Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Warszawskie stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Odpowiemy na nie. (22) 828 91 23 ・ scwo@warszawa.ngo.pl ・ 9:00-17:00. Więcej informacji >
Są miejsca, które działają nie tylko dla zysku. Takie, które powstały, by Warszawa była dla wszystkich. Skorzystaj z Mapy Społecznych Miejsc Warszawy i poznaj miejsca prowadzone przez organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne.

Szukamy miejsc prowadzonych przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, które mają stałą ofertę dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Płatną lub bezpłatną. Znasz miejsce, które powinno się znaleźć na mapie? Daj nam o tym znać na scwo@warszawa.ngo.pl.

304 miejsc:
Śródmieście

Kuchnia Konfliktu to restauracja oraz miejsce spotkania kultur! Tworzymy przestrzeń do dialogu i integracji, dając uchodźcom i imigrantom w Polsce miejsca pracy oraz szansę podzielenia się znakomitą kuchnią swoich regionów. Odpowiedzią na te pytania jest inicjatywa Kuchnia Konfliktu, czyli miejsce spotkania kultur i dialogu społecznego, które jest jednocześnie mobilną restauracją serwującą potrawy z regionów świata, objętych konfliktem. Celem projektu jest interwencja w przestrzeń publiczną poprzez kulinaria. Dzięki Kuchni Konfliktu mieszkańcy Warszawy poznają potrawy i kulturę państw konfliktu, wchodząc w bezpośrednie interakcje z uchodźcami i migrantami współtworzącymi projekt.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Bezpłatna poradnia dla ofiar przemocy - osób dorosłych, dzieci i młodzieży będących świadkami przemocy w rodzinie lub jej doświadczających - mieszkańców Warszawy. W naszych Poradniach można uzyskać pomoc w zakresie trudności rodzinnych i emocjonalnych, przemocy, problemów wychowawczych, uzależnień, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami przez dzieci i młodzież, problemów z agresją, trudności w nauce. Z pomocy naszych specjalistów mogą bezpłatnie skorzystać mieszkańcy Warszawy. Pracujemy z: * Dorosłymi, którzy doświadczają przemocy * Rodzinami, w których występuje problem przemocy * Dziećmi i młodzieżą doświadczającymi przemocy * Osobami będącymi świadkami przemocy W Poradni pracuje zespół terapeutów, który tworzą osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin. W miarę możliwości pomocą staramy się objąć całą rodzinę. W Poradni można skorzystać z następujących form pomocy: * Porad i konsultacji dla młodzieży i rodzin * Pomocy psychologicznej dla dzieci * Konsultacji wychowawczych dla rodziców * Psychoterapii rodzinnej i indywidualnej dla członków rodzin * Interwencji kryzysowych * Konsultacji specjalistycznych (prawnych, zawodowych) dla osób korzystających z innych form pomocy. Nasza pomoc jest darmowa.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Bezpłatna pomoc dla dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz ich otoczenia rodzinnego - mieszkańców Warszawy doświadczających trudności rozwojowych, rodzinnych i emocjonalnych. W naszych Poradniach można uzyskać pomoc w zakresie trudności rodzinnych i emocjonalnych, przemocy, problemów wychowawczych, uzależnień, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami przez dzieci i młodzież, problemów z agresją, trudności w nauce. Z pomocy naszych specjalistów mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy Warszawy. Pracujemy z: * Dziećmi w wieku 5-15 lat z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi i rodzinnymi * Młodymi ludźmi w wieku 15-24 lata z problemami osobistymi, rodzinnymi i społecznymi * Rodzicami borykającym się z problemami wychowawczymi * Osobami zagrożonymi lub dotkniętymi uzależnieniami oraz ich rodzinami * Rodzinami i osobami przeżywającymi trudności życiowe W Poradni pracuje zespół terapeutów, mających doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i rodzinnej oraz leczeniu uzależnień. W miarę możliwości pomocą staramy się objąć całą rodzinę. W Poradni można skorzystać z następujących form pomocy: * Porad i konsultacji dla dzieci, młodzieży i rodzin * Interwencji kryzysowych * Psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej * Wsparcia psychologicznego * Konsultacji prawnych dla osób korzystających z innych form pomocy * Konsultacji pedagogicznych i wychowawczych dla rodziców Nasza pomoc jest darmowa.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W naszej świetlicy przy ulicy Przemysłowej codziennie opiekujemy się 15 dzieci, w wieku od 10 do 15 lat. Dzieci przychodzą do nas prosto po szkole i opiekujemy się nimi 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Wspólnie przygotowujemy ciepły posiłek, dbamy o wspólne pomieszczenia. Nasza młodzież ma już więcej obowiązków, musi się też więcej uczyć. Przede wszystkim jednak potrzebują zrozumienia, wysłuchania, przytulenia, jasnych i klarownych zasad, które dają poczucie bezpieczeństwa. Nasi wychowawcy są dla nich jak drudzy rodzice.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W świetlicy przy ulicy Czerniakowskiej prowadzonej przez Powiślańską Fundację Społeczną codziennie opiekujemy się 15 dzieci, w wieku od 6 do 10 lat. Dzieci przychodzą do nas prosto po szkole, jak do swojego drugiego domu. Są z nami 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Dla najmłodszych liczy się przede wszystkim ciepły posiłek, przytulenie, zwykłe pytanie jak Ci minął dzień? Skąd ta smutna minka? Nasi wychowawcy bawią się z nimi, rozmawiają, odrabiają lekcje, zachęcają do poznawania świata, ale też chodzą do szkoły czy do lekarza.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu. Celem Związku jest w szczególności: - działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, - rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej, - wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, - współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, - działanie na rzecz ochrony środowiska, - informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, - rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, - rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, - organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. Powyższe cele realizowane są przez: - współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, - udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń, - gromadzenie środków finansowych, - zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP, - mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, - inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP, - prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych, - przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej, - popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Pogotowie Interwencji Społecznej jest placówką specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz wszystkich tych, którzy znaleźli się w kryzysie, wywołanym utratą bezpiecznego schronienia. Prowadzona jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. Osoby w kryzysie bezdomności obejmujemy wsparciem z zakresu poradnictwa socjalnego, prawnego, edukacyjnego (poradnictwo prozdrowotne oraz działalność Otwartej Kuchni w zakresie bezpiecznego pozyskiwania żywności, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą), terapii uzależnień, psychologicznego, wsparciem rzeczowym, pomocą w wyrobieniu zdjęć do dokumentów, a w terenie pomocą streetworkerów (Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bielany) i asystentów prozdrowotnych dla osób bezdomnych uzależnionych (Śródmieście, Wola, Żoliborz, Bielany, Targówek, Praga Północ, Praga Południe wraz z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga). Obecnie prowadzimy działania związane z podstawowym zabezpieczeniem socjalno-bytowym człowieka, jak również profilaktyczno-edukacyjnym. Nasze działania skierowane są na wsparcie informacyjne, interwencyjne i doraźne osób w kryzysie bezdomności. W tym roku uruchomiliśmy innowacyjne działanie związane z otworzeniem Otwartej Kuchni - przestrzeni dla osób bezdomnych, w której z pomocą edukatora mogą samodzielnie przygotować dla siebie posiłek. Zespół Pogotowia Interwencji Społecznej stara się, aby podejmowane działania koncentrowały się na długofalowej pracy z podopiecznym, zmierzającej do pełnego usamodzielnienia osoby, a nie tylko na doraźnym ratownictwie. Przy realizacji programów Pogotowie współpracuje z kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi, schroniskami, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuratorami, policją oraz innymi podmiotami ustawowo bądź statutowo zobowiązanymi do niesienia pomocy. Pogotowie Interwencji Społecznej jest jedną z niewielu placówek pomocowych o takim profilu, świadczącą nie tylko pomoc doraźną, ale przede wszystkim koncentrującą się na działaniach zmierzających do przywrócenia osobie zdolności do aktywnego i samodzielnego życia w społeczeństwie.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Warszawa

Umowadeweloperska.com Dlaczego warto skorzystać z naszych usług? Bezpieczeństwo Z doświadczenia wiemy, że duża część nabywców mieszkań często jest tak podekscytowana kupnem nowego mieszkania, że nie zwraca uwagę na niepokojące sygnały (np. wysokie kary umowne, deweloper nie chcący negocjować żadnych zapisów). Czasami lepszym rozwiązaniem jest odłożyć decyzję o zakupie mieszkania niż podpisywać dokument, który narazi nas na znaczące ryzyko prawne lub finansowe. Doświadczenie Przeanalizowaliśmy setki umów deweloperskich i wiemy, jakie klauzule należą do standardów rynkowych, a jakich należy się obawiać. Wiemy, jakie zapisy da się negocjować z deweloperem oraz jakich argumentów użyć, żeby go przekonać. Dotychczas żaden z naszych klientów nie narzekał, że niepotrzebnie wydał pieniądze na nasze usługi. Skuteczność Bardzo często nasi klienci "wracają" do nas po kilku dniach lub tygodniach i dziękują nam za pomoc przy podpisywaniu umowy. Okazuje się, że dzięki naszym analizom deweloperzy zmienili niekorzystne klauzule. Bardzo cieszą nas takie opinie, bo dzięki nim wiemy, że nasze usługi prowadzą do konkretnych rezultatów.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie funkcjonuje od 2006 roku. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, którzy zapewniają wysokie standardy kształcenia oraz dbają o różnorodność problematyki podejmowanej na zajęciach. Oprócz wykładów plenarnych Słuchacze mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach takich jak: Nauka języków, Zajęcia sportowe, Treningi pamięci, Internetowy Klub Seniora, Koło Rysunkowe, Klub Teatru i Poezji, Klub Dyskusyjny – Wiedzieć Więcej, Klub Brydżowy, Klub Piechurów, English Club, Italiano Club. Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie UTW - w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162. Zapraszamy Seniorów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, poznać nowych ludzi, zrealizować dawne marzenia i odkryć nowe pasje.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

DIFFERENT to jedyna w Polsce restauracja w ciemności obsługiwana przez niewidomych kelnerów. Jest to wspaniała i zaskakująca atrakcja na romantyczne kolacje we dwoje, spotkania służbowe, eventy, team building czy kreatywne szkolenia/warsztaty do 50 osób. Tworzymy nowatorskie miejsce kultury, integracji i edukacji, w którym będą kształtowały się prawidłowe relacje między różnymi grupami społecznymi, oparte na wzajemnej tolerancji i poszanowaniu. MISJA Different to „Otwieranie oczu” osób widzących, na świat osób niewidomych. Naszą domeną jest autentyczność serwowanych doświadczeń, stąd też przewodnikami w restauracji DIFFERENT są osoby świetnie obeznane na co dzień z ciemnością – niewidomi. Są to wyszkoleni, uprzejmi i zawsze pomocni kelnerzy, z którymi spokojnie można iść w ciemno. Wprowadzimy Państwa w świat niewidomych, gdzie istnieje piękno, radość, marzenia, gdzie bariera wzrokowa nie jest przeszkodą, ale bodźcem do rozwoju pozostałych zmysłów. Tak smacznego spotkania naszych dwóch światów jeszcze w Polsce nie było. Całości zysków restauracji jest przeznaczana na cele statutowe Fundacji Pomocy rodzinie Człowiek w potrzebie, głównie na wsparcie ubogich rodzin.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

SKAT jest warszawskim klubem rodzinnym współfinansowanym przez m.st. Warszawa.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Rodzinna Klubokawiarnia Praska to nazwa przywodząca na myśl ciepło i zapach kawy i herbaty, niezobowiązującej przestrzeni klubowej, miejsca pomocy i zajęć dla rodzin. Rodzinna Klubokawiarnia Praska to miejsce dla Rodziny. Tu można pobyć dzieckiem z własnym dzieckiem. Tu można miło spędzić czas, uczestniczyć w ciekawych warsztatach, zorganizować przyjęcie dla dzieci. Tu także można napić się kawy i zjeść "dobre ciacho". Tu można usiąść z książką i w spokoju poczytać. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Prace w Pensjonacie wykonują mieszkańcy: sprzątają, gotują, przeprowadzają remonty, robią zakupy, dbają o otoczenie, odśnieżają. Mieszkańcy stale pomagają też jako wolontariusze w dystrybuowaniu żywności w Banku Żywności. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Towarzystwo Sąsiedzkie to miejsce dla wszystkich mieszkańców Warszawy, oferujące wsparcie w realizowaniu inicjatyw na rzecz dobrego sąsiedztwa. Program działań podzielony na 3 sekcje SZKOLENIA | SPOTKANIA | DZIAŁANIA ma zapewnić kompleksową pomoc zainteresowanym warszawiakom. Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawę. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Sklep charytatywny, w którym można zakupić niepowtarzalne przedmioty i do którego można również przynieść w darze rzeczy już niepotrzebne. Pieniądze ze sprzedaży przedmiotów wspomagają działalność Fundacji Sue Ryder. Jeden z czterech sklepów charytatywnych Fundacji Sue Ryder w Warszawie. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Przestrzeń do realizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych oraz kawiarnia. W kawiarni nie znajdziesz produktów wytwarzanych masowo przez wielkie koncerny, ale napoje z małych wytwórni, kawę kupowaną bezpośrednio u dostawcy, organiczne herbaty. W kuchni pomagają nam dobrze gotujący przyjaciele. Magda piecze ciasta, Zosia i Kuba z KFN Gastro przygotowują domowe lunche również dla wegetarian i wegan. Wszystko na małą skalę i z poszanowaniem środowiska. W ciągu dnia można zaszyć się z laptopem i popracować. Kawiarnia służy też jako punkt informacyjny o Muranowie, osiedlu-pomniku zbudowanym z gruzów getta. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Społeczna Jadłodajnia Filozoficzna powstała z myślą o pasji do gotowania, zdrowego i domowego jedzenia, najpyszniejszych pierogów świata oraz chęci pomagania potrzebującym. Specjalnością Jadłodajni są pierogi oraz inne potrawy mączne. Nazwa jadłodajni jest hołdem dla nieistniejącego już klubu o tej samej nazwie z warszawskiego Powiśla. (oprac. własne)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

FALA to nowe miejsce Spółdzielni Socjalnej Pogłos prowadzącej klub Pogłos. Znajduje się na Bulwarach Wiślanych, przy Płycie Desantu. Do tej pory Spółdzielnia zorganizowała ponad 500 wydarzeń kulturalnych w tym: koncerty, imprezy, slamy poetyckie, projekcje filmów, warsztaty, bingo, wegańskie grille itp.). FALA to próba przeniesienia tego, co na co dzień dzieje się w Pogłosie, w realia Bulwarów Wiślanych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Kredens pod oknami to osiedlowy klub spotkań, w którym organizowane są działania artystyczne, kulturalno-społeczne i edukacyjne. Miejsce należy do sieci Miejsc Aktywności Lokalnej. Z Kredensu mogą także korzystać mieszkańcy. Dwa pomieszczenia mają powierzchnię w sumie 65 m.kw. Kameralna sala w suterenie ma dojazd dla wózków. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Białoruski Dom powstał w Warszawie we wrześniu 2011 roku, po tym jak liczna część białoruskich działaczy społecznych wyjechała z Białorusi, obawiając się prześladowań po grudniowej pacyfikacji pokojowej demonstracji przeciwko sfałszowanym wyborom w Mińsku w 2010 roku. Białoruski Dom jest placówką w Warszawie służącą wsparciu przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, pełniącą jednocześnie funkcję białoruskiego centrum informacyjnego w Polsce, które łączy środowiska wielu białoruskich organizacji pozarządowych i demokratycznych. Od lat Białoruski Dom jest centrum życia białoruskiego w Warszawie, a także siedzibą organizacji pozarządowej budującej relacje w środowisku białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego między społeczeństwami białoruskim a społeczeństwami i narodami Unii Europejskiej oraz sąsiadem - Polską. Dom prowadzony jest przez Fundację Białoruski Dom w Warszawie. [oprac. warszawa.ngo.pl]

