Przejdź do treści głównej

Warszawa-Bielany. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie na terenie dzielnicy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

autor(ka): opr. mm, red. ngo.pl
2018-10-05, 17:19
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert: poniedziałek, 29 października 2018 - 15:30.

Kategoria konkursu:

  • Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielanym.st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29.10.2018 roku do godz. 15.30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2018 roku do godz. 15:30 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy ul. S. Żeromskiego 29 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Marta Ziętek-Rdzanek nr telefonu 223254389, Paweł Sieńkowski nr telefonu 223254388 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd Miasta Warszawa
Data wydarzenia: od 2018-10-05 do 2018-10-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • rodziny