM Warszawa: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego/wykaz-komisji.

8

Zaangażuj się w prace BKDS

Zastanawiasz się, czy warto dołączyć do komisji dialogu społecznego? Przekonaj się, że warto!

9

Skorzystaj z SCWO

Działasz w Branżowej Komisji Dialogu Społecznego, skontaktuj się ze Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Podpowiemy Ci, co w bezpłatnej ofercie SCWO może być przydatne dla organizacji działających w Twojej komisji, zaoferujemy specjalistyczne wsparcie, które odpowiada na potrzeby organizacji w KDS-ie, przyjdziemy na posiedzenie, by odpowiedzieć na konkretne pytania dotyczące prowadzenia organizacji.

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Skorzystaj z SCWO, także jeśli masz pytanie dotyczące zakładania lub prowadzenia organizacji pozarządowych, szukasz sali na działania swojej organizacji lub ciekawych szkoleń dla NGO:
🔈 warszawa.ngo.pl/scwo
☎ (22) 828 91 23
✉ scwo@warszawa.ngo.pl

Bądź na bieżąco ➡ fb.com/warszawa.ngo.

Projekt Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych współfinansuje m.st. Warszawa.


Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.