Przejdź do treści głównej

Warszawa-Ursus. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-07, 12:10
Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2018-2021. Termin składania ofert: piątek, 28 września 2018 - 23:59.

Kategoria konkursu:

 • Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

I. Prowadzenie środowiskowych form wsparcia - placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.09.2018 roku do godz. 23:59​. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.09.2018 roku do godz. 18:00​ w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy pl. Czerwca 1976 nr 1 . lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
  Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych ( Maciej Ornoch, Izabela Migdal, nr telefonu 22 443 62 41, 22 443 60 41, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2018-09-07 do 2018-09-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • młodzież
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • przeciwdziałanie bezrobociu