Przejdź do treści głównej

Prawnik do pełnej obsługi Fundacji [Wrocław]

autor(ka): Anita Mastyk
2017-03-20, 06:12

Ogłoszenie
o przetargu w trybie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. Z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w postępowaniu Nr 1/2017

Organizator: Fundacja Otwórz Serce z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska, nr 6-8, 52-315 Wrocław wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225394, Regon 432742454, NIP 946-244-33-40

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
1. Doradztwo prawne w wymiarze 288 godz. (24 godz. miesięcznie w okresie kwiecień.2017 - kwiecień 2018 r.). Oferowana cena ma być ceną uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia z podatkiem VAT. 2. W zależności od potrzeb, usługi świadczone są w siedzibie Fundacji we Wrocławiu (co najmniej 1 dzień w miesiącu) lub innym wskazanym miejscu na terytorium Polski (np. udział w posiedzeniach sądowych).

Zakres obsługi:
1. Obsługa posiedzeń władz Fundacji;
2. Dokonywanie audytów prawnych i finansowych w Fundacji;
3. Współpraca z Biurem Księgowym w zakresie zgodności dokumentów finansowych z przepisami rachunkowymi;
4. Przygotowywanie projektów aktów prawnych w ramach konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi;
5. Obsługa przetargów prowadzonych przez Fundację;
6. Reprezentowanie Fundacji w postępowaniach kontrolnych (w tym w szczególności: ZUS, US)
7. Dokonywanie zmian w KRS;
8. Obsługa kontraktów i umów;
9. Sprawy procesowe Fundacji;
10. Sprawy pracownicze Fundacji; 11. Bieżące sprawy prawne Fundacji;

Wymagania:
1. Min. 8 lat doświadczenia przy pracy w organizacjach pozarządowych;
2. Min. 4 lata doświadczenia w legislacji;
3. Doświadczenie w zakresie określonym w pkt 1-11 powyżej.
4. Uprawnienia adwokata lub radcy prawnego; 5. Referencje od organizacji pozarządowej.

Dokumentację przetargową można pobrać po zgłoszeniu się w formie elektronicznej na adres Dokumentację przesyła się w wersji elektronicznej.

Termin składania ofert: Oferty należy składać do 30 marca 2017 r. do godziny 10:00 (liczy się data doręczenia do Organizatora) drogą elektroniczną na adres email: w formie zeskanowanych dokumentów.

Oferent jest obowiązany przedłożyć ofertę przygotowaną zgodnie z dokumentacją konkursową stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia lub przekazywaną na wniosek Oferenta drogą e-mailową.

Organizator zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia przetargu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Organizator bierze pod uwagę zarówno cenę jak i wymagania stawiane Oferentom. W celu zbadania zarówno wymagań jak i wiedzy oraz doświadczenia poszczególnych Oferentów (pod kątem przydatności dla Fundacji) Organizator może przeprowadzić dodatkowe spotkania z Oferentami. Wybór oferty pozostaje indywidualnym rozstrzygnięciem Organizatora. Oferty zostaną otwarte w dniu 30 marca r. o godz. 1030. Informacja o wynikach przetargu (o wyborze oferty oferenta lub nie)przesłana zostanie uczestnikom na przedstawione adresy e-mail.

Wrocław, dnia 20.03.2017 r.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Miejsce: Wrocław
Ważność ogłoszenia: od 2017-03-20 do 2017-04-30
Organizator:

Fundacja Otwórz Serce

Adres:

woj. DS

Www:

http://otworzserce.org.pl/ 

tagi

 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • Lublin
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • USŁUGI
 • warmińsko-mazurskie
 • Warszawa
 • wielkopolskie
 • Wrocław
 • zachodniopomorskie