Przejdź do treści głównej

Warszawa-Ursynów. Konkurs dotacyjny: Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-29, 10:07
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert: czwartek, 28 grudnia 2017 - 16:00.

Kategoria konkursu:

 • Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych z obszaru Dzielnicy Ursynów.

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 28.12.2017 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2017 roku do godz. 16:00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 452, p. Iza Niespodziewańska, tel. 22 443 71 30, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz p. Krystyna Małek tel. 22 443 74 64, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-11-29 do 2017-12-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dorośli
 • dzieci
 • młodzież
 • polityka społeczna
 • przeciwdziałanie przemocy