Przejdź do treści głównej

Konsultacje: Chroń się przed hałasem! [wywiad]

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz dla warszawa.ngo.pl
2018-04-06, 15:18
Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Czy hałas w Warszawie da się zmniejszyć? Jakie działania przewiduje Program Ochrony Środowiska przed hałasem? Do 20 kwietnia 2018 r. można zgłaszać uwagi do Programu, a w poniedziałek, 9 kwietnia, wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym.

Program Ochrony Środowiska przed hałasem jest to dokument, który po uchwaleniu, zgodnie z obowiązującym prawem, zaprezentuje kierunki działań i proponowane rozwiązania, które mają doprowadzić do poprawy klimatu akustycznego miasta, czyli ograniczenia nadmiernego poziomu hałasu w stolicy. Program zawiera m.in. zapisy dotyczące nadzorowania przestrzegania standardów akustycznych przez zarządzających drogami, liniami tramwajowymi i kolejowymi, lotniskami, zakładami przemysłowymi oraz przez inne podmioty odpowiedzialne za emisję hałasu do środowiska.

Założenia Programu skupiają się na kształtowaniu klimatu akustycznego miasta poprzez podejmowanie działań strategicznych. Działania te mają charakter globalny, ich zasięg przestrzenny jest duży, a czas trwania rozbity na różne horyzonty czasowe. Są to np.:

• planowanie i gospodarka przestrzenna z uwzględnieniem problemów akustycznych,

• polityka transportowa, w tym: budowa obwodnic, wspieranie i popularyzacja cichej komunikacji miejskiej, zmniejszanie natężenia ruchu w porze dziennej i nocnej, ograniczanie prędkości, zakaz ruchu pojazdów ciężkich na wybranych drogach lub w wytypowanych obszarach miasta, poprawę płynności ruchu z wykorzystaniem tzw. „zielonej fali”, wprowadzenie w sterowaniu ruchem priorytetów dla komunikacji autobusowej i tramwajowej, wprowadzenie stref płatnego parkowania,

• edukacja ekologiczną.

Do 20 kwietnia 2018 r. trwają konsultacje społeczne Programu. Projekt dostępny jest pod adresem http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/pl/pdf/konsultacje/program_2018.pdf. Można się z nim zapoznać również osobiście przychodząc do Biura Ochrony
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, pl. Bankowy 2, XIX piętro, pok. 1915.

O Programie można także rozmawiać podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w godz. 17.00-19.00.

Uwagi można zgłaszać także pisemnie za pośrednictwem: poczty e-mail: formularza kontaktowego na stronie: mapaakustyczna.um.warszawa.pl; poczty: na adres Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

 

O Programie Ochrony Środowiska przed hałasem rozmawiamy z Magdaleną Rawicką-Polnik z Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

Jędrzej Dudkiewicz: Jak obecnie wygląda sytuacja w Warszawie pod względem hałasu i jakie działania przewiduje Program, by zmniejszyć problemy z tym związane?

Magdalena Rawicka-Polnik: – Obecnie najistotniejszym źródłem ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego jest hałas drogowy. Działania minimalizujące jego wpływ będą polegały przede wszystkim na przebudowie ulic, wymianie nawierzchni na „cichą", sterowaniu sygnalizacją świetlną, działaniach w celu egzekucji dopuszczalnej prędkości. Wytypowano w sumie 112 obszarów działania w tym zakresie.

Przewidziano osiem głównych obszarów działań w zakresie redukcji hałasu tramwajowego, który jest drugim najistotniejszym źródłem oddziaływania w mieście. Ponadto, w latach 2021-2023 planowany jest zakup łącznie 213 tramwajów jedno- i dwukierunkowych, całkowicie niskopodłogowych, o lepszych parametrach akustycznych niż obecnie eksploatowane, co będzie skutkować redukcją hałasu dla całej sieci tramwajowej.

Program wskazuje również kierunki działania dla hałasu kolejowego i lotniczego.

Jak powstawał Program, czy w tym procesie brały udział organizacje pozarządowe?

M.R.-P.: – Aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy tworzona jest na podstawie analiz danych zobrazowanych na Mapie akustycznej, wykonanej w ubiegłym roku.

Po opracowaniu w roku 2017 Mapy akustycznej m.st. Warszawy, w celu prezentacji jej wyników, zorganizowane zostały dwa spotkania otwarte dla mieszkańców i organizacji pozarządowych. Podczas tych spotkań strona społeczna działała bardzo aktywnie, zgłaszając wnioski, dotyczące przykładowo zakresu danych przedstawionych na Mapie.

Jaki był wkład NGO i mieszkańców, na co strona społeczna zwróciła uwagę, co dzięki nim znalazło się w Programie?

M.R.-P.: – Podczas spotkań informacyjnych, prezentujących wyniki Mapy akustycznej m.st. Warszawy w październiku roku 2017 r. mieszkańcy zgłaszali konieczność rozszerzenia zakresu danych, które obrazują oddziaływanie akustyczne Lotniska Warszawa-Babice, tj. konieczność przedstawienia zakresu poziomu hałasu o poziomach niższych niż jest to wymagane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1340).

Przedstawienie izofon w przedziałach 45 - 50 dB i 50 - 55 dB wykracza poza zakres formalny Mapy akustycznej m.st. Warszawy i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, jednakże jest to odpowiedź na wnioski zgłaszane przez mieszkańców i stanowi słuszne działanie prospołeczne w długookresowej polityce ochrony środowiska przed hałasem.

Opracowane izofony zostaną udostępnione na portalu Mapy oraz stanowić będą załącznik do Programu.

Co w Programie jest najważniejsze, na co warto zwrócić uwagę podczas konsultacji? I dlaczego warto wziąć w nich udział?

M.R.-P.: – Program przedstawia plan działań strategicznych dla całej aglomeracji. Każdy z mieszkańców może w nim sprawdzić, jakie przedsięwzięcia przewiduje się na danym obszarze, czyli sprawdzić, co realizowane będzie w jego okolicy.

Istotne jest, że Program dostarcza mieszkańcom szerokiej wiedzy na temat jakości środowiska, w jakim żyją i zagadnień dotyczących ochrony środowiska przed hałasem.

Mieszkańcy mają również możliwość wniesienia własnych uwag i wniosków do jego treści, a zatem mogą współdecydować o podejmowanych przez Miasto działaniach naprawczych.

Udział mieszkańców pozwala na zidentyfikowanie problemów lokalnych, które w analizach globalnych mogłyby nie zostać dostrzeżone.

Wszystkie zgłoszone przez stronę społeczną uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone i zebrane w opracowaniu stanowiącym załącznik do Programu, czyli w Raporcie z konsultacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. Znajdą się w nim również informacje, czy i w jakim zakresie poszczególne wnioski zostały uwzględnione w treści Programu.

Konsultacje Programu Ochrony Środowiska przed hałasem trwają do 20 kwietnia. 9 kwietnia, w godzinach 17:00-19:00, w Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się spotkanie poświęcone temu dokumentowi.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • komunikacja, transport
  • miasto
  • ochrona przyrody
  • partycypacja
  • społecznicy
  • wspólnoty i społeczności lokalne
  • współpraca z administracją