Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Twoja organizacja prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z Warszawy? Realizujecie projekt dla lokalnej społeczności? Nie macie miejsca, aby przeprowadzić spotkanie, warsztaty lub inne działania? Możecie nieodpłatnie skorzystać z obiektów stołecznych szkół.

1

Zasady współpracy

2 lutego 2018 r. w życie weszło Zarządzenie nr 182/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w którym ustalono nowe zasady współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.

Zgodnie z Zarządzeniem, udostępniając miejsce na działania dla NGO, dyrektorzy szkół powinni kierować się zasadą „szkoły otwartej”, dającej uczniom możliwość dostępu do oferty organizacji pozarządowych oraz traktować organizacje pozarządowe priorytetowo, mając na względzie to, że są one ważnymi partnerami społecznymi w realizacji zadań „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020”.

2

Jakie obiekty?

Szkoły mogą udostępniać organizacjom nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz obiekty sportowe użytkowane na potrzeby oświatowe, będące w zasobach szkół i placówek oświatowych (np. sale lekcyjne, sale gimnastyczne, boiska szkolne).

3

Na jakie działania?

Działania prowadzone przez organizacje w obiektach szkolnych powinny przede wszystkim wspierać działalność dydaktyczną, wychowawczą, społeczną, opiekuńczą i profilaktyczną oraz innowacyjną szkoły. Jednak możliwe jest także korzystanie z bazy szkolnej przy realizacji celów statutowych organizacji pozarządowej bezpośrednio niezwiązanych z działalnością szkoły.

Ze szkolnej bazy mogą korzystać przede wszystkim organizacje działające rzecz dzieci i młodzieży oraz te, które działają na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w tym organizacje harcerskie.

4

Jak nawiązać współpracę?

Współpraca – czas jej trwania i zasady – powinna zostać określona w umowie lub porozumieniu.

Wzór takiego porozumienia o współpracy dostępny jest na stronie Biura Edukacji m.st Warszawa, a także w pliku do pobrania pod tą informacją.

Po uzgodnieniu warunków współpracy, ale przed podpisania umowy lub porozumienia o współpracy, organizacja powinna uzyskać zgodę dyrektora szkoły na podjęcie działań w jego placówce. Zgodę taką dyrektor wydaje po otrzymaniu pozytywnej opinii w tej sprawie od rady szkoły (lub placówki) i rady rodziców.

Aby dyrektor mógł podjąć decyzję o udzieleniu zgody (a rada szkoły i rada rodziców wydać opinię), organizacja może zostać poproszona o przedstawienie różnych dokumentów, np.:

  1. aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub ewidencji, potwierdzającego formę prawną i dane osób reprezentujących organizację;
  2. obowiązującego tekstu statutu określającego cele organizacji;
  3. opisu programu lub projektu, który będzie prowadzony na terenie szkoły wraz z charakterystyką osób zajmujących się realizacją przedsięwzięcia (prowadzeniem warsztatów/zajęć) oraz ich przykładowymi kwalifikacjami i doświadczeniem, informacją na temat ewentualnych materiałów dla uczestników programu/projektu, przykładowym grafikiem zajęć;
  4. informacji o źródłach finansowania realizowanego projektu/programu, w tym informację o dotacjach otrzymywanych z budżetu m.st. Warszawy oraz o wysokości opłat/wpłat uczestników projektu/programu;
  5. rekomendacji.
5

Udostępnienie nieodpłatne

W zależności od potrzeb obiekty szkolne mogą zostać udostępnione organizacji nieodpłatnie lub płatnie (po kosztach eksploatacji). W obu przypadkach dyrektor szkoły nie pobiera kaucji od organizacji pozarządowych. Jest także trzecia możliwość – najem obiektów szkolnych, wówczas kaucja jest pobierana.

Aby nieodpłatnie skorzystać z bazy szkolnej organizacja musi spełniać co najmniej jeden z warunków:

  • stale lub systematycznie działać na rzecz uczniów danej szkoły;
  • prowadzić projekty/programy na rzecz uczniów, wychowanków, rodziców, wychowawców, nauczycieli warszawskich szkół i nie pobierać opłat oraz wpłat od uczestników/adresatów swoich projektów/programów;
  • prowadzić projekty/programy na rzecz społeczności lokalnej i nie pobierać opłat oraz wpłat od uczestników/adresatów swoich projektów/programów.

Nieodpłatne udostępnianie bazy szkolnej wymaga podpisania porozumienia o współpracy między organizacją pozarządową i dyrektorem szkoły. Porozumienie takie wymagają każdorazowo akceptacji formalno-prawnej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty lub Miejskiego Biura Finansów Oświaty.

6

Płatne udostępnianie po kosztach eksploatacji

Możliwe jest także płatne udostępnianie obiektów szkolnych po kosztach eksploatacyjnych. Obowiązuje wówczas umowa najmu.

Dotyczy to organizacji, które cyklicznie lub sporadycznie wykorzystują bazę szkolną i pobierają opłaty od uczestników programów. Przy czym opłaty te (składki członkowskie lub opłaty/wpłaty od uczestników projektów/programów podejmowanych na rzecz społeczności szkolnej lub lokalnej) pobierane są wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji projektów/programów.

Taka współpraca opiera się na umowie najmu między szkołą a organizacją pozarządową. Podstawą ustalenia opłaty eksploatacyjnej jest kalkulacja kosztów. Koszty zużycia energii, wody oraz inne opłaty eksploatacyjne, a także koszty osobowe, jeśli są niezbędne dla realizacji umowy, nie mogą przekraczać kosztów faktycznie ponoszonych przez szkołę.

W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę (Urząd m.st Warszawy) może zwolnić organizację z kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem, że działalność organizacji pozarządowej, mimo jej odpłatnego charakteru, pozytywnie wpływa na rozwój społeczności szkolnej bądź lokalnej. Chcąc uzyskać zwolnienie z opłat – organizacja powinna wystąpić z odpowiednim wnioskiem do dyrektora szkoły.

Jeśli organ prowadzący zgodzi się na zwolnienie, dyrektor szkoły podpisuje z organizacją porozumienie o współpracy (a nie umowę najmu).

7

Najem

Wynająć obiekty szkolne (umowa najmu) mogą organizacje, które nie prowadzą działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej lub prowadzą taką działalność w celu osiągnięcia zysku, pobierając opłaty wyższe niż ponoszone koszty realizacji projektu/programu. Współpraca ta opiera się na oddzielnych i niezależnych umowach podpisywanych między organizacją i dyrektorem szkoły.Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.