Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Archiwum zakładowe od podstaw"

autor(ka): Piotr Kubiak
2017-06-19, 08:45
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Archiwum zakładowe od podstaw". Szkolenie odbędzie się 25 sierpnia 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ARCHIWUM ZAKŁADOWE OD PODSTAW

Data: 25 sierpnia 2017, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 11 sierpnia.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do archiwistów zakładowych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie składnic akt.

Cele szkolenia: Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie i urzędzie według aktualnych przepisów prawnych.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej karierze zawodowej współpracował m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, b. pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych w jednej z jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Program:

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie.
 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 1. Rodzaje współczesnej dokumentacji.
 1. Dokument papierowy a dokument elektroniczny.
 2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
 1. Obieg dokumentacji w podmiocie.
 1. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
 2. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
 3. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów.
 1. Archiwizacja dokumentów.
 1. Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych.
 2. Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego.
 • Uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji.
 • Opisanie jednostek archiwalnych.
 • Sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji.
 1. Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).
 2. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
 1. Funkcjonowanie archiwum zakładowego.
 1. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego.
 2. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji.
 3. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie.
 4. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
 5. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.
 6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego.
 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania.
 8. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 9. Sprawozdawczość archiwum zakładowego.
 10. Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP.
 1. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.
 2. Dyskusja.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2017-08-25
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 24

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

biuro@frdl.mazowsze.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy