Przejdź do treści głównej

Warszawa-Wawer. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie jadłodajni na terenie dzielnicy

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-10-06, 10:22
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Oferty należy składać do 30 października 2017 r. do godz. 16:00.

Kategoria konkursu:

  • Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: prowadzenie jadłodajni na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 30.10.2017 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2017 roku do godz. 15.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańska 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Wawer ms.t. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Joanna Wardak, nr telefonu 22 443 68 94, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-10-06 do 2017-10-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu