Przejdź do treści głównej

Małe granty w Warszawie

Jak ubiegać się o mały grant?

Małe granty to potoczna nazwa przyjęta dla pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych. Dotacja tego typu jest przyznawana na wniosek organizacji pozarządowej. Możliwość tę przewiduje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.). Urząd m.st. Warszawy wprowadził małe granty w 2011 roku. Od 2012 roku obowiązuje tzw. procedura małograntowa, które reguluje tryb przyznawania tych środków. W danym roku kalendarzowym wysokość środków finansowych przyznanych w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym biurze lub wydziale na realizację zadań publicznych przez organizacje. Jeśli biuro lub wydział nie dysponują już środkami na zlecanie zadań w trybie małych grantów, informacje o tym powinny upublicznić.

Informacja o dostępnej puli środków na małe granty

Każde biuro lub dzielnica może przeznaczyć pulę środków na "małe granty". Informacja o aktualnie dostępnych środkach znajduje się na stronie Urzędu m.st. Warszawy: http://ngo.um.warszawa.pl/malegranty2018. Informacja ta jest na bieżąco aktualizowana - data ostatniej publiacji i nazwisko osoby, która dokonywała zmian umieszczone są na górze tej strony.

Składanie oferty na mały grant

Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę w dowolnym terminie, najlepiej do właściwego biura lub wydziału.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest  za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://witkac.pl. Przygotowaną w generatorze ofertę należy złożyć elektronicznie, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć na adres wskazany w ogłoszeniu naboru.

Oferty są rejestrowane w trybie kancelaryjnym (urzędnik poświadcza przyjęcie).

Zakres projektu finansowanego z małego grantu

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie może być wyższa niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  • zadanie może być powierzeniem lub wsparciem – decyduje o tym oferent,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • zadanie musi mieć ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
  • projekt nie może stanowić części większego zadania, musi być samodzielny,
  • w danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

Upublicznienie oferty na mały grant

Zgodnie z ustawowymi przepisami w ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy,
  • stronie internetowej,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

Może być również zamieszczona na stronie internetowej biura Urzędu m.st. Warszawy (jeśli biuro taką stronę posiada) lub dzielnicy m.st. Warszawy.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Ocena formalna oferty na mały grant

W ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do właściwego merytorycznie biura albo wydziału dokonywana jest ocena formalna ofert przez pracowników Urzędu. Jeśli oferta zawiera błędy formalne Urząd przekazuje oferentowi oraz Pełnomocnikowi informację o niespełnieniu przez ofertę wymagań formalnych. Oferent, po uzupełnieniu wskazanych braków, może ponownie złożyć ofertę.

Ocena merytoryczna oferty na mały grant (uznanie celowości)

Gdy minął czas składania uwag do upublicznionej oferty (7 dni), Urząd (dyrektor biura lub burmistrz dzielnicy) podejmuje decyzję co do tego, czy realizacja zgłoszonego zadania jest celowa z punktu widzenia Urzędu m.st. Warszawy. Na podjęcie decyzji Urząd ma 10 dni. Zanim podejmie tę decyzję zapoznaje się z rekomendacjami Zespołu, który jest powoływany przez dyrektora biura lub burmistrza. Tak jak w przypadku komisji oceniającej oferty na konkurs, także tu w skład zespołu w tej samej liczbie wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez odpowiednie komisje dialogu społecznego (dzielnicowe lub ogólnomiejskie) oraz urzędnicy. Jeśli komisje nie wskażą swego kandydata, zespół stanowią tylko urzędnicy. Skład zespołu jest publicznie znany (jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy).

Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Posiedzenie może mieć formę elektroniczną, czyli głosy mogą być oddawane za pomocą poczty elektronicznej (w terminie wskazanym przez przewodniczącego zespołu i na jego adres).

Następnie ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje dyrektor biura lub burmistrz dzielnicy. W ciągu 3 dni informuje o tym pisemnie Pełnomocnika. Jeśli decyzja jest negatywna, Urząd informuje o tym pisemnie organizację.

Umowa na mały grant

W ciągu 20 dni od daty podjęcia pozytywnej decyzji pracownicy Urzędu przygotowują treść umowy. Organizacja ma obowiązek dostarczyć potrzebne oświadczenia, np. wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

Umowa jest akceptowana pod względem formalnoprawnym i przesyłana do kontrasygnaty Skarbnika. Umowę podpisuje Prezydent (albo upoważniona przez niego osoba) lub dwóch członków zarządu dzielnicy łącznie – ze strony Urzędu m.st. Warszawy oraz osoby upoważnione ze strony organizacji. Następnie do Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy lub odpowiedniego wydziału budżetowego dzielnicy jest kierowany wniosek o przekazanie dotacji  lub jej transzy dla organizacji.

Realizacja projektu - małego grantu

Zasady dotyczące realizacji zadania są takie same jak w przypadku zadania zleconego organizacji w wyniku konkursu ofert. Tak więc zadanie powinno rozpocząć się i zakończyć zgodnie z terminem wskazanym w umowie. Wszelkie zmiany w harmonogramie, zakresie oraz kosztorysie powinny mieć formę pisemną (aneksu do umowy). Realizacja powinna być dokumentowana, a informacja o (do)finansowaniu zadania przez Urząd m.st. Warszawy powinna być umieszczana zgodnie z zapisami w umowie. Zazwyczaj oznacza to, że organizacja zamieszcza znak promocyjny (obowiązujące logo Urzędu) z napisem „Projekt finansuje/współfinansuje Urząd m.st. Warszawy” w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

Kontrola małego grantu 

Kontrole są dokonywane na takich samych zasadach jak w przypadku ofert składanych na konkurs dotacyjny (zob. wyżej). Mogą mieć miejsce w trakcie realizacji zadania lub do 5 lat po jego zakończeniu.


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0