Przejdź do treści głównej

SCWO wzmacnia Komisje Dialogu Społecznego

autor(ka): Federacja Mazowia
2017-12-29, 13:20
użytkownik
Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowy system wsparcia, z którego korzystają m.in. osoby działające w warszawskich organizacjach pozarządowych oraz przedstawiciele i przedstawicielki Komisji Dialogu Społecznego. Oferta skierowana do KDS-ów obejmuje coaching, szkolenia oraz seminaria, z komisjami pracują także animatorki. Celem wszelkich działań jest wsparcie komisji w bieżącej pracy i realizacji swoich celów i działań, a także pomoc w rozwoju komisji i jej członków.

Wsparcie animatorek

Cechą charakterystyczną naszego sposobu pracy jest indywidualne podejście do każdej komisji. Jego podstawą jest współpraca z animatorką, która zarówno uczestniczy w posiedzeniach KDS-ów, jak i rozmawia z przedstawicielami prezydiów czy urzędu miasta o ich pracy, wyzwaniach i sukcesach. Pozwala to na określenie potrzeb, kierunków zmian i celów danego ciała dialogu.

W oparciu o taką diagnozę określane są dalsze kroki, w tym, z jakich forma wsparcia oferowanego przez SCWO i w jakim temacie komisja będzie korzystała. Może to być wsparcie animatorki w prowadzeniu spotkania, rozwiązywaniu bieżących trudności, organizacji i promowaniu planowanych działań, czy po prostu konsultacje.

Szkolenia

Komisje mogą też skorzystać z szerszych i form wsparcia, czyli coachingu z zewnętrznym ekspertem, ekspertką lub szkoleń odpowiadających na wcześniej zdiagnozowane potrzeby. W kończącym się roku były to m.in. szkolenia dotyczące zasad i metod promocji, wykorzystania social mediów do komunikacji z lokalną społecznością. Komisje szkoliły się też z pozyskiwania środków na swoje działania od darczyńców indywidualnych oraz innych zasad fundrasingu. Odbyło się także szkolenie dotyczące zasad tworzenia projektów.

Ważną częścią tegorocznej pracy było poszerzenie oferty o szkolenia, których tematyka wynikała z przeprowadzonej w ramach projektu "Miasto w dialogu z trzecim sektorem" diagnozy. Jednym z elementów tego procesu było opracowanie rekomendacji dotyczących zmian w działaniu ciał dialogu społecznego. Część z nich odnosiła się do potrzeby rozwoju kompetencji niezbędnych członkom i członkiniom ciał dialogu do efektywnego i satysfakcjonującego prowadzenia swoich działań.

Wśród szkoleń, które powstały w oparciu o te zalecenia wymienić można "Prowadzenie posiedzeń KDS i DKDS", na którym uczestnicy mogli uczyć się zasad prowadzenia spotkań tak, by były one efektywne i realizowane w przyjaznej atmosferze. Była to przestrzeń do refleksji nad rolą osoby prowadzącej a także do uczenia się technik facylitacji. Kolejne szkolenie to "Warsztat wzmacniający dla kobiet z KDS-ów", którego celem było wzmocnienie kobiet w obszarze asertywności, tak by mogły aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach komisji. Odbyło się także szkolenie "Nadchodzą zmiany dla KDS-ów", przybliżające zmiany w pracach komisji dialogu społecznego przewidzianych w Programie Współpracy na 2018 rok.

Coaching

Członkowie i członkinie komisji korzystali też ze specjalistycznego poradnictwa indywidualnego (coachingu), które dotyczyło m.in. kwestii promocji, ewaluacji swoich działań, komunikacji bez przemocy, rozliczania projektów, kwestii danych osobowych czy zagadnień księgowych.

Poza tym, eksperci i ekspertki wspierali komisje w opracowywaniu dokumentów dotyczących tematyki ich pracy, np. KDS ds. Poradnictwa Specjalistycznego wypracował "Standardy ewaluacji poradnictwa specjalistycznego".

Wszystkie te działania były organizowane i realizowane przy wsparciu animatorek, które czuwały nad ich realizacją.

Sieciowanie

Kolejnym działaniem zrealizowanym w bieżącym roku było seminarium sieciujące dla ciał dialogu. Była to przestrzeń do sieciowania oraz wymiany doświadczeń i pomysłów na usprawnienie prac komisji. Podczas prac grupowych przedstawiciele organizacji i urzędnicy rozmawiali m.in. o tym, jak komisje mogą działać i realizować swoje cele, angażować członków i członkinie ciał dialogu do działania. Odbyła się też rozmowa o tym, jak współpracować zarówno z urzędem, jak i między komisjami.

Promocja

Animatorki prowadziły też działania mające na celu promocję ciał dialogu społecznego oraz zachęcały organizacje do włączenia się w ich pracę m.in. podczas spotkań i wydarzeń miejskich. Przygotowany został "Informator o warszawskich ciałach dialogu społecznego", który przybliża strukturę dialogu społecznego, prezentuje też funkcje, zadania i sposób ich funkcjonowania. Wydano ulotkę promującą komisje, która będzie dystrybuowana w kolejnym roku.

W 2018 roku w ramach projektu SCWO będziemy kontynuować nasze działania skupione na wsparciu poszczególnych komisji w rozwoju dialogu oraz we wzmacnianiu ich głosu. Każda zainteresowana komisja może skorzystać z różnorodnych forma wparcia, których zakres i treść jest otwarta i może być dopasowana do indywidualny potrzeb. Zachęcamy więc do kontaktu i wspólnego działania.

 
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • organizacje wspierające
  • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
  • wspieranie organizacji
  • współpraca między organizacjami
  • współpraca z administracją