Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Forum Polsko-Czeskie - Wspieranie rozwoju stosunków Polsko-Czeskich - 2011”

autor(ka): oprac. red. ngo.pl
2011-02-18, 16:01
archiwalne
Ministerstwo Spraw Zagranicznycho głosiło otwarty konkurs na realizację zadania: „Forum Polsko-Czeskie - Wspieranie rozwoju stosunków Polsko-Czeskich - 2011”. Oferty można składać do 21 marca 2011.

Celem konkursu „Forum Polsko-Czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2011” jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.

W roku 2011 priorytetowo traktowane będą:

  • współpraca w zakresie problematyki agendy europejskiej i realizacji priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii budżetowych UE i polityki spójności;
  • wspieranie realizacji wspólnych celów w zakresie polityki zagranicznej, w tym urzeczywistniania koncepcji Partnerstwa Wschodniego i budowy społeczeństwa obywatelskiego w krajach nim objętych;
  • umacnianie współdziałania mediów polskich i czeskich w celu pogłębiania wiedzy o Polsce w Czechach i o Czechach w Polsce;
  • rozwój stosunków gospodarczych polsko-czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia projektów infrastrukturalnych.

Zadanie musi być realizowane we współpracy co najmniej jednego podmiotu polskiego i czeskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. b i e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników znajdują się w Regulaminie konkursu. Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  • Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2011”
  • Istotne postanowienia umowy dotacji
  • Zasady dokumentowania wybranych działań i ich rozliczania

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 450 000 zł. Każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 projekty, przy czym wybrany przez Komisję może być tylko jeden projekt.

Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do 31.12.2011.

Prawidłowo wypełniony wniosek projektowy w 3 egzemplarzach (w tym: 1 oryginał wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz 2 kopie wniosku) i z załączoną wersją elektroniczną należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie

„Forum Polsko-Czeskie - wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich - 2011” lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Nieprzekraczalny termin składania ofert konkursowych upływa 21 marca 2011 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku). Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Miejsce: Polska
Data wydarzenia: od 2011-02-18 do 2011-03-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa