Warszawa - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >

Organizacje w Warszawie mają możliwości wynająć od Miasta lokale użytkowe na preferencyjnych warunkach lub mieszkania.

1

Kto może wynająć lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach?

Podmiotami uprawnionymi do wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych z zasobu m.st. Warszawy są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, podmioty ekonomii społecznej)

Określenie "preferencyjne warunki" oznacza, że:

 • organizacje mogą starać się o wynajem miejskiego lokalu użytkowego, z pominięciem procedury konkursowej lub przetargowej, na prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stawki dla organizacji za wynajem miejskiego lokalu użytkowego są znacznie niższe od tych, które obowiązują na rynku komercyjnym.

Najem lokali dla organizacji w Warszawie [ulotka]

2

Na jaką działalność?

W lokalu użytkowym wynajętym na preferencyjnych warunkach organizacja może prowadzić:

 • działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, kultury, sztuki, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zgodnie ze statutem organizacji);
 • działalność gospodarczą, pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową (w przypadku spółdzielni socjalnych warunek ten uznaje się za spełniony również, gdy całość dochodów z działalności jest przeznaczana na dalszą działalność w sposób określony w statucie).

Za zgodą wynajmującego (czyli np. dzielnicowego ZGN) dopuszcza się możliwość podnajęcia do 50% powierzchni lokalu.

3

Co to są preferencyjne stawki?

Stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przez organizacje są niższe niż w przypadku najmu komercyjnego i ustalane są podczas negocjacji przed podpisaniem umowy. 

Każda dzielnica ma ustaloną minimalną stawkę preferencyjną. Mogą one się różnić nie tylko w zależności od dzielnicy, ale także w zależności od prowadzonej przez organizację działalności, umiejscowienia lokalu i jego stanu. Stawki czynszu są corocznie waloryzowane.

Stawka za część powierzchni lokalu, w której organizacja prowadzi działalność gospodarczą zależy od rodzaju tej działalności i może być zwiększona do poziomu stawki rynkowej. W przypadku spółdzielni socjalnej będzie to stawka preferencyjna ze względu na specyfikę i cel działania spółdzielni.

UWAGA!

Niezależnie o stawki czynszu płaconego za lokal użytkowy wynajmowany od Miasta, organizacja może starać się o obniżenie czynszu jeśli w lokalu tym prowadzi działania, na które otrzymała miejskie dotacje (realizuje zadania publiczne na zlecenie Miasta).  

Obniżenie czynszu obowiązuje na cały czas realizacji zadania. 

Aby ubiegać się o to obniżenie - organizacja musi złożyć wniosek w dzielnicowym Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami lub innej dzielnicowej jednostce zajmującej się sprawami lokalowymi i przedstawić podpisaną umowę dotacyjną.

4

Na jak długo podpisywana jest umowa?

Lokale użytkowe wynajmowane są na czas określony: do 3 lub do 10 lat, z możliwością kontynuacji. 

Kolejna umowa na najem lokalu z tą samą organizacją może być podpisana na okres do 5 lub do 10 lat, chyba że najemca wnioskuje o krótszy okres najmu.

Stawki czynszu waloryzowane są co rok.

5

Jaki lokal użytkowy można wynająć?

Lokal, o wynajęcie którego może ubiegać się organizacja, nie może być usytuowany na parterze ciągu handlowo-usługowego, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków. W tych szczególnych przypadkach konieczne będzie uzyskanie przez burmistrza zgody Prezydenta m.st. Warszawy.

6

Jak wynająć lokal użytkowy?

Organizacje ubiegające się o lokal składają wniosek, na podstawie którego Zarząd Dzielnicy m.st. Warszawy, właściwy dla lokalizacji lokalu, oceni Ich wiarygodność i możliwość realizacji wniosku.

Złóż wniosek o najem do danego urzędu dzielnicy. Opisz w nim jakiego lokalu szukasz i co Twoja organizacja będzie w nim robić.

Formularz wniosku o najem lokalu użytkowego przez organizację pozarządową

Do wniosku dołącz:

 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);
 • sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia wniosku;
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany);
 • statut wnioskodawcy;
 • oświadczenie o nieposiadaniu nieuregulowanych zobowiązań finansowych wobec m.st. Warszawy.

Organizacje pozarządowe mogą również  wstąpić o najem lokalu użytkowego w wyniku przystąpienia do ogłoszonych przez Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy przetargów lub konkursów ofert na najem lokali użytkowych.

Przyznanie lokalu

Jeśli urząd dzielnicy rozpatrzy Twój wniosek pozytywnie:

 • negocjujesz stawkę czynszu za najem (stawki różnią się między dzielnicami),
 • podpisujesz umowę z dzielnicowym ZGN.

Warto pamiętać!

Wynajmując lokal od Urzędu Miasta, po podpisaniu umowy na najem,organizacja powinna pamiętać, że:

 • będzie musiała wpłacić zwrotną kaucję - jej wysokość jest każdorazowo ustalana, organizacje mogą się starać o jej zmniejszenie;
 • będzie musiała dostarczyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (takie oświadczenie jest dodatkowym zabezpieczeniem), ponieważ musi być ono sporządzone przez notariusza oznacza to dodatkowe koszty - ich wysokość zależy od wielkości wynajmowanego lokalu; koszt ten jest dzielony po równo między organizację a Urząd Dzielnicy;
 • przed rozpoczęciem korzystania z lokalu obie strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy;
 • w trakcie trwania umowy pracownicy Urzędu mogą kontrolować sposób wykorzystania lokalu: jeśli organizacja będzie wykorzystywać lokal niezgodnie z przeznaczeniem, umowa może być rozwiązana;
 • jeśli organizacja chce przeprowadzić w lokalu remont, musi najpierw uzyskać na to zgodę urzędu lub ZGN-u. Jeśli tak się stanie, obie strony podpisują porozumienie remontowe;
 • od wynajmowanych lokali organizacje muszą płacić podatek od nieruchomości wg. stawek podanych na stronie: https://warszawa19115.pl/-/podatek-od-nieruchomosci
 • organizacje mogą podnajmować lokal innym organizacjom pozarządowym tylko za zgodą ZGN i tylko do 50% powierzchni - przy podnajmie innym organizacjom stawka za powierzchnię podnajmowaną może być podwyższona o 50%;
 • organizacje mogą podnajmować lokal firmom tylko za zgodą ZGN i tylko do 50% powierzchni lokalu - przy podnajmie firmom stawka za powierzchnię podnajmowaną będzie podwyższona do stawki rynkowej obowiązującej w danej lokalizacji.
7

Czy wynajmowany lokal można remontować?

Wystawiane do najmu lokale użytkowe, reprezentują różny stan techniczny. Remont należy do przyszłego najemcy. W trakcie oczekiwania na wydanie zgody na rozpoczęcie prac remontowych dopuszcza się obniżenie stawek czynszu przez okres 3 miesięcy, a w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach do 6 miesięcy. 

Rozliczenie kosztów remontu odbywa się na podstawie zawartego z wynajmującym porozumienia remontowego. Rozliczenie udokumentowanych nakładów podwyższających trwale wartość lokalu następuje w systemie miesięcznym, z zastrzeżeniem, że łączna ich wartość nie może przekroczyć sześciomiesięcznych opłat czynszowych w okresie 5 lat. 

W przypadku nakładów poniesionych na remont w związku z przystosowaniem lokalu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w zakresie uzgodnionym z wynajmującym) są rozliczane w całości.

Szczegółowy katalog prac remontowych, podlegających rozliczeniu >

UWAGA! Zakres prac remontowych, warunki rozliczenia i wysokość obniżki muszą być ustalone z urzędem lub ZGN-em przed rozpoczęciem prac remontowych.

Wszelkie zmiany w najmie lokalu użytkowego wymagają (pod rygorem rozwiązania umowy najmu) zgody wynajmującego.

8

Czy najmowany od Miasta lokal użytkowy można podnająć?

Za zgodą zarządu dzielnicy część lokalu (maksymalnie 50% powierzchni), można podnająć innej organizacji lub innym podmiotom (firmom). 

W przypadku podnajmu innej organizacji non-profit stawka czynszu jest podwyższana o minimum 50% za powierzchnię podnajmowaną. W szczególnych przypadkach od podwyżki czynszu można odstąpić. 

W przypadku podnajmu innym podmiotom, stawka za podnajem podwyższana jest do wysokości stawek rynkowych.

ZOBACZ TAKŻE: Czy możemy podpisać umowę użyczenia lokalu, na podstawie której inna organizacja będzie opłacać czynsz za lokal? >

9

Czy od Miasta można wynająć mieszkanie na cele społeczne?

Prezydent m.st. Warszawy może przekazać na cele społeczne lokale mieszkalne z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. W uzasadnionych przypadkach z takiej możliwości mogą skorzystać także organizacje pozarządowe.

Które organizacje mogą otrzymać mieszkania na cele społeczne?

Organizacja może otrzymać takie mieszkanie pod warunkiem, że na rzecz mieszkańców i mieszkanek Warszawy prowadzi działania z zakresu ustaw: 

 • o pomocy społecznej, 
 • wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 
 • opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
 • ochronie zdrowia psychicznego.

Jakie mieszkania mogą być przekazane na cele społeczne?

Ponad to na cele społeczne może być przekazany: 

 • lokal opróżniony, który w ocenie zarządu dzielnicy nie jest niezbędny do udzielania pomocy mieszkaniowej,
 • lokal znajdujący się w budynku, którego powierzchnia, struktura, usytuowanie oraz wyposażenie w urządzenia czy lokalizacja umożliwiają realizację zadań z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ochronie zdrowia psychicznego.

W jaki sposób mieszkania są przekazywane organizacjom pozarządowym?

Zasady przekazywania lokali na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) określa Zarządzenie nr 540/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przekazywania lokali mieszkalnych na rzecz organizacji pozarządowych oraz określenia sposobu wyboru organizacji(otwiera się w nowej karcie).

Na poziomie ponad dzielnicowym mieszkania są przekazywane na podstawie umowy/porozumienia o współpracy zawieranej z organizacjami, które:

 • realizują zadania publicznej na zlecenie samorządu warszawskiego (na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
 • zostały wyłonione jako partnerzy do realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych ze środków UE (na podst. art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Więcej informacji o wyborze partnerów >

Na poziomie dzielnicowym obowiązuje osobna procedura. 

Organizacje mogą ubiegać się o lokale w odpowiedzi na ogłoszenia o możliwości składania ofert w sprawie lokali wydzielonych przez zarządy dzielnic. Informacje o dostępnych lokalach są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy

Organizacja pozarządowa zainteresowana lokalem składa w odpowiedniej dzielnicy:

 • ofertę wraz z koncepcją realizacji zadań w lokalu oraz wymaganymi załącznikami.
 • rekomendacje z Biura Pomocy i Projektów Społecznych lub Biura Polityki Zdrowotnej o prowadzonej i planowanej działalności.  

Burmistrz Dzielnicy może wystąpić do innej jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy lub administracji rządowej lub właściwej komórki organizacyjnej o dodatkową opinię o działalności organizacji.

Więcej informacji o procedurze na poziomie dzielnic >

Preferencje w wyborze oferty

Preferencje w wyborze oferty przysługują tym organizacjom pozarządowym, które dołączą do wniosku:

 • rekomendacje (referencje) o  prowadzonej działalności od jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczonych środków na realizację zaplanowanej w lokalu działalności;
 • dokumenty potwierdzające brak zaległości finansowych wobec m.st. Warszawy w przypadku wynajmowania (aktualnie lub w okresie ostatnich 5 lat) innych lokali od m.st. Warszawy.
10

O lokalach dla organizacji w Warszawie [film]

W październiku 2021 r. w serwisie warszawa.ngo.pl odbył się #LIVE ngo.pl "O lokalach dla organizacji w Warszawie". Wzięła w nim udział Magdalena Młochowska, ówczesna dyrektorka Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy. Poniżej prezentujemy nagranie tej rozmowy.

Przejdź do wybranej części nagrania

00:00:00 Powitanie, przedstawienie ekspertki, wprowadzenie do tematu

00:03:46 Ile lokali użytkowych wynajmuje Miasto organizacjom pozarządowym? Ile organizacji korzysta z tej formy współpracy z Miastem? 

00:04:40 Ile wynosi preferencyjna stawka najmu lokalu miejskiego dla organizacji pozarządowych? 

00:05:58 Jak można ubiegać się o lokal na preferencyjnych warunkach (poza trybem konkursowym i poza trybem przetargowym)? 

00:09:16 O czym warto pomyśleć, zanim zaczniemy starać się o lokal miejski? 

00:10:21 Kto szuka lokalu - organizacja czy urząd? 

00:13:05 Czy Biuro Polityki Lokalowej ma wpływ na to, jakie lokale dzielnicowe Zarządy Gospodarowania Nieruchomościami udostępniają organizacjom? 

00:13:55 Jak pandemia wpłynęła na dostępność lokali miejskich dla organizacji? 

00:15:32 Jakich lokali organizacje raczej nie wynajmą na preferencyjnych warunkach? 

00:18:35 Jakie informacje są potrzebne, aby złożyć wniosek o najem lokalu miejskiego? 

00:20:34 Dotychczasowa współpraca z Miastem - czy może mieć wpływ na decyzję o wynajęciu lokalu? 

00:22:47 Czy wniosek o najem można złożyć w kilku dzielnicach? 

00:23:12 Na jaki okres można podpisać umowę o najmie? 

00:24:07 Czy wniosek o najem na preferencyjnych stawkach można składać drogą mailową z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

00:24:40 Jak długo trwa procedura rozpatrzenia wniosku? 

00:25:18 Kiedy można liczyć na obniżenie czynszu i do jakiej wysokości? 

00:27:46 Czy podpisanie umowy na najem lokalu łączy się z jakimiś dodatkowymi kosztami? 

00:28:39 Czy można liczyć na pomoc Miasta w zapewnieniu dostępności lokalu dla osób ze szczególnymi potrzebami? 

00:30:59 Kiedy można przeprowadzić remont najmowanego lokalu? 

00:32:11 Czy i do jakiej wysokości można rozliczyć koszty remontu lokalu najmowanego na preferencyjnych warunkach? 

00:34:30 Kto ponosi koszty remontu lokalu w razie awarii? 

00:35:35 Czy można podnajmować lokal innym podmiotom? Na jakich warunkach? 

00:40:09 Co się dzieje w sytuacji, gdy organizacja nie płaci czynszu? 

00:41:46 Od czego zależy, czy umowa z organizacją jest podpisywana na 3 czy na 10 lat? 

00:42:58 Czy ZGN-y stosują rabaty, bonifikaty, czasowe zwolnienia z opłat czynszowych dla organizacji? 

00:43:38 Co to jest konkurs profilowany dla organizacji?

11

Najczęściej zadawane pytania (Q&A)

Przeczytaj też

 • Magda Dobranowska-Wittels, ngo.pl

  Warszawa: Lokale dla organizacji

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.