Przejdź do treści głównej

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2018-2019

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-27, 16:57
Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 i 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert: piątek, 19 października 2018 - 16:00.

Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Sportu i Rekreacji.

Kategoria konkursu:

  • Sport i rekreacja

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym - w latach 2018 - 2019

  1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 19 października 2018 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 roku do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy przy Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską pod adres: Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
  2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
  3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
  4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
  5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

w zakresie zadania konkursowego:

­ Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139, tel. 22 44-324-74

­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82

­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70

­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73

­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90

­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):

­ Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82

­ Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel. 22 44-324-70

­ Monika SZYBILSKA - pok. 1139, tel. 22 44-324-90

­ Katarzyna NOWAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-73

­ Karolina ZOWCZAK - pok. 1139, tel. 22 44-324-67

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2018-09-27 do 2018-10-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • młodzież
  • sport, wypoczynek