Przejdź do treści głównej

Warszawa-Targówek. Konkurs dotacyjny: Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-27, 17:02
Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert: piątek, 19 października 2018 - 16:00.

Kategoria konkursu:

 • Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Działanie klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19 października 2018 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 roku do godz. 16:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. L. Kondratowicza 20, pokój nr 409 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie
  o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa ul. L. Kondratowicza 20, pokój nr 409, nr telefonu 22 44 38 741, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2018-09-27 do 2018-10-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • osoby uzależnione
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • rodziny