Przejdź do treści głównej

Warszawa-Ursynów. III konkurs dotacyjny: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2017-07-05, 16:24
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. Oferty należy składać do 27 lipca 2017 r.

Nazwa zadania konkursowego: Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć programowych obejmujących edukację kulturalną, upowszechnianie kultury i popularyzację dziedzictwa kulturowego Ursynowa.

Ofertę, na druku zgodnym z wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 27 lipca 2017 r. (czwartek.) do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w kopercie (w uzasadnionych przypadkach wraz z dokumentami, o których mowa w § 5), w nieprzekraczalnym terminie 28 lipca 2017 r. (piątek) do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów (poniedziałki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub doręczyć pocztą tradycyjną / przesyłką kurierską (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy, a nie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki).

Na kopercie należy wpisać:

1) nazwę i adres oferenta;

2) dane adresata: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa;

3) adnotację: „III otwarty konkurs ofert 2017 – Wydział Kultury - potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków”.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku zamiaru wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego: w siedzibie urzędu przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 539 lub 540, tel. 22 443-72-46 lub 22 443-72-45, w dniach pracy Urzędu w godz. 13.00-15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-07-05 do 2017-07-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka