Przejdź do treści głównej

Warszawa. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - doposażenie placówek

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-09-07, 17:38
archiwalne
Prezydent m.st. Warszawy ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty należy składać do 28 września 2017 r., godz. 16:00.

Kategoria konkursu:

  • Pomoc społeczna

Nazwa zadania konkursowego:

Doposażenie, drobne prace adaptacyjne warszawskich placówek wsparcia dziennego i innych placówek realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Logindo dnia 28 września 2017 roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w §5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 roku do godz. 16:00 w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Wydziału Profilaktyki Uzależnień udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, nr telefonu 22 443 14 83, 22 443 14 51), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-09-07 do 2017-09-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie przemocy