Przejdź do treści głównej

WRP w grudniu: Lokali ciąg dalszy [relacja]

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz, warszawa.ngo.pl
2017-12-07, 12:37
Grafika: Grzegorz Laszuk
Dwa duże dokumenty związane z polityką lokalową, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz sportowe stypendia: te tematy były poruszane na ostatnim w 2017 roku posiedzeniu Warszawskiej Rady Pożytku.

Polityka mieszkaniowa Mieszkania2030

Na grudniowym posiedzeniu WRP powróciła kwestia omówionego kilka tygodni temu dokumentu, jakim jest polityka mieszkaniowa Mieszkania2030. Związany z nim był konflikt na linii: Komisje Dialogu Społecznego – Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy. Rada została więc wpierw poinformowana, że odbyły się spotkania, w tym to koordynowane przez Wiceprezydenta m.st. Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego.

Dzięki mediacjom udało się nawiązać współpracę, przedstawiciele Biura zaprezentowali na spotkaniu KDS ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokatorów wspomniany dokument. Wprowadzono dzięki temu różne zmiany, które – jak przyznali przedstawiciele Biura Polityki Lokalowej – wzbogaciły zapisy, zaakcentowały kilka kwestii oraz doprecyzowały je, by nie budziły żadnych wątpliwości. Następnie KDS wydał pozytywną opinię polityce mieszkaniowej Mieszkania2030.

Ewa Wiśniewska podkreśliła, że KDS ds. Niepełnosprawności jest bardzo zadowolony ze zmian i popiera przyjęcie dokumentu. Na posiedzeniu WRP wspomniała o jeszcze kilku uwagach, o których jednak porozmawia z Biurem osobno. Chodzi bowiem o drobne, kosmetyczne i techniczne zmiany.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy

Drugim omawianym na grudniowym posiedzeniu WRP dokumentem związanym z lokalami był Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy. Przedstawili go przedstawiciele Biura Polityki Lokalowej. Dokument wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów i dotyka niemal wszystkich działów Biura.

Bardzo ważną jego częścią jest szczegółowa diagnoza sytuacji oraz problemów, z którymi boryka się miasto. I tak na przykład w Warszawie jest 81 563 mieszkań komunalnych, ale większość zlokalizowana jest w Śródmieściu, na Mokotowie, Pradze Północ i Pradze Południe. Dzielnice te mają po ponad 10 tys. takich lokali. Z kolei w Wilanowie udział mieszkań komunalnych w stosunku do ogólnej liczby mieszkań wynosi zaledwie 0,1% (na Pradze Północ jest to niemal 33%).

Od 1995 roku liczba mieszkań komunalnych systematycznie spada (do dziś niemal dwukrotnie), głównie na skutek prywatyzacji zasobów. Jednym z ważniejszych zapisów w Wieloletnim Programie jest rekomendacja, by zrezygnować z bonifikat przy wykupywaniu lokali. Sprawiły one bowiem, że miasto sprzedało znacznie więcej lokali niż oddało do użytkowania i zarobiło mniej niż kosztowała budowa nowych mieszkań.

Inną kluczową kwestią jest skupienie się na doposażaniu lokali, bo duża część z nich nie ma centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, a także dostępu do toalety i WC. Chodzi zarówno o obniżenie kosztów wynajmu dla lokatorów, jak i dbanie o środowisko, w czym pomóc ma także likwidacja kotłów i pieców. Niekiedy będzie to skutkować wyłączeniem lokali z użytkowania.

Program ma na celu również zmniejszenie liczby pustostanów oraz rozwinięcie budownictwa. Rocznie ma powstawać minimum 300 nowych lokali komunalnych. Ważnym aspektem jest też wypełnienie luki w czynszach. Obecnie jest tak, że między tym, co trzeba zapłacić za wynajem mieszkania komunalnego i prywatnego jest ogromna różnica. Chodzi więc o to, by mieć ofertę dla ludzi, którzy nie spełniają kryteriów do otrzymania lokalu komunalnego, ale jednocześnie nie stać ich na wynajęcie mieszkania po cenach rynkowych.

Dokument mówi też o lokalach socjalnych, których do 2022 roku ma być 13% (obecnie 9%). Mają one być też budowane na różnych obszarach, by nie tworzyć gett.

Przedstawiciele Biura Polityki Lokalowej powiedzieli, że dokument był omawiany na posiedzeniu KDS i wprowadzono wszystkie uwagi, jakie się wtedy pojawiły. Nie do końca zgodziła się z tym Ewa Kościuch-Manandhar z KDS ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokatorów, która powiedziała, że jest więcej uwag, które nie zostały rozpatrzone. Biuro według niej obiecało, że prześle dokument z naniesionymi poprawkami i odbędzie się dalsza dyskusja, ale tego nie zrobiło.

Okazało się więc, że o ile w przypadku polityki mieszkaniowej Mieszkania2030 udało się wypracować kompromis, o tyle w sprawie Wieloletniego Programu już nie. Anna Gierałtowska chciała się dowiedzieć, czy to znaczy, że konsultacje nie zostały zakończone. Ewa Kościuch-Manandhar przyznała, że z perspektywy KDS nie, i dlatego wydał on negatywną opinię dla dokumentu. Dyrektor Biura, Grzegorz Okoński, stwierdził z kolei, że były cztery spotkania, na których trwały rozmowy o obu dokumentach. Anna Gierałtowska spytała, czemu w takim razie KDS ma wciąż tyle uwag. Sekretarz Miasta, Marcin Wojdat, zauważył, że Urząd nie musi zgadzać się ze wszystkimi uwagami, może odrzucać postulaty KDS-ów.

Głos zabrała również zastępca Dyrektora Biura Spraw Dekretowych, Magdalena Młochowska, która brała udział w tych spotkaniach. Zwróciła uwagę, że dużo uwag zgłaszanych przez NGO jest niemożliwe do realizacji obecnie, ale nie znaczy, że nie można będzie o nich rozmawiać w przyszłości. Aktualnie trwają na przykład badania dotyczące kwestii zadłużeń wynikających z niepłacenia czynszu, a także związane z działalnością Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami. Potrzebna jest analiza i wtedy będzie można szukać rozwiązań. Przyznała też, że może rzeczywiście było za mało czasu na rozmowę, co wyniknęło z tego, że na raz powstawały dwa dokumenty i na Wieloletni Program spojrzano zbyt późno z perspektywy KDS-ów.

Anna Gierałtowska i Marcin Wojdat uznali zatem, że procedura generalnie zadziałała, ale dobrze by było, gdyby rozmowy wciąż mogły trwać i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Tym bardziej, że po przyjęciu dokumentów zacznie się tworzenie przepisów wykonawczych z nimi związanych, więc tu też będzie pole do rozmów o szczegółowych rozwiązaniach.

Ostatecznie WRP pozytywnie zaopiniowała Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy, ale aż pięciu członków wstrzymało się od głosu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

WRP zapoznała się również z projektem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 rok. Przedstawił go zastępca dyrektora Biura Ochrony Środowiska, Paweł Lisicki. Podkreślił, że jest to corocznie (od 2012) realizowany program, który w zasadzie się nie zmienił, poza kilkoma zapisami. Wynika to z doświadczeń realizacji dokumentu.

Paweł Lisicki przypomniał, że do zadań priorytetowych należą między innymi: elektroniczne znakowanie zwierząt, ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami. Powiedział też, że w Warszawie działa około 2900 karmicieli kotów wolnożyjących, tych z kolei jest ponad 27 tysięcy.

W przypadku adopcji coraz częstsze są akcje polegające na wychodzeniu na ulice ze zwierzętami, by pokazać je mieszkańcom. Między innymi dzięki temu obecnie w schronisku jest poniżej 700 psów (jeszcze niedawno było ich ponad 2000).

W samym Programie są cztery niewielkie zmiany. Pierwsza polega na tym, że uzyskanie przez mieszkańców bezpłatnej sterylizacji i kastracji ich zwierząt domowych będzie możliwe tylko po okazaniu Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka. Wpisuje się to w politykę miejską, która nagradza płacenie podatków w stolicy.

W wyniku drugiej zmiany wykreślono możliwość zawierania przez Wydziały Ochrony Środowiska umów z innymi podmiotami w zakresie opieki nad zwierzętami. Wynika to ze zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Trzecia zmiana dodała zapisy o tym, że w Warszawie funkcjonują Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Chronionych „Ptasi azyl” w ZOO oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, prowadzony przez Lasy Miejskie w zakresie opieki nad ssakami żyjącymi dziko. Są to miejsca, do których można się zgłaszać w celu zapewnienia pomocy zwierzętom.

