Przejdź do treści głównej

Studia podyplomowe: Terapia uzależnień

autor(ka): Jakub Kolasiński
2016-11-04, 15:14
archiwalne
Studia 3-semestralne w Warszawie na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka. Rekrutacja prowadzona jest do 18 listopada 2016 r.

Adresatami studiów

są osoby mające wykształcenie wyższe magisterskie, przy czym:

 • ci z nich, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień mniejszy niż 2 lata lub nie mają stażu pracy w takim charakterze rozpoczną studia od I semestru (modułu I),
 • ci, którzy mają staż pracy w terapii uzależnień co najmniej 2 lata rozpoczną studia od II semestru (modułu II).

Jeśli w wyniku rekrutacji powstanie dostatecznie duża (19-osobowa) grupa osób o stażu pracy co najmniej 2 lata, możliwe będzie jednoczesne rozpoczęcie zajęć w pierwszym i drugim module.

W wypadku osób uzależnionych wymagane jest utrzymywanie co najmniej 5-letniej abstynencji oraz ukończenie programu własnej terapii.

Celem studiów

jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy, a także uzyskania podstawowych umiejętności w zakresie:

 • uzależnień substancjalnych i behawioralnych,
 • ich diagnostyki,
 • metod stosowanych w terapii uzależnień, dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta,
 • zaprojektowania i przeprowadzenia terapii, rehabilitacji i readaptacji społecznej osób uzależnionych,
 • zaprojektowania i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych, pozostających w związku z programem terapeutycznym.

Absolwenci studiów – po uzyskaniu dyplomu – będą mieli możliwość ukończenia pełnego cyklu szkoleniowego, to znaczy – do ubiegania się (po odbyciu stażu klinicznego w module II oraz uczestnictwie w zajęciach superwizyjnych) o uzyskanie certyfikatu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie specjalisty terapii uzależnień, uprawniającego do wykonywania tego zawodu. Do kontynuowania szkolenia niezbędne jednak będzie warunkowe (status osoby w procesie certyfikacji) prowadzenie – zawodowo lub wolontaryjnie – terapii osoby uzależnionej (ze względu na superwizję i potrzebę przygotowana studium przypadku na egzamin końcowy).

Uczelnia zapewni opiekę organizacyjną oraz merytoryczną absolwentom studiów do czasu przystąpienia przez nich do egzaminów końcowych w KBPN.

Kwalifikacje po pełnym cyklu szkoleniowym

Uzyskanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień umożliwi podjęcie pracy w ambulatoryjnych i stacjonarnych placówkach ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem, terapią, rehabilitacją i postrehabilitacją uzależnień, a także punktach informacyjnych i konsultacyjnych prowadzonych przez samorządy terenowe, organizacje pozarządowe itp.

Czas trwania studiów

 • Trzy semestry (moduł I i II) w przypadku osób mających mniejszy niż dwuletni staż pracy w terapii uzależnień lub niemających stażu pracy takim charakterze, w tym 463 godz. zajęć wykładowych i warsztatowych oraz co najmniej 120 godz. stażu klinicznego w module I.
 • Dwa semestry (moduł II) w przypadku osób mających co najmniej dwuletni staż pracy w terapii uzależnień, w tym 333 godz. zajęć wykładowych, warsztatowych i treningowych.

Planowane terminy sesji:

od jednego do trzech zjazdów miesięcznie w systemie weekendowym (w soboty i niedziele) oraz jeden zjazd (na początku II semestru) czterodniowy (trening interpersonalny, od czwartku do niedzieli).

Miejsce studiów:

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie przy ul. Urbanistów 3.

Program studiów

jest rozszerzeniem minimum programowego zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym szkoleń w dziedzinie uzależnień. Zawiera on między innymi następujące przedmioty i zajęcia:

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
 • Wprowadzenie do problematyki używania narkotyków w Polsce
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w uzależnieniach
 • Dialog motywujący w terapii uzależnień
 • Terapia behawioralno-poznawcza w uzależnieniach
 • Socjoterapia i terapia zajęciowa w leczeniu i rehabilitacji uzależnień
 • Czynniki leczące w psychoterapii
 • Interwencja kryzysowa w uzależnieniach – metody i praktyka
 • Podstawowe modele terapii osób uzależnionych: Społeczność Terapeutyczna i Minnesota
 • Psychoterapia zaburzeń współwystępujących z używaniem substancji psychoaktywnych
 • Grupy specyficzne w terapii uzależnień
 • Terapia uzależnień behawioralnych
 • Terapeuta i zespół: zarządzanie, zagrożenia, etyka
 • Seksualność w uzależnieniach
 • Ewaluacja programów terapeutycznych
 • Zespół prowadzący zajęcia

stanowią wysokiej klasy pracownicy naukowi, lekarze, trenerzy, superwizorzy, edukatorzy oraz specjaliści terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym: m. in. prof. Jan Czesław Czabała, dr n. med. Karina Steinbarth-Chmielewska, mgr Urszula Grodzka, mgr Jagoda Latomska-Latkowska, mgr Janusz Sierosławski , mgr Sylwia Wójcikowska, mgr Ewa Miturska, mgr Zbigniew Michalczyk.

Kierownikiem studiów jest mgr Janusz Strzelecki

Opłaty

Czesne: I semestr: 1700,00, II semestr: 2300,00, III semestr: 2300,00.

Opłata za staż kliniczny w I semestrze (w module I): 460,00.

Opłata rekrutacyjna: 85,00.

Uczelnia przewiduje możliwość wnoszenia opłat czesnego w ratach.

Opłaty dodatkowe związane z kontynuowaniem szkolenia certyfikującego po ukończeniu studiów podyplomowych: 1860,- (staż w II module: 460,- i superwizja: 1400,-). Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia (koszty stażu i superwizji) przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku konkursu ogłaszanego zgodnie z zasadami opublikowanymi w http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=107638.

Zasady rekrutacji

Kandydat zapisuje się na studia za pomocą internetowej rejestracji na studia i dostarcza do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRKA) z własnoręcznym podpisem,
 • kopię dowodu osobistego (lub innego dokumentującego jego tożsamość) – poświadczoną przez pracownika Uczelni „za zgodność z oryginałem”,
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska lub inne),
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – poświadczoną przez pracownika Uczelni „za zgodność z oryginałem”,
 • zaświadczenie lub zaświadczenia (kopie umów) dotyczące stażu pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi (kiedy, gdzie, na jakim stanowisku, ew. z jakim zakresem obowiązków) lub wolontariatu o takim charakterze,
 • w przypadku osób po terapii własnej oświadczenie o okresie utrzymywania abstynencji oraz o ukończeniu programu terapii,
 • dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów oraz spełnieniu kryteriów dostępu do studiów, słuchacz otrzymuje decyzję Przewodniczącego WKR o przyjęciu na studia.

Kontakt

w sprawach związanych ze studiami:

Janusz Strzelecki, tel. 516 150 157, e-mail:


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka, Urbanistów 3, 02-397 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2016-11-04 do 2016-11-18
Organizator:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

Adres:

Pandy 13, 02-202 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 823 66 23

Faks:

22 823 66 69

E-mail:

j.konopelska@wspkorczak.eu

Www:

http://www.wspkorczak.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • kształcenie ustawiczne
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka