Przejdź do treści głównej

Warszawa-Ursynów. II konkurs dotacyjny: Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć programowych obejmujących edukację kulturalną, upowszechnianie kultury i popularyzację dziedzictwa kulturowego

autor(ka): Opr. JD, ngo.pl
2017-03-30, 14:22
archiwalne
Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.

Termin składania:

wtorek, 25 kwiecień, 2017 - 16:00

Kategoria konkursu:

Kultura 

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego:
Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć programowych obejmujących edukację kulturalną, upowszechnianie kultury i popularyzację dziedzictwa kulturowego Ursynowa

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania 

z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 5, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017 roku (środa) do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursynów, al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w dniach i godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów (poniedziałki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00) lub doręczyć pocztą tradycyjną / przesyłką kurierską (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy) na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa. Na kopercie należy ponadto wpisać:

1)      nazwę i adres oferenta;  

2)      nazwę obszaru działania (wskazaną przez oferenta spośród trzech wymienionych w § 1 ogłoszenia), którego dotyczy oferta; 

3)      adnotację: „II otwarty konkurs ofert 2017 – Wydział Kultury - potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków”.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku zamiaru wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oświadczenie o wycofaniu oferty.

Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania  konkursowego:  w siedzibie urzędu przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. 539     lub 540, tel. 22 443-72-46 lub 22 443-72-45, w dniach pracy Urzędu w godz. 13.00-15.00.

 

Więcej informacji: Konkurs.

 


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Urząd m.st. Warszawa
Data wydarzenia: od 2017-03-30 do 2017-04-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • historia
  • kultura
  • sztuka
  • tradycja