Przejdź do treści głównej

Wolne środki na „małe dotacje” dla organizacji pozarządowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-20, 15:25
archiwalne
Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi uprzejmie informuję, że w budżecie województwa na 2017 rok dostępne są wolne środki z przeznaczeniem na udzielenie organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym tzw. małych dotacji zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolne środki możliwe są do wykorzystania na realizację zadań publicznych następujących obszarach współpracy:

1. Obszar: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
Zadanie 12. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
Kwota dostępnych środków - 10 260,00

2. Obszar: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
Zadanie: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu
Kwota dostępnych środków - 35.000,00

3. Obszar: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zadanie: Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej
Kwota dostępnych środków - 3 000,00

4. Obszar: „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”
Zadanie: Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Kwota dostępnych środków - 21 500,00

5. Obszar: „Ratownictwo i ochrona ludności”
Zadanie: Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego
Kwota dostępnych środków - 20 884,00 w tym: 16 500,00 na wydatki inwestycyjne

Zasady przyznawania „małych dotacji” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty wymienione i spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) oferent składający wniosek zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania dokumentu „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” dostępnego na stronie:
http://www.dialog.mazovia.pl/zasady_przyznawania_dotacji.html;
3) ofertę należy wypełnić na obowiązującym formularzu dostępnym na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl/fileadmin/user_upload/Akty_Prawne_i_Formularze/wzor_uproszczonej_oferty.docx;
4) o kolejności rozpatrywania ofert decyduje kolejność ich wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
5) maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty nie może przekroczyć 10 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy, osobowy czy rzeczowy). Łączna kwota przyznanej dotacji temu samemu oferentowi w trybie określonym w art. 19 a ww. ustawy w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł;
6) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
7) termin zakończenia realizacji zadania i wydatkowania dotacji nie może być późniejszy niż 31.12.2017 r.;
8) oferty można składać w jeden ze wskazanych niżej sposobów:
1) osobiście w zamkniętych kopertach w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
2) osobiście w zamkniętych kopertach w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu, których aktualne adresy dostępne są na stronie: http://www.mazovia.pl/urzad/delegatury/;
3) w zamkniętych kopertach za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: „Małe dotacje w obszarze…”
4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/. Dodatkowe informacje dotyczące składania ofert w trybie pozakonkursowym można uzyskać w Biurze Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 22 59 79 680 i pod adresem e-mail:


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Data wydarzenia: od 2017-07-20 do 2017-09-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • bezpieczeństwo
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • organizacje wspierające
  • przedsiębiorczość
  • ratownictwo
  • sztuka
  • wspieranie organizacji