Rozstrzygnięcie konkursu: Przeciwdziałanie ubóstwu
autor(ka): Katarzyna Kucharska
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

W dniu 9 października 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1583/380/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018-2020 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” Zadanie „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach konkursu złożono łącznie 3 oferty na realizację zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 3 ofert. Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

miejsce: Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, woj. Mazowieckie
organizator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
adres: Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, woj. Mazowieckie
tel.: (22) 622 42 32 w. 63, e-mail: katarzyna.kucharska@mcps.com.pl
www: http://www.mcps.com.pl 
źródło: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
data publikacji: 2018-10-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!