Przejdź do treści głównej

Taka ma być Warszawa w 2030 roku

autor(ka): oprac. red. [warszawa.ngo.pl]
2018-05-14, 02:22
użytkownik
11 maja 2018 r. Rada Warszawy przyjęła Strategię #Warszawa2030. To najważniejszy dokument programujący rozwój stolicy na najbliższe lata.

Strategia #Warszawa2030 jest dokumentem ogólnym, określającym wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele strategiczne, czyli ogólne cele, które będą realizowane przez cały okres wdrażania strategii.

W ich ramach zostały określone cele operacyjne,w sposób szczegółowy wskazujące zagadnienia i obszary, w których planowane są zmiany.

Strategia jest efektem dwuletnich prac, dyskusji nad przyszłością Warszawy – miejsca zamieszkania, nauki, pracy, spędzania wolnego czasu i rozwoju. Została wypracowana w modelu partycypacyjno-eksperckim. Od początku procesu angażowano w jej tworzenie mieszkańców, ekspertów, a także przyszłych realizatorów. Ponad 260 spotkań, debat, warsztatów, a także uwagi i listy mieszkańców były ważnym elementem budowy strategii.

Warszawa przyszłości to:

AKTYWNI MIESZKAŃCY – Warszawa to my, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy zainteresowania, realizujemy osobiste i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni.

PRZYJAZNE MIEJSCE – Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, zapewnia wygodę życia i sprzyjające warunki do działania.

OTWARTA METROPOLIA – Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na współpracę jest wyjątkowym środowiskiem do kreowania i rozwijania idei. Stanowi ważny węzeł sieci europejskich metropolii.

Cele strategiczne:

ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA. Zrównoważony rozwój miasta to wynik postaw obywatelskich i społecznych mieszkańców oraz urzędników. Ważną rolę odegrają działania w sferze kultury i edukacji, które przyczynią się do podniesienia kompetencji i aktywności społecznej warszawiaków oraz do upowszechnienia wartości integrujących mieszkańców Warszawy i sprzyjających jej rozwojowi. Zrozumienie potrzeb i szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przy jednoczesnej chęci kształtowania własnego życia i dynamicznie zmieniającego się otoczenia, będą stanowiły podstawę budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych:

 • dbamy o siebie nawzajem,
 • wspólnie decydujemy o naszym mieście.

WYGODNA LOKALNOŚĆ. Zapewnienie wygody życia i działania, w tak dużym mieście jak Warszawa, wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i pełnionymi przez nią stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego życia mieszkańców. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze funkcjonalno-przestrzennej z siecią centrów dzielnicowych i subdzielnicowych skupiających ofertę usług. Należy zatem położyć nacisk na zmniejszanie różnic rozwojowych między dzielnicami oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów. Dzięki zmianom dokonywanym z poszanowaniem specyfiki dzielnic, Warszawa stanie się „metropolią kompaktową”, złożoną z przyjaznych miejsc zamieszkania i aktywności. Miejsca te będą atrakcyjne dla mieszkańców, ale też staną się atutem w zachęcaniu do osiedlenia się i inwestowania w Warszawie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:

 • mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań,
 • aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu,
 • korzystamy z usług blisko domu,
 • działamy w warunkach przyjaznych rozwojowi biznesu.

FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ. Funkcjonalność przestrzeni oznacza takie zorganizowanie miasta, które najlepiej zaspokaja potrzeby różnorodnych użytkowników, zarówno mieszkańców, osób codziennie dojeżdżających, jak i innych odwiedzających i jednocześnie ułatwia im korzystanie oraz zachęca do przebywania w przestrzeni miejskiej. Docelowo struktura przestrzenna Warszawy będzie składała się z powiązanych ze sobą centrum miasta oraz sieci centrów dzielnicowych i subdzielnicowych. Zapewnienie komfortowych, sprawnych i bezpiecznych przepływów będzie wymagało odpowiedniego kształtowania transportu, przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację trzech celów operacyjnych:

 • korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
 • żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym,
 • korzystamy z przyjaznego systemy transportowego.

TWÓRCZE ŚRODOWISKO – Warszawa chcąc być miastem otwartym na świat, gdzie mieszkańcy i osoby odwiedzające mogą realizować ambicje zawodowe oraz wykazać się pomysłowością i przedsiębiorczością, musi rozwinąć efektywnie funkcjonujący ekosystem innowacji. Będzie on zapewniał sprzyjające warunki do kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację czterech celów operacyjnych:

 • rozwijamy nasz twórczy potencjał,
 • generujemy innowacje,
 • przyciągamy talenty i liderów,
 • inspirujemy świat.

Sprawność i efektywność wdrażania strategii wymaga przypisania odpowiedzialności za realizację poszczególnych celów. Dlatego w załączniku do strategii wskazane są miejskie biura odpowiedzialne za skoordynowanie realizacji poszczególnych celów operacyjnych, partnerzy wewnętrzni (np. inne biura, jednostki organizacyjne) oraz partnerzy zewnętrzni (np. organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, uczelnie).

Każdy z celów operacyjnych będzie realizowany przez program, zwany dokumentem wykonawczym. Będzie to dokument uszczegóławiający zakres interwencji, wskazujący konkretne działania i (fakultatywnie) projekty.

Więcej informacji o strategii oraz dokument można znaleźć na stronie: http://2030.um.warszawa.pl/
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: UM Warszawa
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • miasto
 • organizacje pozarządowe
 • planowanie strategiczne
 • rozwój lokalny
 • wspólnoty i społeczności lokalne