Przejdź do treści głównej

Fundusze norweskie: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

autor(ka): oprac. redakcja
2014-07-08, 14:55
archiwalne
Ministerstwo Środowiska - Operator Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” - ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857 euro tj. 14 999 998,42 zł. Nabór trwa do 15 września 2014 do godz. 15:00. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

  1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
  2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).
  3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa wyżej.

Wszelkie obiekty budowlane, źródła ciepła lub energii elektrycznej, węzły cieplne, instalacje, maszyny lub urządzenia będące przedmiotem realizacji projektu są własnością lub we władaniu tego samego beneficjenta, co termomodernizowane budynki użyteczności publicznej.


O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • podmioty publiczne;
  • podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.


W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. euro, tj. 711 127 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to  3 mln euro, tj. 12 549 300 zł.

Przyznana wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości redukcji lub wielkości uniknięcia emisji CO2 i stanowić będzie dopłatę do usunięcia 1 tony CO2/rok. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3758,60 zł) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

Poziom dofinansowania dla projektu będzie uzależniony od planowanego do uzyskania w wyniku jego realizacji efektu ekologicznego rozumianego jako wielkość redukcji lub uniknięcie emisji CO2 i nie będzie wyższy niż 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie.


Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 7.07.2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 15.09.2014 r., godz. 15:00
 

Kontakt:

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Ekologicznych
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. 22 57 92 213, 22 57 92 772
e-mail:
w godzinach: 9.00-16.00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
tel. 22 45 95 854, 22 45 95 853, 22 45 95 818, 22 45 95 833, 22 45 95 836
e-mail:
w godzinach: 8.00-15.00


Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Operatora.


Data wydarzenia: od 2014-07-07 do 2014-09-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • zrównoważony rozwój