Przejdź do treści głównej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – wyniki oceny formalnej

autor(ka): Katarzyna Kępczyńska
2017-04-21, 11:20
archiwalne
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej opublikowało wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 roku zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

W terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej, uzupełnienia oferty lub poprawienia oferty.

Uzupełnień lub poprawek, o których mowa powyżej, należy dokonywać bezpośrednio na formularzu oferty złożonej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, VI piętro, pok. 613 lub 608 w godz. 8-16). W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia drogą pocztową (decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, tj. do dnia 28 kwietnia 2017 r.).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych formalnie zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.mcps.com.pl


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: MCPS
Data wydarzenia: od 2017-04-21 do 2017-04-28
Organizator:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Adres:

Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

22 622 42 32

Faks:

22 622 47 32

E-mail:

mcps@mcps.com.pl

Www:

http://www.mcps.com.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • rodziny