Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
autor(ka): SYLWIA KRAWCZYK
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w województwie mazowieckim w 2018 roku, zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Podobszary:

„Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – w tym:

- zadania 1-5

- zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech” - oferty należy składać do 16 marca 2018 r.,

- zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato” - oferty należy składać do 9 kwietnia 2018 r.

„Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” - oferty należy składać do 16 marca 2018 r.,

„Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” - oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenia do poszczególnych konkursów są dostępne pod adresem: http://www.mcps.com.pl/konkursy-ofert

organizator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
adres: Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie
tel.: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32
e-mail: mcps@mcps.com.pl
www: http://www.mcps.pl 
źródło: MCPS
data publikacji: 2018-03-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!