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Myślą przewodnią Punktu Przedszkolnego "Smyki ze Smyczkowej" są słowa Marii Montessori "pomóż mi zrobić to samodzielnie". Punkt przedszklny stawia m.in. takie cele w pracy z dziećmi jak: samodzielność funkcjonalna, społeczna i mentalna dzieci, umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy i rozwiązań problemów, umiejętność współpracy w grupie, czy umiejętność przestrzegania zasad grupowych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Szkoła "Dać Szansę" powstała z inicjatywy grupy rodziców w 1990 r. Było to działanie nowatorskie na skalę ogólnopolską. Szkołę nazwano "Dać Szansę", ponieważ była i jest dla uczniów szansą na wyjście z izolacji, wszechstronny rozwój, włączenie się w życie społeczne i znalezienie swojego miejsca w dorosłym życiu. W szkole uczą się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z Zespołem Downa, autyzmem, z zaburzeniami zachowania oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościam (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Klub Młodzieżowy powstał kilka lat temu z potrzeby osób, które skończyły szkołę podstawową i szukały miejsca, w którym w bezpieczny sposób mogą spędzać czas, poznać nowych znajomych, skorzystać ze wsparcia dorosłych. Młodzież i dorośli tworzą tu przestrzeń do nauki nowych umiejętności, rozwijania swoich pasji, zabawy, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktów, poznawania nowych miejsc. Klub jest miejscem spotkań młodzieży z różnych krajów, które mieszkają na stałe w Polsce. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Świetlica to miejsce, w którym każdy jest ważny. Dorośli i dzieci tworzy społeczność terapeutyczną, w której uczą się wspólnego życia, rozmawiania ze sobą, pracują nad tym, co utrudnia kontakt z innymi ludźmi, rozwiązywaniem sytuacji trudnych, określaniem swojego zdania i osobistych granic. Dzieciaki mają swoje funkcje w społeczności i obowiązki, dzięki czemu uczą się samodzielności, sumienności, dbania o innych i swoje miejsce, codziennych prac związanych z przygotowaniem sobie miejsca do nauki, zabawy, posiłku. Mogą poznawać te przyjemne i mniej przyjemne konsekwencje swoich działań, zobaczyć jak reagują na nie inni, uczą się jak zmieniać swoje zachowanie. Wszyscy uczestniczą w grupach socjoterapeutycznych, które wspierają proces zmian i pracy nad swoimi trudnościami oraz w zajęciach dodatkowych, które pomagają odnaleźć pasję i sposób na organizację swojego wolnego czasu. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Otwarta Pracownia Jazdów to miejsce spotkań i dyskusji, prelekcji, wystaw, a także pracy warsztatowo-projektowej społeczności akademickiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. To przestrzeń otwarta dla mieszkańców Warszawy z misją popularyzacji wiedzy o architekturze i historii naszego miasta, a także interdyscyplinarnej dyskusji nad jej przyszłością. Otwarta Pracownia Jazdów mieści się w fińskim domku przy ul. Jazdów 3/6. Jego gospodarzem jest Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury PW. Domek jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne dzięki udostępnieniu przez Dzielnicę Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Gabinet oferuje pomoc specjalistów w psychoterapii, mediacjach, pomocy prawnej. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z parami i całymi rodzinami. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Środowiskowy Dom Samopomocy to ośrodek dzienny dla dorosłych osób chorujących psychicznie. Naszą misją jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobą psychiczną i ich rodzinom, pomoc w powrocie do równowagi psychicznej oraz umocnienie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu poprzez tworzenie okazji do większej aktywności i integracji społecznej. Celem ośrodka jest m.in. podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, udzielanie wsparcia psychicznego i pomocy w sytuacjach kryzysowych, wspieranie w wychodzeniu z izolacji społecznej, odbudowa więzi społecznych oraz zapobieganie nawrotom choroby psychicznej. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Idea utworzenia w Warszawie biograficznego Muzeum dwukrotnej Noblistki, polskiej i francuskiej uczonej, Marii Skłodowskiej-Curie powstała jeszcze przed II wojna światową. Uważa się jednak, że Muzeum powstało w 1967 roku, w setną rocznicę urodzin uczonej. W Muzeum zgromadzone sa pamiątki i przedmioty związane z życiem Marii Skłodowskiej-Curie. (oprac. warszawa.ngo.pl).

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Przedszkole prowadzone przez Chrześcijańską Spółdzielnię Socjalną "Nasz Domek". (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Żoliborz

"Kalinowe Serce" to salon artystyczny, magiczne miejsce, w którym warto bywać, które od 2012 roku działa w samym centrum Żoliborza, tuż przy domu Kaliny Jędrusik. Kameralna scena z pianinem, stoliki w stylu art deco, nastrojowe lampy, stara porcelana oraz książki, obrazy, zdjęcia, pamiątki po Kalinie Jędrusik. Można tu zrelaksować się, posiedzieć, zjeść domowe ciasto, napić się orzeźwiającej lemoniady, aromatycznej kawy lub cynamonowej herbaty parzonej według przepisu Kaliny. Smakosze win, dobrej whisky czy koniaku również znajdą tu coś dla siebie. Podczas kameralnych koncertów i recitali, spotkań muzycznych, wieczorów autorskich, wystaw, małych form teatralnych i innych, obok znanych gwiazd i popularnych artystów występują również młode talenty wokalne i aktorskie. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Targówek

Zasadą działania Sklepowiska jest przyjmowanie w formie darów wszelkich niepotrzebnych ale nie zużytych przedmiotów (używanych i nowych). Po ich posortowaniu i ewentualnych drobnych naprawach artykuły te są sprzedawane w przystępnych cenach, a zysk, pozostały po opłaceniu kosztów, przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji "Siłą rzeczy" (oprac. warszawa.ngo.pl).

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

W świetlicy pracownicy Fundacji i wolontariusze organizują zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i terapeutyczne. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Teatr powstał w 2010 r. Znajduje się w budynku dawnego Kina Ochota. Teatr przejął część repertuaru od Teatru Polonia oraz stworzył własny, kierunkując tę scenę także na scenę muzyczną. W 2013 r. została zainaugurowana nowa scena, Och-Cafe Teatr, mieszcząca się w kawiarni i obszernych holach teatru, z planami grania odmiennego od pozostałych scen repertuaru – poruszającego problemy aktualne, społeczne. Nowa scena zakłada także inne relacje z widzami, bardziej interaktywne. Fundacja prowadzi także Teatr Polonia. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wawer

Celem domu, działającego w Radości, jest zapewnienie godnych warunków życia i wzrostu osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz towarzyszącym im asystentom. Dom zapewnia rodzinną atmosferę daleką od rozwiązań instytucjonalnych. Wspólnota L’Arche Warszawa prowadzi też punkt wsparcia dla 20 osób z niepełnosprawnością. Asystenci towarzyszą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w ich miejscu zamieszkania, poprzez regularne, cotygodniowe, kilkugodzinne spotkania, w czasie których niosą realne wsparcie w codziennych sprawach bytowych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Klub prowadzi działania w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin. W Klubie działa grupa wsparcia dla uzależnionych, można spotkać się z psychologiem i Certyfikowanym Terapeutą Uzależnień. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie to miejsce związane z tańcem współczesnym i performansem. Tworzy je konsorcjum 20 warszawskich organizacji pozarządowych i kolektywów działających w dziedzinie tańca współczesnego i sztuk pokrewnych, które skupiają się wokół Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca. Od 2017 r. Centrum Sztuki Tańca działa w nowej siedzibie w Domu Kultury Kadr. Projekt wspófinansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Jedyna w Polsce i jedna z blisko 170 na świecie placówek, która realizuje międzynarodowy model Domu-Klubu. Model ten jest na wartościach samopomocy program wsparcia osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Działanie Domu opiera się na 36 Standardach, zgodnie z którymi każda osoba, niezależnie od doświadczania problemów zdrowia psychicznego, ma prawo być sobą, dokonywać samodzielnych wyborów, żyć zgodnie z własnymi przekonaniami i budować swoją ścieżkę życiową. Członkostwo w Domu-Klubie jest więc zupełnie dobrowolne, podobnie jak częstotliwość i sposób angażowania się w jego działanie. Model Domu-Klubu, odmiennie od modeli medycznych, koncentruje się na mocnych stronach, predyspozycjach osoby, a nie na trudnościach związanych z chorobą psychiczną. Członkowie, współprowadząc Dom-Klub razem z pracownikami, biorą odpowiedzialność za jego działania. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Celem działań Ośrodka jest zwiększenie samodzielności osób z zaburzeniami psychicznymi - głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek uczy sobie radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, rozwija lub rozbudza zainteresowania artystyczne i sportowe, pomaga opanować technologie cyfrowe oraz odnaleźć własne miejsce wśród innych ludzi. Placówka ofere działania grupowe w pracowniach: umiejętności życiowych, działań twórczych, komputerowej. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i z zakresu aktywizacji zawodowej. Odbywają się tu również zajęcia indywidualne z uczestnikami, oferując im poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodoznawcze, wsparcie w realizacji spraw życiowych. W formie klubu funkcjonują warsztaty teatralne, dramy, fotograficzne oraz klub filmowy i modelarski. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Szkoła przyjmuje dzieci z orzeczonym autyzmem i niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Założyciele kierowali się intencją, by w szkole opracować i realizować takie programy edukacji i terapii, które realnie będą wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów. Tak, aby przysługująca im subwencja oświatowa została jak najlepiej wykorzystana. Priorytetem było dla nich zapewnienie dzieciom takich nauczycieli i terapeutów którzy potrafią stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji przy jednoczesnym przyjaznym stawianiu granic. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Wrzenie Świata to księgarnia z literaturą non-fiction otwarta we wrześniu 2010 roku przez Fundację Instytut Reportażu. Zorganizowano w niej setki spotkań autorskich, pokazów fotograficznych i filmowych, debat o problemach współczesnego świata. Wrzenie Świata to przede wszystkim księgarnia, jednak można się tu również napić kawy, wina, soku ze świeżych owoców, zjeść sernik lub kanapkę z mozzarellą. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

W kawiarni zatrudnieni są dorośli autyści, którzy uczą się funkcjonowania na rynku pracy. W Klubokawiarni znajdują dostosowaną do swych możliwości pracę, a po pracy rozrywkę. To pierwsze takie miejsce w Polsce i jedno z pierwszych na świecie. Jest to także miejsce w którym spotykają się i dobrze czują osoby zdrowe i niepełnosprawne, starsze i młodsze, z różnych środowisk. W klubokawiarni odbywają się liczne wydarzenia kulturalne i społeczne - koncerty, wernisaże i wystawy plastyczne, spotkania miłośników gier planszowych, warsztaty (np. nauka języka migowego), debaty i panele dyskusyjne. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

To miejsce przyjazne z założenia dla wszystkich! Tych biegnących rano do pracy klubokawiarnia zaprasza na zdrowe i smaczne śniadanie. W przerwie obiadowej oferuje lunch. Spacerowiczów zaprasza na chwilę relaksu przy aromatycznej kawie i ciachu. Każdy z gości w zacisznym lokalu będzie miał wybór: czy ukryć się na moment przed szaloną gonitwą dnia codziennego, czy też spokojnie nadrobić zaległości medialne. Klubokawiarnia jest elementem szerokiego programu stopniowego usamodzielniania osób z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Pijąc kawę w klubokawiarni, dajesz pracę osobom z niepełnosprawnością intelektualną. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Miejsce stworzone przez filmowców i pasjonatów kina - najbardziej kameralna sala kinowa w centrum Warszawy. W kinie regularnie organizowane są pokazy filmowe połączone z wykładami i dyskusjami. W repertuarze klasyka kina, jak i pokazy premierowe. Wstęp na seanse bezpłatny. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Placówka obejmuje profesjonalnym wsparciem osoby ze zróżnicowanym stopniem niepełnosprawności głównie intelektualnej, której towarzyszą schorzenia psychiczne, neurologiczne, ruchowe, somatyczne. Beneficjenci dysponują pracowniami m.in. gospodarstwa domowego, plastyczną oraz komputerową. Zdobyte umiejętności służą zatrudnieniu beneficjentów na otwartym rynku pracy. Uczestnicy korzystają także z warsztatów aktywizacji zawodowej, treningów interpersonalnych oraz zajęć pantomimicznych i sportowych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Warszawa

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od przeszło 20 lat realizujemy zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze. Działania, które prowadzimy to: * Pomoc psychologiczna * Pomoc prawna * Ogólnopolska poradnia mailowa * Ogólnopolska poradnia telefoniczna * Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem * Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Stół Powszechny to kawiarnia oraz przestrzeń warsztatowa Fundacji Strefa WolnoSłowa i Teatru Powszechnego. To miejsce otwarte na międzypokoleniowe działania twórcze, rozmowy i opowieści - przy kawie i poprzez sztukę.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Placówka wychowania przedszkolnego dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 9 lat (kiedy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny), która łączy w sobie zalety przedszkola terapeutycznego i integracyjnego. Dzieci objęte opieką punktu przedszkolnego mają zwiększoną ilość indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz realizują program grupowych form wspierania rozwoju. Intensywna terapia połączona jest z wieloaspektowym programem rozwijania umiejętności społecznych, którego jednym z elementów są wizyty w sąsiednim przedszkolu i zabawa z rówieśnikami bez problemów rozwojowych, co daje dzieciom możliwość nauki oraz pracy w grupie dzieci neurotypowych (bez zaburzeń). (oprac. własne)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Tu napijesz się kawy, a jednocześnie wesprzesz działalność Fundacji Charytatywni działającej na rzecz dzieci z potrzebujących rodzin. Wpadnij też jeśli chcesz zobaczyć oryginalną mozaikę z lat 30. [oprac. warszawa.ngo.pl]

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wawer

Od 1987 r. prowadzimy nieodpłatną działalność na rzecz chorych u kresu życia, zapewniając: opiekę medyczną, pomoc psychologiczną i socjalną, aparaturę medyczną i sprzęt pomocniczy, aby czas, który im pozostał, mogli przeżyć godnie, bez cierpień, we własnym domu, wśród najbliższych.

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Big Book Cafe to światowy i dzielnicowy pępek literatury – centrum książki, jakiego w Polsce nie było. To miejsce około książkowych innowacji, eksperymentów i zaskakujących wydarzeń. Miejsce literackich rozmów przy kawie, spotkań z pisarzami oraz księgarnią i nowatorskich zdarzeń, które pozwalają na świeże i rezonujące społecznie przeżywanie literatury. W centrum działa ogólnodostępna czytelnia z nowościami oraz księgarnia i księgarnia społeczna, a także centrum książki słuchanej. Big Book Cafe powstało dzięki porozumieniu Fundacji "Kultura nie boli" z władzami dzielnicy i przy ich wsparciu. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Magazin to miejsce działające na zasadzie bezgotówkowego "sklepu", w którym każda rodzina lub osoba indywidualna otrzymuje określoną pulę punktów do wydania. W Magazinie można bezgotówkowo "kupić" m.in.: ubrania, torby, zabawki, kosmetyki, środki czystości i inne. Magazin działa w ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie i jest wspólnym projektem Fundacji Ocalenie i Inicjatywy Dom Otwarty. [oprac. warszawa.ngo.pl]

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Ukraiński Dom w Warszawie jest miejscem, gdzie cudzoziemcy, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, czują się jak w domu. Początkowo powstał, aby ułatwić integrację i wsparcie dla społeczności Ukraińskiej w Warszawie, jednak w chwili obecnej otwarty jest dla wszystkich cudzoziemców i oferuje im przestrzeń do działań i wymiany doświadczeń oraz poczucie przynależności do wspólnoty. W Ukraińskim Domu działają: * punkt konsultacyjny dla migrantów, który udziela porad dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywatelom państw trzecich; * szkoła języka polskiego dla cudzoziemców ciesząca się rosnącym zainteresowaniem uczniów z różnych krajów; * Klub dziecięcy "Rękawiczka" służący integracji dzieci i rodziców oraz zapoznawaniu ich z ukraińską kulturą i językiem ukraińskim w ramach ciekawych i kreatywnych zajęć; * Klub Ukraińskich Kobiet, który ma za zadanie pomóc ukraińskim kobietom w średnim wieku, które przyjeżdżają do pracy w Polsce, w integrowaniu się w nowym kraju i odnalezieniu swojego miejsca w polskiej rzeczywistości. Odbywają się tu również liczne spotkania, wydarzenia kulturalne i wystawy. Dom prowadzony jest przez Fundację "Nasz Wybór". [oprac. warszawa.ngo.pl]

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wawer

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną to miejsce, w którym każdy może rozwijać swoje umiejętności i dzielić się z innymi tym, co ma najlepszego. Jest to miejsce spotkań osób o różnym stopniu sprawności, których łączy ta sama potrzeba tworzenia więzi społecznych i przyjacielskich. ŚDS jest finansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego przez Urząd m. st. Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Paca 40 to miejsce otwarte na każdego, kto chce coś robić z innymi ludźmi! Można tu poznać sąsiadów, nawiązać nowe przyjaźnie i nauczyć się wielu rzeczy: wziąć udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez innych mieszkańców lub zorganizować coś własnego np. spotkanie, warsztaty czy wystawę. Paca 40 animuje i wspiera mieszkańców w ich działaniach, a także bezpłatnie udostępnia przestrzeń na potrzeby grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Paca 40 to Miejsce Aktywności Lokalnej. Centrum od 2013 roku jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy, reszta finansowania pochodzi ze środków organizacji prowadzących to miejsce. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

W Przychodni dla Bezdomnych pracujący w ramach wolontariatu lekarze oraz studenci medycyny oferują bezpłatną opiekę zdrowotną bezdomnym, którzy są nieubezpieczeni. Przychodnia mieści się w baraku. W tym niewielkim budynku znalazło miejsce 5 gabinetów lekarskich, w tym 2 zabiegowe: chirurgiczny i stomatologiczny, magazyn i archiwum. Działalność przychodni jest częściowo finansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pozostałe środki pozyskiwane są od darczyńców. Przychodnia dla Bezdomnych w Warszawie działa jako NZOZ od 1994 roku. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Solatorium to zimowa ostoja światła, zieleni, dźwięków, zapachów i smaków przywodzących na myśl pełnię lata. Działa w domku fińskim na Jazdowie. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

To rodzinne miejsce pełne nieodpłatnych warsztatów, zajęć, kafejka, świetlica, wypożyczalnia gier planszowych i sala zabaw dla dzieci. To miejsce pełne atrakcji dla najmłodszych, starszych i trochę większych, oraz z profesjonalnym wsparciem dla rodziców. Klub składa się z kilku części tematycznych: strefy mamy i malucha, strefy planszówek, wspólnej przestrzeni, zajęć warsztatowych, wspólnych wydarzeń, przestrzeni dla NGO i zajęć dla dzieci. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bielany

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD "BIELANY" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 7 - 16 lat. Oferta ogniska to m.in. pomoc w nauce, zajęcia terapeutyczne, zajęcia muzyczne, taneczne i plastyczne, zajęcia sportowo- rekreacyjne, sportowe lato i zima w mieście (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Ognisko na Zielonej Białołęce to miejsce dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat. To takie miejsce, gdzie można przyjść po południu spokojnie odrobić lekcje, obejrzeć film, pograć w gry, ping-ponga czy po prostu pogadać ze znajomymi. W Ognisku można uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu braków w nauce, zajęć plastycznych, sportowych, muzycznych itp., a także komputerów z internetem i wyjścia (kino, teatr, galerie, łyżwy). Zawsze też można wpaść i porozmawiać. Ognisko powstało w lutym 2013 z inicjatywy Dzielnicy Białołęka i jest przez nią finansowane. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Celem działalności Ośrodka jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz przystosowanie do samodzielnego życia w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie rehabilitacji i stwarzanie oparcia społecznego. Ośrodek stanowi ważne miejsce uzyskiwania wsparcia, wychodzenia z izolacji i odbudowywania więzi dla osób chorych psychicznie. W Ośrodku prowadzone są zajęcia profilaktyczno-rehabilitacyjne, a w szczególności różne formy terapii grupowej. Z uczestnikami mającymi większe trudności w adaptacji społecznej lub problemy zdrowotne prowadzona jest terapia indywidualna. Program Ośrodka realizowany jest poprzez wykwalifikowany zespół terapeutyczny mający doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek stał się placówką "bezpiecznego pobytu", gdzie osoby z zaburzeniami psychicznymi znajdują zrozumienie i tolerancję (oprac. warszawa.ngo.pl).

