Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Forum Polsko-Czeskie - Wspieranie rozwoju stosunków Polsko-Czeskich - 2011”

autor(ka): oprac. red. ngo.pl
2011-02-18, 16:01
Ministerstwo Spraw Zagranicznycho głosiło otwarty konkurs na realizację zadania: „Forum Polsko-Czeskie - Wspieranie rozwoju stosunków Polsko-Czeskich - 2011”. Oferty można składać do 21 marca 2011.

Celem konkursu „Forum Polsko-Czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2011” jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową.

W roku 2011 priorytetowo traktowane będą:

  • współpraca w zakresie problematyki agendy europejskiej i realizacji priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii budżetowych UE i polityki spójności;
  • wspieranie realizacji wspólnych celów w zakresie polityki zagranicznej, w tym urzeczywistniania koncepcji Partnerstwa Wschodniego i budowy społeczeństwa obywatelskiego w krajach nim objętych;
  • umacnianie współdziałania mediów polskich i czeskich w celu pogłębiania wiedzy o Polsce w Czechach i o Czechach w Polsce;
  • rozwój stosunków gospodarczych polsko-czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia projektów infrastrukturalnych.

Zadanie musi być realizowane we współpracy co najmniej jednego podmiotu polskiego i czeskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. b i e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników znajdują się w Regulaminie konkursu. Przed złożeniem wniosku wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  • Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie – wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich – 2011”
  • Istotne postanowienia umowy dotacji
  • Zasady dokumentowania wybranych działań i ich rozliczania

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi 450 000 zł. Każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 2 projekty, przy czym wybrany przez Komisję może być tylko jeden projekt.

Przyjęty projekt należy zrealizować nie później niż do 31.12.2011.

Prawidłowo wypełniony wniosek projektowy w 3 egzemplarzach (w tym: 1 oryginał wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz 2 kopie wniosku) i z załączoną wersją elektroniczną należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Al. J. Ch. Szucha 21, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie

„Forum Polsko-Czeskie - wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich - 2011” lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy wejściu głównym do MSZ, Al. J. Ch. Szucha 23.

Nieprzekraczalny termin składania ofert konkursowych upływa 21 marca 2011 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku). Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Miejsce: Polska
Data wydarzenia: od 2011-02-18 do 2011-03-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

tagi

  • działalność międzynarodowa
Sekcja +

Tylko "organizacje-przedsiębiorcy" składają sprawozdanie do KRS

Monika Chrzczonowicz, poradnik.ngo.pl
Stowarzyszenie lub fundacja, które są zarejestrowane w KRS, ale nie prowadzą działalności gospodarczej, nie składają sprawozdania finansowego do KRS. Obowiązek ten dotyczy tylko przedsiębiorców. Ekspertka Informatorium wyjaśnia, z czego to wynika.
Sekcja +

Fundacja OPP: dwa obowiązkowe sprawozdania merytoryczne

Aneta Krawczyk, poradnik.ngo.pl
Fundacje mające status organizacji pożytku publicznego (OPP) mają więcej obowiązków sprawozdawczych niż inne organizacje. Oprócz sprawozdania merytorycznego, składanego do „swojego” ministra, muszą też opublikować na stronie internetowej ministra pracy sprawozdania związane z posiadaniem statusu OPP.