Przejdź do treści głównej

Dialog przedkonkursowy na temat promocji procesu budżetu partycypacyjnego wśród seniorów


2017-02-23, 13:37
archiwalne
Proces dialogu przedkonkursowego będzie się składał z 2 etapów: 1) Przesłanie ogólnej koncepcji realizacji zadania do 7 marca 2017 roku na specjalnym formularzu; 2) Spotkania indywidualne przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej ze wszystkimi wnioskodawcami, którzy w terminie złożyli wypełniony formularz.

Formularz dostępny jest tutaj.

Dialog przedkonkursowy (zapoznanie się z ogólnymi koncepcjami i interpretacjami organizacji) pomoże w przygotowaniu otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego. Zależy nam, aby założenia przygotowywanego konkursu były zrozumiałe i zgodne z możliwościami realizacyjnymi warszawskich organizacji pozarządowych.

Dialog przedkonkursowy ma także pomóc samym wnioskodawcom w przygotowaniu ofert konkursowych. Otwarty konkurs ofert na ww. zadanie zostanie ogłoszony w pierwszej połowie 2017 roku.

Przekazanie ogólnych koncepcji realizacji zadania odbywać się będzie zarówno w formie elektronicznej (skan formularza), jak i papierowej. Uzupełnione formularze można przesyłać na adres lub składać w sekretariacie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pokój 136, 00-099 Warszawa do 7 marca 2017 r. do godz. 16.00.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o telefon (22) 443 34 71.

Uwaga: Urząd Miasta st. Warszawy zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania informacji lub utworów zawartych w przesłanych koncepcjach oraz skonsultowanych na spotkaniach z organizacjami wyłącznie do celów przygotowania szczegółowych kryteriów ogłoszenia konkursowego. Niniejsze zastrzeżenie nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych przysługujących organizacji.

Brak udziału w dialogu przedkonkursowym nie wyklucza z uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

OPIS ZADANIA:

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane w najbliższym roku budżetowym. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 1-2 % budżetu każdej dzielnicy.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że odsetek seniorów, którzy biorą udział w tym procesie jest niewielki. W 2016 roku osoby, które ukończyły 65 lat złożyły tylko 5% wszystkich projektów, a w 2017 – 6%. Seniorzy też rzadko angażują się w głosowanie – w 2016 roku do głosowania poszło od 1 do 5% osób, które ukończyły 65 lat w każdej z dzielnic.

Źródło: Analiza własna.

Podstawą działań w konkursie ma być upowszechnianie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego (www.twojbudzet.um.warszawa.pl) wśród seniorów 65+ i wsparcie tej grupy wiekowej w korzystaniu z powyższego narzędzia zarówno na etapie składania projektów jak i głosowania.

Termin realizacji zadania: październik 2017 – czerwiec 2018.

Kwota przeznaczona na realizacje zadań: łącznie 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

CEL ZADANIA:

Celem zadania konkursowego jest upowszechnianie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego (www.twojbudzet.um.warszawa.pl) i zwiększenie poziomu uczestnictwa wśród seniorów 65+ oraz wsparcie tej grupy wiekowej w korzystaniu z powyższego narzędzia zarówno na każdym etapie tego procesu.

Seniorzy, w ramach podejmowanych zadań, powinni być wspierani i zachęceni do angażowania na wszystkich etapach budżetu partycypacyjnego: od spotkań otwarcia i wyboru członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, przez etap składania projektów i publiczne dyskusje do głosowania.

Seniorzy wspierani mogą być przez:

  • organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i innych form na temat budżetu partycypacyjnego, które będą miały charakter edukacyjny i dotyczyć będą różnych etapów bp
  • wsparcie seniorów w uczestnictwie w budżecie partycypacyjnym na etapie składnia projektów i głosowania na projekty.

Działania mogą być prowadzone w kilku dzielnicach jednocześnie.


Pliki do pobrania

Informacja pochodzi z serwisu ngo.um.warszawa.pl

Źródło: Strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Data wydarzenia: od 2017-02-23 do 2017-03-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • budżet obywatelski
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • PR, promocja, wizerunek
  • seniorzy
  • współpraca z administracją