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

To szczególne miejsce dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej a także mają ochotę dzielić się swoimi radościami i smutkami. Uczestnikami zajęć w Ośrodku są dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat pochodzące z rodzin z problemem alkoholowym z terenu całej Warszawy. Dzieci kierowane są do Ośrodka przez rodziców podejmujących leczenie odwykowe, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów sądowych. Wszystkie grupy prowadzone są pod kątem pracy socjoterapeutycznej, realizując cele rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne. Ośrodek działa od 1994 roku. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Duży Pokój to miejsce kulturalne, kulturalne towarzystwo, dom pracy twórczej, galeria, świetlica i miejsce spotkań w jednym. To miejsce dla wszystkich, którzy mają pomysły i szukają przestrzeni do ich realizacji. To miejsce, w którym mogą prowadzić i rozwijać swoją działalność organizacje, teatry, artyści, filmowcy, animatorzy, performerzy, tancerze oraz grupy nieformalne, amatorzy i profesjonaliści. To miejsce otwarte i dostępne dla wszystkich. Jego zadaniem jest uzupełnienie i urozmaicenie działalności miejskich domów kultury, tworzenie przestrzeni do pracy. W Dużym Pokoju od pewnego czasu działa projekt pn. "Sala na próbę", w ramach którego teatry, reżyserzy, aktorzy, tancerze i wokaliści mogą nieodpłatnie realizować próby do spektakli i castingi. Duży Pokój został stworzony przez cztery organizacje, które mają tu również swoją siedzibę: Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień, Stowarzyszenie 61, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna oraz Inicjatywa Wolna Białoruś, w 2014 roku dołączyły Fundacja Picture Doc oraz Fundacja na Miejscu. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu to ośrodek stacjonarny adresowany do mężczyzn wykluczonych przez bezdomność. Jego głównym celem jest obejmowanie szeroko rozumianej pomocy oraz podejmowanie działań skierowanych do ludzi bez dachu nad głową, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na chorobę, niepełnosprawność, uzależnienia, bezrobocie, długotrwałe pozbawienie wolności w placówkach penitencjarnych, eksmisję, niezaradność życiową oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Placówka dysponuje 60 miejscami dla mężczyzn, w tym 10 miejsc jest specjalistycznych, usytuowanych na parterze budynku, wyłącznie na dolnych łóżkach, gdzie osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z sanitariatów dostosowanych do ich potrzeb, z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Działania Ośrodka mają na celu doprowadzić do pełnej reintegracji społecznej beneficjentów, a w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych doprowadzenie do stanu, w którym jednostka będzie zdolna do samodzielnej egzystencji. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Placówka ma na celu poprawę jakości życia bezdomnych mężczyzn poprzez zwiększenie dostępu do usług pomocy interwencyjnej. Oferuje nocleg, posiłek, możliwość skorzystania z prysznica, czyste ubranie. Noclegownia ma charakter całoroczny. Noclegownia stanowi zadanie publiczne wspierane przez Urząd m.st. Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Izba świadczy usługi medyczne na Oddziale Detoksykacji od Alkoholu, Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Stacjonarnym Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, które udzielają świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Leczenie w placówce jest bezpłatne. Po ukończeniu programu terapii, pacjenci mogą skorzystać z 6-cio miesięcznego pobytu w Schronisku dla osób bezdomnych po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Schronisko jest koedukacyjne, dysponuje 35 miejscami i jest przeznaczone dla osób młodych od 18 do 30 roku życia, często z problemem alkoholowym lub narkotykowym, które z bardzo różnych powodów znalazły się w sytuacji kryzysu, a przez to są zagrożone bezdomnością lub już doświadczają bezdomności. Schronisko pełni funkcje miejsca wczesnej opieki specjalistycznej, gdzie nacisk jest kładziony na wzbudzenie i utrzymanie motywacji do pracy nad sobą, edukacje w zakresie uzależnień i towarzyszących im chorób. Zadaniem kadry jest wczesne rozpoznanie i zdiagnozowanie problemów podopiecznych i opracowanie odpowiednich dla nich programów wychodzenia z bezdomności oraz późniejsze wspieranie podopiecznych w czasie ich realizacji. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Poradnia powstała w 1998 roku. Celem działania poradni jest zwiększenie dostępności oferty pomocy terapeutycznej osobom używającym substancji psychoaktywnych z terenu Warszawy poprzez indywidualną i grupową terapię ambulatoryjną osób uzależnionych od narkotyków, terapię środowiskową, programy redukcji szkód w środowisku osób uzależnionych od narkotyków przyjmowanych drogą dożylną, program AlternativeDance (ograniczanie szkód zdrowotnych i edukacja prozdrowotna w środowiskach klubowych i innych miejscach spotkań warszawskiej młodzieży), terapię rodzin osób uzależnionych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Z Ośrodak korzystają osoby pełnoletnie, uzależnione od substancji psychoaktywnych lub alkoholu, z trudnościami mieszkaniowymi, zazwyczaj mające za sobą wielokrotne próby wyjścia z nałogu lub wręcz odwrotnie, nigdy się nie leczyły, potrzebujące wsparcia, motywacji i pokierowania w normowaniu sytuacji życiowej. Ośrodek przyjmuje zarówno kobiety, mężczyzn, jak i pary. Czas pobytu w Ośrodku przewidziany jest na okres 2 miesięcy. Ośrodek przewidziany jest dla 16 osób. W Ośrodku zapewniona jest opieka terapeutyczna, psychiatryczna i pielęgniarska. To miejsce, które daje schronienie i umożliwia zrobienie pierwszego kroku w kierunku zmiany dotychczasowego trybu życia. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Wychowankowie Klubu to młodzież uczęszczająca do pobliskich gimnazjów i szkół ponadginmnazjalnych. Podstawą są relacje oparte na zaufaniu, otwartości, szczerości. Ważną rolę w codziennym wspólnym "byciu" w Klubie stanowi wspólne poszukiwanie potencjałów tkwiących w tych młodych ludziach. Działania opierają się na realizacji potrzeb naszych podopiecznych. Spędzany wspólnie czas wypełniony głównie przez organizowane wspólnie zajęcia sportowo-ruchowe (głównie piłka nożna), plastyczne, fotograficzne, dziennikarskie, kulinarne, z wizażu, komputerowe, profilaktyczne. Podstawą pracy jest socjoterapia. Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Galeria prezentuje wydobyte na światło dzienne archiwa czołowych polskich fotografów, m.in. Zbigniewa Dłubaka, Zofii Chomętowskiej, Janusza Bąkowskiego i innych. Fundacja prowadzi też sklep. (oprac. warszawa.ng.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W ramach Klubu pracują 3 gupy wsparcia: dwie dla osób uzależnionych i jedna dla osób współuzależnionych. Oprócz zajęć i konsultacji terapeutycznych klub organizuje spotkania tematyczne i integracyjne. Klubdziała od 1987 r. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn zapewnia wsparcie dla bezdomnych mężczyzn, w szczególności po 60 r.ż. m.in.: miejsca noclegowe, 3 posiłki dziennie, wsparcie socjalne, pomoc w przywróceniu relacji rodzinnych, w zorganizowaniu opieki medycznej i w powrocie na rynek pracy. Na działalność Schroniska Polski Komitet Pomocy Społecznej nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Świetlica jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym. Misją świetlicy "CHABEREK" jest stworzenie bezpiecznego, przyjaznego dziecku i rodzinie miejsca, w którym podopieczni będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności pomocne w tworzeniu uporządkowanego świata, poprzez wspólne wypracowanie działań i zachowań akceptowanych społecznie. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Teatr jest swoistą "niepubliczną instytucją kultury", doceniany przez krytyków teatralnych i recenzentów, wymieniany w ogólnopolskich podsumowaniach sezonu, tytuły i role teatralne nagradzane i wskazywane w recenzjach i podsumowaniach. Teatr nie ma stałego zespołu aktorskiego, tylko zespół osób stale współpracujących z teatrem. Są to zawodowi, uznani reżyserzy, aktorzy, scenografowie, kostiumologowie, reżyserzy świateł. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Dizajn/miasto/sztuka/architektura/fotografia

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Pierwszy i jedyny klub komediowy w Polsce. Klub to scena, bar i kawiarnia. Codziennie można tu przyjść na spektakle, które są różnymi formami komedii na żywo, a przy okazji napić się kawy, wina, zjeść coś. Można zobaczyć teatry improwizowane, stand-uperów, kabaret literacki, skecz show, koncerty, spektakle teatralne i inne inicjatywy sceniczne, które są nowością na warszawskiej scenie teatralnej i klubowej. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Centrum Integracja łączy pracodawców poszukujących pracowników z niepełnosprawnością z kandydatami poszukującymi zatrudnienia. To doświadczony zespół trenerów pracy, doradców zawodowych i socjalnych oraz ekspertów różnych dziedzin. Centrum Integracja prowadzi własną, sprawdzoną bazę ofert i kandydatów do pracy. Wspiera, doradza i aktywizuje. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

"Marzyciele i Rzemieślnicy" to miejsce, które ma wspierać rozwój miasta, jego mieszkańców, inicjować mądre zmiany i poprawiać jakość życia. Działa z myślą o kreatywnych, nieszablonowych osobach, którym bliskie się zagadnienia jakości życia w mieście, dbania o jego przestrzeń, a także realizacji różnych polityk publicznych. To miejsce spotykania ludzi zaangażowanych w rozwijanie projektów społecznych, wywodzących się z różnego rodzaju środowisk (m.in. administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, świata akademickiego). Marzyciele i Rzemieślnicy to miejsce zarówno codziennej, biurowej pracy dla liderów zmian, jak i ważnych, inspirujących wydarzeń - debat, konferencji, warsztatów. Do grupy inicjatywej należą także inne firmy i osoby. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

"Warsztat Warszawski" to śródmiejskie miejsce aktywności lokalnej. Istnieje po to, żeby wspierać inicjatywy obywatelskie mieszkańców Warszawy i stołecznych organizacji pozarządowych. "Warsztat" to przyjazna przestrzeń do wymiany pomysłów i ich realizacji. Każdy może bezpłatnie skorzystać z sal w "Warsztacie", a także wziąć udział w debatach i konsultacjach związanych z dalszym rozwojem miasta oraz w szeregu zajęć. "Warsztat" jest częścią projektu "Warszawa Lokalnie", współfinansowanego przez Urząd m. st. Warszawy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wilanów

Świetlica "Marysieńka" to miejsce dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, gdzie w bezpiecznej i twórczej atmosferze mogą poznawać siebie i innych, uczyć się i bawić, rozwijać swoje zainteresowania oraz kompetencje społeczne. W "Marysieńce" prowadzone są zajęcia z reedukacji, socjoterapii i logopedii. W czasie wolnym realizowane są różnorodne działania: z zakresu arteterapii (zajęcia manualne, teatralne, filmowe), warsztaty kulinarne, muzyczne, sportowe. Działalność świetlicy finansowana jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Świetlica obejmuje opieką 30 dzieci, oferując im zajęcia pozalekcyjne, zajęcia terapeutyczne i obozy wakacyjne. Dzieci otrzymują również wsparcie w formie posiłków, pomocy dydaktycznych, zabawek i odzieży. Z tej pomocy korzystają również ich rodziny. Dzieci uczestniczą w różnych atrakcyjnych projektach: poznają zabytki i różne ważne instytucje Warszawy, fotografują, malują, tworzą spektakle teatralne. Dzięki tym zajęciom osiągają lepsze wyniki w nauce, są zdrowsze i bezpieczniejsze. Świetlica jest współfinansowana ze środków Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wilanów

Celem działalności placówki jest zwiększenie zaradności i niezależności życiowej beneficjentów Domu, podniesienie poziomu ich życia oraz integracja społeczna. Placówka typu A skierowana jest do osób doświadczających choroby psychicznej, typu B - do osób z niepełnosprawnością intelektualną. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W sklepie można znaleźć przede wszystkim sezonowe, ekologiczne warzywa oraz wszelkiego ekologiczne i certyfikowane rodzaju kasze, ryże, bakalie (wszystko na wagę) oraz mleka roślinne, nabiał i pieczywo, oleje, przetwory, słodycze bez cukru, a w sezonie jesienno-zimowym ekologiczne cytrusy z sycylijskich kooperatyw rolniczych. W sklepie można także kupić ekologiczne kosmetyki i detergenty. Kooperatywa współpracuje z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi i kilkudziesięcioma lokalnymi firmami. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W sklepie można znaleźć przede wszystkim sezonowe, ekologiczne warzywa oraz wszelkiego ekologiczne i certyfikowane rodzaju kasze, ryże, bakalie (wszystko na wagę) oraz mleka roślinne, nabiał i pieczywo, oleje, przetwory, słodycze bez cukru, a w sezonie jesienno-zimowym ekologiczne cytrusy z sycylijskich kooperatyw rolniczych. W sklepie można także kupić ekologiczne kosmetyki i detergenty. Kooperatywa współpracuje z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi i kilkudziesięcioma lokalnymi firmami. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wawer

Azyl pod Psim Aniołem Agnieszki Brzezińskiej zapewnia bezpieczeństwo i leczenie porzuconych i skrzywdzonych psów. Jest nie tylko przechowalnią dla skrzywdzonych i porzuconych zwierząt, ale też prężnym ośrodkiem adopcyjnym. Azyl istnieje ok. 40 lat. Jest prywatnym zakładem opieki charytatywnej - nie świadczy usług komunalnych i finansowany jest głównie z ofiarności publicznej. Jest także jedynym, poza miejskim, schroniskiem dla psów w Warszawie. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Społeczne Centrum bez Barier jest ośrodkiem służącym lokalnej społeczności wolskiego Muranowa. Stanowi przyjazne i dostosowane miejsce spotkań, debat, warsztatów i innych wydarzeń. Centrum oferuje też przestrzeń konferencyjno - szkoleniową o powierzchni blisko 100 m2. Społeczne Centrum bez Barier organizuje debaty społeczne, spotkania tematyczne, warsztaty, wieczorki gier planszowych, wyprzedaże garażowe, kiermasze rękodzieła i wyrobów spółdzielni socjalnych. W Centrum organizowane są także Smocze salony: literackie, społeczne, podróżnicze oraz filmowe. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Klub realizuje projekty z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Cele tych projektów to: edukacja w zakresie profilaktyki, rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, stymulowanie rozwoju osobistego, organizacja czasu wolnego dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, wyrównywanie braków wiedzy - pomoc w odrabianiu zadań domowych w roku szkolnym. Formy pracy oferowane w klubie to m.in. zajęcia plastyczne, taneczne, gry i zabawy sportowe i świetlicowe, nauka języków obcych i miniwarsztaty umiejętności społecznych i życiowych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Sklep dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Umożliwia sprzedaż artykułów w niższych cenach. Podopieczni, kierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej, sami wybierają produkty, których potrzebują i kupują je za własne środki. Klienci sklepu mają poczucie bezpieczeństwa, że za niewielkie środki finansowe mogą zapewnić sobie i swoim bliskim niezbędne artykuły spożywcze i przemysłowe. Jest to pierwszy tego rodzaju sklep w Polsce. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Przedszkole Fundacji SYNAPSIS to miejsce, w którym dzieci z autyzmem obok realizacji programu wychowania przedszkolnego objęte są intensywnymi działaniami terapeutycznymi. Misją przedszkola jest takie oddziaływanie terapeutyczne na podopiecznych, aby mogli w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w przedszkolach i szkołach integracyjnych lub masowych. Jest to pierwsza w województwie mazowieckim placówka dydaktyczno-wychowawcza prowadząca intensywny program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 7 lat. Programy terapii są opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bemowo

W szkole nadrzędne wartości moralne to: odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Kameralna szkoła, którą od 1989 roku współtworzą nauczyciele, rodzice i uczniowie. Kadra pedagogiczna zapewnia autorski program wychowawczy. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursynów

Szkoła działa nieprzerwanie od 1990 r. W "Dziewiątce" dzieci uczą się w kameralnych, maksymalnie 19-osobowych klasach. Program wychowawczy oparty jest na partnerskim traktowaniu ucznia, poszanowaniu jego godności i wolności światopoglądowej, przy równoczesnym stawianiu mu wysokich wymagań. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

Zespół Szkół Społecznych STO powstał w wyniku aktywności, zaangażowania rodziców i nauczycieli. Uczeń w szkole jest przede wszystkim aktywnym uczestnikiem oddziaływań wychowawczych, a nie biernym odbiorcą edukacji. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

W szkole młodzież jest wychowywana w duchu wolności i tolerancji - klasycznych wartości liberalnych, a także nowocześnie rozumianego patriotyzmu. Uczniowie są uczeni poszanowania praw jednostki i dbałości o dobro wspólne, krytycznego myślenia i odpowiedzialności za siebie i innych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursynów

Szkoła zapewnia różnorodność form edukacji m.in. współpracę międzynarodową, warsztaty artystyczne i humanistyczne, edukację kulturalną i wycieczki krajowe i zagraniczne, a także indywidualizację nauczania i rozszerzony program nauczania języków obcych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Białołęka

W szkole szczególny nacisk kładzie się na przyjazne relacje między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Szkoła kształci u uczniów samodzielność, odpowiedzialność i umiejętność uczenia się. W sferze wychowawczej szczególne znaczenie ma kształtowanie umiejętności współpracy w zespole oraz postaw prospołecznych, tolerancji, chęci pomagania innym i kultury osobistej. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Szkoła podstawowa istnieje od 1990, gimnazjum od 1999 roku. Obie szkoły założyli rodzice, należący do Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którzy postanowili stworzyć swym dzieciom właściwe warunki nauki. To rodzice są w dalszym ciągu odpowiedzialni za rozwój szkoły, a nauczyciele za to, co się w niej dzieje. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Kameralna szkoła, która kładzie nacisk na naukę języków obcych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Rembertów
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Południe

Misją szkoły jest przekazywanie uczniom wiedzy i rozwijanie umiejętności, które ułatwią im dalszą edukację w najlepszych placówkach oświatowych; kształtowanie uniwersalnych postaw i wzorcow zachowań, stanowiących podstawę dorosłego życia, a także kształtowanie motywacji, konsekwencji i wytrwałości w uczniach. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Włochy
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bielany

Szkoła terapeutyczna, w której uczniowie realizują nauczanie zintegrowane i uczą się w małych klasach. Daje to możliwość indywidualnego podejścia do realizacji każdego zadania, a jednocześnie pozwala dziecku na pracę. Nauczyciel, wychowawca klasy jest pedagogiem specjalnym, dzięki czemu może korzystać z metod pracy dostosowanych do potrzeb każdego dziecka. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Szkoła Montessori to nauka rozbudzająca dziecięcą ciekawość świata, uczenie się przez działanie, nauka współpracy, planowania i autoprezentacji, kulturowe obycie dzięki licznym wizytom w muzeach, teatrach, na wydarzeniach, etc., doświadczona kadra, wspierająca inicjatywy uczniów. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Jedna z pierwszych szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Prowadzi działalność od 1989 roku. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Włochy

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 istnieje od 1991 roku. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Szkoła powstała w 1990 r. Jest wspólnym dziełem rodziców, nauczycieli i dzieci dla których edukacja i wychowanie mają bardzo istotne znaczenie dla rozwoju człowieka i społeczeństwa. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bielany

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO w Warszawie powstała w 1996 roku. Szkoła dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich możliwości intelektualnych czy fizycznych. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Przedszkole Montessori to m.in. indywidualny program dla każdego podopiecznego, doświadczona kadra i sposoby na pobudzenie dziecięcej motywacji. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursynów

W Ośrodku nieodpłatnie prowadzone są konsultacje i poradnictwo, w formie indywidualnej, rodzinnej, małżeńskiej i grupowej, dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, których problemy związane są m.in. z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, "dopalacze"), uzależnieniem behawioralnym, przemocą, cyberprzemocą. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Ośrodek szkoleniowy Fundacji ETOH oferuje dogodne warunki dla uczestników szkoleń i konferencji w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych dla maks. 180 osób. Ponadto posiada 11 sal warsztatowych oraz 2 sale konferencyjne. We wszystkich salach są tablice flip-chart, rzutniki i telewizory. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

"OsiemPrzezDwa" jest przestrzenią dla każdego: dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, instruktorów, trenerów, wolontariuszy organizacji pozarządowych. W ofercie kulturalno-edukacyjnej domku znajdą się m.in. zajęcia i gry outdoorowe, warsztaty edukacyjne, spotkania tematyczne, kluby zainteresowań, projekcje filmów, seminaria naukowe. Z myślą o dzieciach w domku prowadzona jest świetlica naukowa, które nie tylko rozbudzą w dzieciach ciekawość świata, ale także zachęcą je do zgłębiania tajemnic nauki. Odbywają się również zabawy dla całych rodzin uczące wrażliwości na otaczający świat oraz pobudzające świadomość przyrodniczą i ekologiczną. Co miesiąc OsiemPrzezDwa zaprasza na śpiewanki. Dodatkowo, co jakiś czas odbywają się bezpłatne zajęcia w terenie z wykorzystaniem niskiego parku linowego, kluby dyskusyjne, warsztaty. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Mokotów

Mikromiasto to przestrzeń spotkań/wymiany myśli i rzeczy/ dzielenia się umiejętnościami dla lokalnej społeczności na Mokotowie. Mikromiasto to przestrzeń spotkań współtworzona przez sąsiadów. Miejsce, w którym mogą dzielić się wiedzą, umiejętnościami, pasjami, czy nawet ciasteczkami. Wydarzenia organizowane w Mikromieście to autorskie projekty mieszkańców Mokotowa. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ursus

Liceum Montessori to wspieranie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy, zaufanie w ogromny potencjał i przedsiębiorczość młodzieży, odkrywanie indywidualnych talentów i zdolności oraz pomoc w poznawaniu własnego stylu uczenia się. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Ladom to mały domek na warszawskim osiedlu Jazdów doglądany przez ekipę Lado ABC. Miejsce koncertów, warsztatów, spotkań i wystaw. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Kluboteatr Pożaru w Burdelu, ale swoją działalnością sięga dalej. Kluboteatr proponuje produkcje własne oraz impresaryjne. W ofercie programowej można znaleźć rozrywkę, spektakle teatralne, pokazy filmowe, koncerty i cykl bezpłatnych zajęć DSW dla dzieci. W trakcie wydarzeń działa Dziki Bar, z którego dochód przeznaczamy na cele kulturalne. W Kluboteatrze można zorganizować u nas wydarzenie kulturalne, spotkanie prywatne lub służbowe. Dzika strona Wisły jest Miejscem Aktywności Lokalnej. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Ochota

Misją naszego klubu jest osiągnięcie i utrwalenie stałej abstynencji osób uzależnionych od alkoholu oraz pomoc w rozwiązywaniu różnych osobistych problemów życiowych wynikających z uzależnienia i współuzależnienia. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Bielany
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Księgarnio-kawiarnia w samym sercu Muranowa. Znajdziesz tu książki poświęcone wielu tematom i dziedzinom, ale w dużej mierze: miastu i architekturze miejskiej. Przede wszystkim – Warszawie. Tu spotkasz miłośników stolicy. Warszawiaków i warszawianki z dziada, z pradziada, z przypadku, ze słoika, ze słoikiem, z cudu nad Wisłą, z Mordoru na Domaniewskiej i z praskiego bazaru. Wszystkich, którzy Warszawę lubią lub chcą poznać i polubić. W latach 50. mieścił się tu sklep RTV - stąd nazwa Radio Telewizja. W księgarni zachowany został klimat tamtego miejsca. Oprócz książek i kawy znajdziesz tu przestrzeń do spotkania/debaty, zamknięty pokój spotkań i salę konferencyjną. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Chata Numinosum to MIEJSCE, gdzie odbywają się wydarzenia, ale też LUDZIE, którzy je tworzą. Spotykamy się w naszej chatce, by wspólnie przeżywać "numinosum" nad poznawaną kulturą i sztuką. W klimatycznej przestrzeni drewnianego domku organizowane są rożnego rodzaju wydarzenia m.in. potańcówki i warsztaty tańców folkowych, dawnych i dziwnych, śpiewy tradycyjne, improwizacje i zabawy z głosem, wieczory planszówek i gier improwizowanych i wieczory opowiadań i slajdowiska podróżnicze. Domek "Chata Numinosum" jest wykorzystywany na cele kulturalno-społeczne dzięki udostępnieniu przez Dzielnicę Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. Domek utrzymuje się tylko z pracy wolontariuszy i datków osób odwiedzających. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Śródmieście

Miejsce spotkań z niestylizowaną muzyką tradycyjną. (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Praga-Północ

Kuchnia Czerwony Rower jest przedsiębiorstwem społecznym, oferującym domowe posiłki, dania wegetariańskie oraz potrawy wybranych kuchni świata. Kuchnia nie tylko karmi, ale także pomaga! Zatrudnia, szkoli i inspiruje osoby wykluczone społecznie, w trudnej sytuacji życiowej. Misja Kuchni brzmi: Dajemy wędkę, nie rybę! Korzystając z usług "Czerwonego roweru" finansujesz posiłki, a także miejsca pracy i rozwoju zawodowego dla osób niepełnosprawnych i bezdomnych. Kuchnia oferuje catering oraz imprezy okolicznościowe. Organizuje też eventy z dziedziny szeroko pojętej kultury i sztuki, a także problematyki społecznej, jak również wydarzenia sportowe, gry i zabawy (szczególnie dla najmłodszych). (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia:
Telefon:
Organizacje prowadzące:
Wola

Café PoWoli to obowiązkowy przystanek osób, które mieszkają na Woli i w okolicach, miejsce przyjazne dla aktywistek/tów na debaty i dyskusje. To miejsce zapewniające przyjazną atmosferę podczas wieczorków tematycznych, spotkań międzypokoleniowych oraz integrację lokalną, m.in. przy grach planszowych, muzyce, filmie… To miejsce spotkań kulinarnych, gdzie tworzą się nowe smaki, łączące wolską tradycję kulinarną z współczesną potrzebą zdrowego odżywiania, a wszystko przygotowywane z pasją i smacznie, z wielką dbałością o nasze zdrowie. Café PoWoli to miejsce, które żyje, w którym można poczuć domową atmosferę, poznać dawne smaki warszawskie, spotkać się z sąsiadami na pogawędce, poznać ciekawych ludzi… (oprac. warszawa.ngo.pl)

Mniej
Adres:
Godziny otwarcia: