Przejdź do treści głównej

Współpraca z UM Warszawa

Współpraca pozafinansowa. Formy współpracy

Urząd m.st. Warszawy współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie z zapisami w Programie współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Współpraca pozafinansowa jest prowadzona w formach:
 
Współdziałania w kreowaniu polityki miasta i tworzeniu dokumentów
Urząd Miasta przystępując do pracy nad aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi ważnymi dla sektora pozarządowego i dla mieszkańców Warszawy (w zakresie, w którym działają organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego) może powoływać zespoły robocze, które będą zaangażowane w cały proces tworzenia dokumentów.
 
Konsultacji
Urząd konsultuje z organizacjami pozarządowymi dokumenty, akty prawne, programy i strategie przygotowywane w Warszawie, które  dotyczą działalności statutowej organizacji. Konsultacje takie przeprowadzane są na podstawie uchwały Nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Minimalny zakres takich konsultacji to prośba o opinię właściwych merytorycznie komisji dialogu społecznego, dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 
Wsparcia informacyjnego i ułatwiania nawiązywania kontaktów
Urząd m. st. Warszawy może zapraszać organizacje do udziału w spotkaniach, wyjazdach, konferencjach i seminariach. Wspiera organizacje prowadząc, w ramach oficjalnej strony Urzędu, podstronę skierowaną do organizacji i zawierającą informacje dotyczące współpracy, w tym w szczególności o programie współpracy, procedurze konkursowej i innych dokumentach. Publikowane są tam również (poza BIP-em) ogłoszenia konkursowe wraz z rozstrzygnięciami oraz informacje o komisjach dialogu społecznego, dzielnicowych komisjach dialogu społecznego oraz Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Urząd m.st. Warszawy ułatwia nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami z miast, z którymi Warszawa współpracuje, oraz przekazuje organizacjom informacje z wydarzeń regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
 
Partnerstw
Urząd m.st. Warszawy i jego jednostki  może zawierać porozumienia o współpracy i wchodzić w partnerstwa z organizacjami.
 
Wsparcia rzeczowego
Wsparcie rzeczowe Urzędu polega na:
  • bezpłatnym użyczaniu sal znajdujących się w zasobach Urzędu
  • przekazywaniu materiałów na realizację projektów w ramach inicjatywy lokalnej
  • bezpłatnym przekazywaniu przedmiotów należących do urzędu.
Udzielania nagród
Urząd może przyznawać organizacjom i ich przedstawicielom wyróżnienia i nagrody za działania na rzecz Miasta i jego mieszkańców.
 
Patronatów i promocji
Prezydent lub Burmistrz Dzielnicy może obejmować honorowym programy lub działania organizacji. W miarę możliwości Urząd umieszcza informacje o organizacjach w materiałach promocyjnych Miasta.
 

Współpraca finansowa. Formy współpracy

Formy współpracy o charakterze finansowym Urzędu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi są określone w Programie współpracy. Należą do nich:
  1. Dotacje, czyli przekazywanie pieniędzy na realizację zadań publicznych w formie: 
a) powierzenia (czyli całkowitego sfinansowania) realizacji zadania publicznego poprzez przekazanie środków na sfinansowanie całkowitych kosztów jego realizacji. Wybór projektu zadania odbywa się za pomocą otwartego konkursu ofert.
b) wspierania (czyli częściowe dofinansowanie) realizacji zadania publicznego poprzez przekazanie środków na częściowe dofinansowanie jego realizacji, przy założeniu, że projektodawca wnosi finansowy wkład własny. Wybór projektu zadania odbywa się za pomocą otwartego konkursu ofert.
c) tzw. małych grantów – wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego kwota nieprzekraczającą 10 tysięcy zł. z pominięciem otwartego konkursu ofert
  1. Zakup usług od organizacji pozarządowych (które prowadzą działalność gospodarcza lub odpłatną) na zasadach zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych – o ile realizacja zadania powierzonego w tym trybie jest bardziej efektywna (niż w trybie konkursu ofert lub  małych grantów).
  2. Preferencyjne stawki (warunki):
  • Najmu lokali użytkowych, których właścicielem jest Urząd m.st. Warszawy (jeśli prowadzona w nich będzie działalność pożytku publicznego).
  • Dzierżawy nieruchomości należących do Urzędu m.st. Warszawy (jeśli prowadzone są w nich na potrzeby realizacji zadań na rzecz mieszkańców
  1. Projekty partnerskie Urzędu m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych, które są dofinansowywane ze środków zewnętrznych, np. unijnych.
  2. Poręczenia, czyli udzielanie poręczeń organizacjom starającym się o przyznanie kredytu lub pożyczki na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców.
 

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0