Przejdź do treści głównej

Wolne środki na „małe dotacje” dla organizacji pozarządowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-10-04, 12:34
archiwalne
Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi informuje, że w budżecie województwa na 2017 rok dostępne są wolne środki z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym tzw. małych dotacji zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolne środki możliwe są do wykorzystania na realizację zadań publicznych następujących obszarach współpracy:

1. Obszar: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”
Zadanie: Regionalny wymiar współpracy polsko-ukraińskiej poprzez transfer doświadczeń województwa mazowieckiego w zakresie samorządności oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Kwota dostępnych środków – 24 960,00

2. Obszar: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
Zadanie: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu

Kwota dostępnych środków – 7 839,00

3. Obszar: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zadanie: Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej

Kwota dostępnych środków - 3 000,00

Zasady przyznawania „małych dotacji” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty wymienione i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) oferent składający wniosek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dostępnego na stronie:
http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Zasady_przyznawania_dotacji/zasady_27_12_2016.pdf;
3) ofertę należy wypełnić na obowiązującym formularzu dostępnym na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Akty_Prawne_i_Formularze/wzor_uproszczonej_oferty.docx;
4) o kolejności rozpatrywania ofert decyduje kolejność ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
5) maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty nie może przekroczyć 10 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy, osobowy czy rzeczowy). Łączna kwota przyznanej dotacji temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19 a ww. ustawy w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł;
6) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
7) termin zakończenia realizacji zadania i wydatkowania dotacji nie może być późniejszy niż 31.12.2017 r.;
8) oferty można składać w jeden ze wskazanych niżej sposobów:
1) osobiście w zamkniętych kopertach w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w zamkniętych kopertach w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad/delegatury/;
3) w zamkniętych kopertach za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: „Małe dotacje w obszarze…”
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Dodatkowe informacje dotyczące składania ofert w trybie pozakonkursowym można uzyskać w Biurze Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 22 59 79 680 i pod adresem e-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Data wydarzenia: od 2017-10-04 do 2017-11-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • edukacja ekonomiczna
  • integracja europejska
  • prawa obywatela
  • przedsiębiorczość
  • współpraca międzynarodowa