Przejdź do treści głównej

Warszawa-Wilanów. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB)

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-11-28, 12:37
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert: wtorek, 19 grudnia 2017 - 12:00.

Kategoria konkursu:

 • Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 19.12.2017 roku do godz. 12:00 Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2017 roku do godz. 16:00 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wilanów
 2. m.st. Warszawy ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana
 3. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 5. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 6. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: nr telefonu 22 443 49 55, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-11-28 do 2017-12-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • chorzy
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna