Przejdź do treści głównej

Warszawa-Ochota. Konkurs dotacyjny: Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-12-07, 14:57
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert: czwartek, 28 grudnia 2017 - 23:59.

Kategoria konkursu:

  • Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania: Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/ do dnia 28.12.2017 roku do godz. 24:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 roku do godz. 16:00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26, pokój nr 2 lub przesłać przesyłką, pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Białobrzeska 26, pokój nr 2, nr telefonu 22 5783 452 lub 22 5783 464 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-12-07 do 2017-12-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rodziny
  • wyrównywanie szans