Czwarta zmiana polega na dodaniu do dokumentu osobnego rozdziału na temat edukacji mieszkańców na temat ochrony zwierząt.

Paweł Lisicki przypomniał też, skąd bierze się finansowanie Programu: środki pochodzą od Biura Ochrony Środowiska, Wydziałów Ochrony Środowiska w dzielnicach, Schroniska dla bezdomnych zwierząt i straży miejskiej. W 2018 roku budżet ma wynosić prawie 14 800 000 zł i jest większy od obecnie funkcjonującego o niemal 800 000 zł.

Piotr Kaliszek zapytał, czy jest konkurs dla organizacji związany z edukacją mieszkańców. Paweł Lisicki odpowiedział, że ma być, okazuje się jednak, że środki przeznaczone na to w tym roku nie zostały w pełni wykorzystane, bo zgłasza się mało NGO. Jako ciekawostkę podał też fakt, że Biuro Ochrony Środowiska chciało zorganizować konkurs na szkolenia dla wolontariuszy zajmujących się kotami wolnożyjącymi oraz badania ich środowiska, ale nie zgłosiła się żadna organizacja.

KDS ds. Ochrony Zwierząt wydał pozytywną opinię, tym bardziej, że zmiany w dokumencie były z nim konsultowane. WRP również pozytywnie zaopiniowała Program.

Stypendia dla sportowców

Janusz Samel z Biura Sportu i Rekreacji poprosił WRP o pozytywne zaopiniowanie dwóch uchwał, związanych z udzielaniem stypendiów sportowych. Chodzi o to, by przepisy w Warszawie dostosować do istniejącego stanu prawnego dla całego kraju. Pozwoli to na zwiększenie liczby potencjalnych beneficjentów. Stypendiami zostanie objęta między innymi cała kariera sportowa, także w kategorii „senior”. Warszawa chce też wspierać uzdolnionych sportowców i ich wyjazdy na olimpiady, więc Miasto chce móc wspierać więcej osób, we wszystkich kategoriach. Uchwały określą też minimalną kwotę stypendium, by stanowiło ono odczuwalną pomoc dla beneficjentów. Innym ważnym krokiem będzie wprowadzenie systemu elektronicznego, co wpłynie i na szybkość decyzji, i na ich transparentność.

KDS skupione przy Biurze nie miały uwag do projektów uchwał i zaopiniowały je pozytywnie, tak samo postąpiła WRP.

Sprawy różne

Wśród spraw różnych pojawiła się informacja, że regulamin konkursu S3KTOR sprawdził się w tym roku, więc będzie taki sam w 2018 roku. Jedyną zmianą jest przywrócenie terminu gali rozdania nagród, która odbędzie się w czerwcu.

Z kolei Tomasz Harasimowicz spytał, czemu władze Warszawy nie odniosły się do marszu zorganizowanego 11 listopada i dlaczego go, przynajmniej symbolicznie, nie zablokowały. Uzyskał odpowiedź, że Miasto nie mogło zablokować marszu, natomiast Rada Miasta wydała mocno negatywną opinię w sprawie tej imprezy. Pytanie o przyszłość zostało skwitowane tym, że nie wiadomo, jak będzie wyglądać sytuacja w 2018 roku, bo nie jest wciąż jasne, kiedy odbędą się wybory samorządowe.

Marta Lewandowska spytała za to, czy Miasto ma narzędzia i czy rozpatrywało blokowanie billboardowych reklam dotyczących aborcji. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz, obiecała, że dowie się czegoś na ten temat. Na sam koniec Janusz Samel zapowiedział, że na styczniowym posiedzeniu WRP przedstawi, jak wygląda kwestia współpracy Miasta z klubem piłkarskim Legia Warszawa.

Kolejne posiedzenie WRP odbędzie się 31 stycznia 2018 r.

 

Dowiedz się, czym jest Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego w materiale Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych:


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis
wiadomosci.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • partnerstwo
  • partycypacja
  • prawa zwierząt
  • problemy mieszkaniowe
  • sport
  • współpraca z administracją
  • zwierzęta