Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Ustawa o stowarzyszeniach – nadzór i ewidencja"

autor(ka): Szymon Pelinko
2017-06-19, 08:46
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Ustawa o stowarzyszeniach – nadzór i ewidencja ". Szkolenie odbędzie się 28 sierpnia 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

USTAWA O STOWARZYSZENIACH – NADZÓR I EWIDENCJA

Data: 28 sierpnia 2017, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 14 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cele szkolenia: Wprowadzenie pracowników w zakres i terminy zmian wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach. Wskazanie na konsekwencje regulacji mających istotne znaczenie dla funkcji nadzorczych organu oraz obowiązków wynikających z prowadzenia ewidencji stowarzyszeń. Jakie są granice i środki nadzoru, kiedy i w jaki sposób reagować na nieprzestrzeganie statutów, czy regulaminów, do czego zobowiązane są władze stowarzyszenia, w jaki sposób prowadzić ewidencję stowarzyszeń, w jakim zakresie i terminie należy dostosować statuty – na te i inne pytania uczestnicy uzyskają odpowiedź.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników powiatów, miast i gmin zajmujących się problematyką ewidencji stowarzyszeń, oceną organizacji pozarządowych pod kątem zróżnicowanego statusu tych organizacji (stowarzyszenia zwykle, rejestrowe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, itp. ). W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele stowarzyszeń zmierzających do uregulowania kwestii organizacyjno-prawnych swoich jednostek i dostosowania ich do obowiązujących przepisów.

Prowadzący: Prawnik, studia podyplomowe ekonomiczne, z kontroli wewnętrznej i audytu. Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora finansów publicznych w tym pracowników jednostek pomocy społecznej, a także sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Realizuje także szkolenia z prawa finansowego w ramach służby przygotowawczej.

Program szkolenia:

 1. Omówienie podstawowych przepisów i zmian w ustawie prawo o stowarzyszeniach oraz terminy ich wprowadzenia w życie.
 2. Charakter i cel tworzenia stowarzyszeń.
 3. Stowarzyszenie rejestrowe – zmiana w postępowaniu rejestrowym:
 • Powołanie stowarzyszenia (zmniejszenie limitu członków).
 • Odpowiedzialność członków i zarządu, warunki reprezentacji i zaciągania zobowiązań.
 • Statut (obligatoryjne postanowienia) i obowiązek dostosowania statutów.
 • Procedura rejestracyjna (sąd rejestrowy).
 • Wyłączenie starosty z etapu postępowania rejestracyjnego w KRS.
 • Zadania sądu rejestrowego.
 • Obowiązek zarządu stowarzyszenia do zawiadamiania o zmianie statutu.
 • Nip, regon, konto bankowe.
 • Władze stowarzyszenia, warunki ważności uchwał.
 • Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
 • Możliwości otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządu orz zatrudniania członków stowarzyszenia.
  rola organu kontroli wewnętrznej oraz pełnomocnika.
 • Struktura i uprawnienia jednostek terenowych stowarzyszenia.
 • Zwolnienie z opłat rejestrowych.
 1. Stowarzyszenia zwykłe – rozszerzenie uprawnień „ ułomna osoba prawna”:
 • Powołanie stowarzyszenia (limit członków), zasady reprezentacji.
 • Odpowiedzialność członków stowarzyszenia zwykłego oraz przekształconego w KRS.
 • Możliwość przekształcenia w stowarzyszenie KRS.
 • Regulamin.
 • Rejestracja - zawiadomienie starosty (organu nadzorującego) o utworzeniu stowarzyszenia.
 • Konsekwencje braku osobowości prawnej stowarzyszenia zwykłego.
 • NIP, Regon, konto bankowe.
 • Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – tryb, terminy, warunki dokonania wpisu, zaświadczenie, jawność ewidencji i dokumentów złożonych do organu nadzoru.
 1. Nadzór nad stowarzyszeniami – pod względem legalności (zgodności z prawem i statutem).
 • Uprawnienia nadzorcze starosty – granice nadzoru (wystąpienie o usunięcie nieprawidłowości, udzielenie ostrzeżenia, wystąpienie do sądu).
 • Współdziałanie starosty z sądem w zakresie realizacji funkcji nadzorczej.
 • Ustanowienie kuratora, rozwiązanie stowarzyszenia.
 1. Kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń.
 2. Koła Gospodyń Wiejskich.
 3. Ocena stowarzyszenia realizującego zlecone zadanie publiczne z dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie, a Inicjatywa lokalna realizowana przez mieszkańców.
 5. Orzecznictwo.
 6. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2017-08-28
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 06

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

biuro@frdl.mazowsze.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • kontrola
 • nadzór
 • obowiązki
 • prawo