Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

14 października 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła nowy wieloletni Program rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi, który wyznacza kierunki działań na najbliższe lata.

1

Cel i obszary współpracy

Głównym celem programu jest rozwój współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych. Współpraca odbywać się będzie na trzech polach: dialogu, współpracy finansowej oraz współpracy pozafinansowej.

Dla każdego z tych pól wyznaczone zostały cele szczegółowe, kierunki działań i zadania priorytetowe.

„Rozwijamy współpracę m.st. Warszawy i organizacji jako kluczowego partnera przy tworzeniu polityk publicznych oraz efektywnej realizacji zadań publicznych”.

2

Dialog

Zgodnie z wizją zapisana w Programie do 2025 roku obszar dialogu obywatelskiego Miasta z organizacjami ma się systematycznie rozwijać: „samorząd aktywnie dociera do organizacji, które do tej pory nie włączały się w procesy konsultacyjnie, szuka nowych aktywnych metod prowadzenia dialogu, dba o efektywną organizację procesu konsultacji i skuteczną promocję działań. 

Dynamicznie rozwija się współpraca w ramach branżowych i dzielnicowych komisji dialogu społecznego - aktywnie uczestniczy w nich coraz większa liczba organizacji, rośnie rola komisji w dialogu z Miastem. 

Rozwija się także współpraca w środowisku ciał dialogu, podejmowane są wspólne inicjatywy. Wpływ ciał dialogu na polityki publiczne nabiera coraz większego znaczenia, przez co ich rozpoznawalność w środowisku organizacji rośnie. 

Organizacje są kluczowym partnerem w dialogu z Miastem. Włączanie organizacji w diagnozowanie potrzeb i wypracowywanie rozwiązań jest naturalnym elementem pracy urzędników i cennym źródłem pomocy i wiedzy. Dobrą praktyką jest tworzenie wspólnych zespołów złożonych z przedstawicieli Miasta i organizacji konsultujących dokumenty zewnętrzne i przygotowujących wspólne stanowiska. Coraz więcej organizacji podejmuje współpracę w tym zakresie widząc realne jej efekty”.

Wizję tę mają pomóc osiągnąć działania na rzecz:

 • rozwoju udziału organizacji w procesach tworzenia dokumentów oraz założeń dokumentów, w tym w konsultacjach (tutaj przewiduje się m.in. szersze włączanie przedstawicieli organizacji w zespoły robocze, eksperckie służące diagnozie i programowaniu polityk miejskich; wypracowanie rekomendacji do zmian systemu konsultacji z organizacjami)
 • wzmocnienia roli i sprawności funkcjonowania komisji dialogu społecznego (tutaj przewiduje się m.in. rozwój działań informacyjnych służących promocji działań komisji i budujących ich współpracę ze środowiskiem oraz podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie zarówno organizacji, jak i urzędników w pracę komisji.
 • rozwoju współpracy między ciałami dialogu społecznego (tutaj np. przewiduje się zmianę systemu wyborów do WRDPP w kierunku szerszej współpracy ze środowiskiem organizacji).
3

Współpraca finansowa

W obszarze współpracy finansowej Miasto będzie dążyć do tego, aby zakres tej współpracy z roku na rok rósł.  W 2025 r. m.in. „wysoka jakość współpracy zachęca do przekazywania w ręce organizacji nowych zadań – instytucji i placówek działających w wielu obszarach życia. Wypracowane są mechanizmy pozwalające na przekazanie organizacji zarządzania instytucją kultury. Tworzone są społeczne instytucje. 

Miasto dba o ciągłość realizacji zadań publicznych - kontrakty wieloletnie są powszechnie stosowaną normą. 

Procedury otwartych konkursów ofert są przyjazne - oparte o jednolite zasady w poszczególnych biurach i urzędach dzielnic, ograniczone do niezbędnych formalności. 

Organizacje znają przepisy, dopełniają niezbędnych obowiązków, zapewnione jest wsparcie przy przygotowaniu i realizacji ofert. Komisje konkursowe poprzez aktywny udział w nich przedstawicieli i przedstawicielek organizacji i Urzędu m.st. Warszawy tworzą realną przestrzeń do rozmowy o jakości i celowości projektów. Rozwijane są mechanizmy wspierające współpracę instytucji z organizacjami (…)”.

Osiągnąć ten cel mają działania na rzecz:

 • budowania pozycji organizacji jako kluczowego partnera Miasta w realizacji zadań publicznych/zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (m.in. Stworzenie katalogu zadań publicznych, które mogą zostać przekazane organizacjom; wypracowanie mechanizmu pozwalającego na przekazanie organizacji zarządzania instytucją kultury i innymi instytucjami miejskimi, tworzenie takich instytucji);
 • rozwoju systemu współpracy finansowej w oparciu o otwarte konkursy ofert (m.in. dalsze upraszczanie procedur zlecania i rozliczania zadań publicznych; wypracowanie spójnych zasad kontroli merytorycznej i finansowej realizacji zadań publicznych; usprawnienie pracy komisji konkursowych m.in. poprzez wypracowanie i wdrożenie systemu wsparcia dla członków komisji; wprowadzenie w umowach na realizację zadań publicznych możliwości dofinansowania dostosowania infrastruktury do wymogów wynikających z ustawy o dostępności)
 • rozwoju współpracy międzysektorowej w realizacji zadań publicznych (poprzez m.in. wspieranie powstawania partnerstw międzysektorowych: organizacje–biznes–miasto–świat nauki dla opracowania nowych rozwiązań i realizacji zadań publicznych).
4

Współpraca pozafinansowa

W obszarze współpracy pozafinansowej wizja w 2025 r. przedstawia się tak: „Organizacje licznie korzystają z zasobów Miasta – przestrzeni miejskich i sprzętu technicznego. Współpraca ta odbywa się na jednolitych zasadach. 

Rośnie też liczba umów wynajmu na 5 – 10 lat. Miasto ułatwia także dostęp do wynajmu przestrzeni na wydarzenia i konferencje, na preferencyjnych warunkach oraz do wynajmu pustostanów. 

Organizacje coraz częściej uczestniczą i inicjują współpracę międzysektorową (…). Umacniają  się ścieżki współpracy. Jednostki organizacyjne Miasta - dzielnice, placówki oświatowe, instytucje kultury widzą w organizacjach ważnego partnera w realizacji swojej misji. Współpraca staje się standardem dnia codziennego - organizacje mają łatwy dostęp do lokalnej infrastruktury, a jednostki miejskie istotną pomoc w prowadzonych działaniach (…).

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki działaniom na rzecz:

 • spójnej polityki korzystania z zasobów Miasta (poprzez m.in. wypracowanie zasad i standardów korzystania z zasobów lokalowych i zaplecza technicznego jednostek organizacyjnych Miasta (m.in. placówek oświatowych, placówek sportowych), upowszechnienie informacji na temat możliwości wynajmu pustostanów, wprowadzenie w umowach na realizację zadań publicznych możliwości dofinansowania dostosowania infrastruktury do wymogów wynikających z ustawy o dostępności.
 • promocji i rozwoju współpracy pozafinansowej (poprzez m.in. powołanie koordynatorów do spraw współpracy z organizacjami na poziomie dzielnic i biur)
 • wzmacniania potencjału organizacji (promocja i rozwój usług SCWO).
5

Strategia #Warszawa2030

Przyjęty przez Radę m.st Warszawy program wzmacnia organizacje, ale także pomaga w osiągnięciu celów Strategii #Warszawa2030 (szczególnie celów: 1.1 Dbamy o siebie nawzajem; 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście; 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu; 3.2 Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym; 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał).

Ze względu na kluczową rolę organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, edukacji, kultury i innych, Program jest powiązany i służy realizacji celów następujących dokumentów, lub projektów dokumentów programujących rozwój Miasta, m.in.:

 • Strategia #Warszawa2030
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 oraz programów realizujących Strategię: Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami; Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; Programu przeciwdziałania narkomanii; Programu wspierania rodzin; Programu rozwoju pieczy zastępczej; Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Programu ochrony zdrowia psychicznego.
 • Polityki kulturalnej m.st. Warszawy.
6

Środki na realizację

Środki przeznaczone na realizację Programu zabezpieczane są w uchwałach budżetowych na rok 2021 i lata następne oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy.  Na realizację programu corocznie planowana jest kwota, określona w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021–2050, nie większa niż 300 mln złotych, w tym w części dotyczącej zlecania realizacji zadań publicznych w ramach konkursów ofert i małych dotacji nie mniej niż 150 mln złotych.

7

Podstawa prawna

Możliwość uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535). Ustawodawca przewidział fakultatywność programu. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego zarekomendowała prace nad dokumentem.

Uchwała nr LV/1705/2021 z 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8

Program rozwoju współpracy do 2025 roku (tekst)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.