Przejdź do treści głównej

Warszawa-Włochy. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym, rodzin i bliskich tych osób

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-10-01, 12:27
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2021​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania: poniedziałek, 22 października 2018 - 16:00.

Kategoria konkursu:

 • Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób z problemem alkoholowym, rodzin i bliskich tych osób.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 22.10.2018 roku, do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2018 roku, do godz. 16.00. w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy Al. Krakowskiej 257 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy Al. Krakowskiej 257 (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jaskłowska, Danuta Paciorek, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Miejsce: Warszawa-Włochy
Data wydarzenia: od 2018-10-01 do 2018-10-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • osoby uzależnione
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka