Przejdź do treści głównej

Samochody dla NGO

autor(ka): Urząd m.st. Warszawy
2017-03-09, 13:52
użytkownik
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1149771
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów m.st. Warszawy do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych skierowanych do mieszkańców Warszawy.

Każda organizacja składająca wniosek może otrzymać tylko jeden samochód. W formularzu zgłoszeniowym można wskazać kolejność preferowanych pojazdów.

Do nieodpłatnego przekazania w formie darowizny dostępne są następujące samochody (po kliknięciu na nazwę samochodu pojawią się szczegółowe informacje zawierające opis i dane dotyczące stanu technicznego oraz jego aktualne zdjęcia):

 1. Renault Laguna
 2. Peugeot Partner

Kryteria wyboru oferty:

 1. Ofertę może złożyć organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej jako organizacja.
 2. Organizacja musi prowadzić działania na rzecz mieszkańców Warszawy lub organizacji, które prowadzą takie działania.
 3. W przypadku realizowania zadań ze środków m.st. Warszawy wszystkie do tej pory otrzymane przez organizację dotacje z budżetu m.st. Warszawy muszą być rozliczone (dotyczy zadań już zakończonych, które zgodnie z zawartymi umowami powinny być już rozliczone).
 4. Organizacja nie może zalegać z należnościami wobec m.st. Warszawy z tytułu:
  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych,
  • najmu lub bezumownego zajmowania lokalu użytkowego lub gruntu,
  • użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntu.
 5. Wskazanie uzasadnienia konieczności posiadania samochodu przez organizację – podanie konkretnych działań, do których organizacja będzie używała samochód, oraz stopnia jego wykorzystania (np. liczba dni w miesiącu).
 6. Podanie źródła finansowania utrzymania samochodu (koszty paliwa, ubezpieczenia, amortyzacji, napraw etc.).
 7. Kompletne wypełnienie formularza i podpisanie go przez uprawnione osoby.
 8. Dołączenie aktualnej kopii odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji.

Termin składania ofert:

Oferty, zawierające wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz wraz z aktualną kopią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji, należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2017 roku do godz. 16:00 na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa):

 • osobiście (sekretariat – pok. 136 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00) albo
 • za pomocą poczty (liczy się data dotarcia przesyłki do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy).

Oferty będą rozpatrywane przez komisję składającą się z pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Warszawska Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Ogłoszenie wyników nastąpi w formie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.

Nieodpłatne przekazanie samochodów nastąpi na podstawie umów darowizny podpisanych przez m.st. Warszawę i organizacje, których oferty zostaną wybrane.

Organizacje będą zobowiązane do utrzymania na samochodach naklejek informujących, że są one nieodpłatnie przekazane przez m.st. Warszawę, a także do niezbywania samochodów przez rok od dnia ich nieodpłatnego przekazania przez m.st. Warszawę.

Samochody będzie można zobaczyć po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem m.st. Warszawy (p. Krzysztof Przybysławski, tel.: 224439240)

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres .


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych. Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.


Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • komunikacja, transport
 • organizacje pozarządowe
 • wspieranie organizacji
 • współpraca z administracją