Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Małe dotacje” w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-07-19, 14:42
W budżecie Województwa Mazowieckiego na 2018 rok dostępne są środki z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym, tzw. małych dotacji zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obszar: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Zadanie: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu

Kwota dostępnych środków – 76 112,00 zł

Opis zadania:

Zarząd Województwa Mazowieckiego uznając celowość realizacji zadania będzie brał m.in. pod uwagę czy zaproponowane zadania publiczne mają na celu rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach klastrów funkcjonujących na Mazowszu lub przyczynią się do promocji, profesjonalizacji działalności mazowieckich klastrów. Oferta powinna także zawierać informacje dotyczące:

 • klastra, na rzecz którego realizowane będzie zadanie (należy wskazać pełną nazwę klastra);
 • działalności klastra, liczby podmiotów zrzeszonych w ramach klastra;
 • obszaru działalności klastra, ze wskazaniem czy klaster wpisuje się w inteligentną specjalizację województwa mazowieckiego.

Zgodnie z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w przypadku oferty składanej w trybie określonym w art. 19a ww. ustawy możliwe jest zarówno ujęcie w ofercie wkładu własnego oferenta, jak i określenie zakresu finansowania na poziomie 100% ze środków z budżetu Województwa. Zasady:

 • Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 zł
 • Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł
 • Oferty należy składać minimum 40 dni przed planowanym rozpoczęciem zadania publicznego
 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 • Termin zakończenia realizacji nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2018 roku.
 • Projekt powinien być samodzielny, tzn. nie może być ciągłością zadania, na które przeznaczona została dotacja w ramach ogłoszonego konkursu ofert.

Oferty należy składać przez Generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty i podpisanie jej (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, wymienione w Dziale 2 KRS lub innym rejestrze, bądź których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw) a następnie niezwłoczne złożenie w zamkniętej kopercie (z dopiskiem Nabór ofert w trybie art. 19a - „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości):

UWAGA W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień dostarczenia jej w papierowej wersji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Data wydarzenia: od 2018-07-19 do 2018-10-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • przedsiębiorczość
 • wspieranie przedsiębiorczości