Przejdź do treści głównej

Co nowego w warszawskim Programie Współpracy na 2018?

autor(ka): red. warszawa.ngo.pl
2017-07-02, 02:48
Do 4 sierpnia 2017 trwają konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2018. Program Współpracy to corocznie uchwalany przez Radę Miasta dokumentu, regulującego współpracę między Urzędem m.st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi. Tym razem proponowane zmiany są wyjątkowo duże - zobacz jakie!

Konsultacje rocznego programu współpracy odbywają się co roku od kilkunastu lat. Zmiany miały zwykle charakter porządkujący, doprecyzowujący i nie budziły większych emocji. Jednakże tym razem propozycje nowych zapisów są wyjątkowe. Propozycje są rezultatem blisko rocznego procesu „Debaty o ciałach dialogu”, który był prowadzony z wieloma warszawskimi NGO. Co prawda nie wydyskutowano tego, że należy przeprowadzić radykalną rewolucję (choć i takie głosy padały), jednakże i tak zaproponowane zmiany mogą zmienić zasady dialogu Urząd – NGO.

 

Najważniejsze zmiany w projekcie Programu Współpracy na 2018

 1. Zmiany w nazewnictwie: wprowadzono pojęcie „ciał społecznych” – na różnego rodzaju podmioty społeczne, w skład których wchodzą przedstawiciel NGO oraz które współpracują z Urzędem m.st. Warszawy w bardzo różnych sprawach (np. Rada Seniorów, Społeczna Rada Kultury). Ponadto pojęcie komisje dialogu społecznego odnosić się ma do ogółu komisji, które dzielą się na: miejskie (działające przy biurach) MKDS i dzielnicowe – DKDS.
   
 2. Zamiast Forum Dialogu Społecznego – pojawiło Forum Ciał Dialogu, które ma być rodzajem stałej konferencji i platformy wymiany doświadczeń między komisjami i przedstawicielami organizacji. Wsparciem organizacyjnym Forum ma być SCWO.
   
 3. Zmieniono definicję zasady partnerstwa, dodając element zbudowania zaufania między Urzędem a NGO.
   
 4. Określono priorytety działań na 2018, którymi (oprócz priorytetów branżowych, określonych w planach i strategiach). W skrócie są to: lepsze konsultacje z NGO, wzrost świadomości nt. NGO w społeczeństwie oraz wdrożenie rekomendacji z procesu Debaty.
   
 5. Z rozdziału dot. współpracy finansowej szczegółowe zapisy dotyczące konkursów dotacyjnych zostały przeniesione do tzw. procedury konkursowej (zarządzenia Prezydenta dot. konkursów dotacyjnych).
   
 6. Zaproponowano, by przedstawiciele NGO, wchodzący w skład ciał społecznych, mogli opiniować projekty konkursów dotacyjnych dla NGO.
   
 7. Wprowadzono szereg zmian dotyczących funkcjonowania komisji dialogu społecznego (miejskich i dzielnicowych):
 1. W skład komisji mogą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta (np. OSIR-y, domy kultury); nie mogą brać udziału w głosowaniu na przedstawicieli NGO do komisji oceniających oferty konkursowe
 2. Podmiot (NGO lub jednostka organizacyjna), który chciałby dołączyć do KDS musi złożyć oświadczenie, a prawo głosu zyskuje od następnego posiedzenia.
 3. Należy wypracować (lub zaktualizować) regulamin pracy komisji do 28 lutego 2018
 4. Należy stworzyć zarys planu pracy komisji – zostanie upubliczniony na stronie UM.
 5. Należy zweryfikować (urealnić) członków komisji do 28 lutego 2018.
 6. Kadencja przewodniczącego komisji trwa dwa lata.
 1. Dookreślono i dodano warunki rozwiązania komisji dialogu społecznego. KDS może być rozwiązana także wtedy, gdy:
 1. komisja nie dostarczy sprawozdania z działalności za dany rok kalendarzowy do 30 czerwca 2019 roku;
 2.  średnia frekwencja na spotkaniach w danym roku kalendarzowym  będzie mniejsza niż minimalna liczba podmiotów wymaganych do powołania komisji;
 3. we współpracy komisja nie przestrzega zasad współpracy.

 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 26 czerwca 2017 roku w Warsztacie, prowadzone przez Pełnomocniczkę Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewę Kolankiewicz. Wzięło w nim udział ok. 50 przedstawicieli i przedstawicielek NGO.

Konsultacje trwają do 4 sierpnia, swoją opinię można wyrazić za pośrednictwem strony konsultacje.um.warszawa.pl.

Planuje się, że przyjęcie programu przez Radę m.st. Warszawy nastąpi 19 października 2017.

W załączniku pod tą wiadomością: projekt Programu współpracy na 2018 oraz formularz zgłoszeniowy.
Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (warszawa.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • współpraca z administracją