Przejdź do treści głównej

Warszawa-Wilanów. Konkurs dotacyjny: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-18, 14:38
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert: poniedziałek, 14 maja 2018 - 15:30.

Kategoria konkursu:

  • Kultura

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, integrujących i aktywizujących mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 14 maja 2018 roku do godz. 15:30. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 roku do godz. 15:30​ w Wydziale Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę.

Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.

W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Żaneta Krysiak, Magdalena Cacek-Ganc, nr telefonu 22 443 49 88, 22 44 34 990, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2018-04-18 do 2018-05-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka
  • wspólnoty i społeczności lokalne