Przejdź do treści głównej

WRP we wrześniu: Muzeum Techniki i debata o dialogu NGO - urząd [relacja]

autor(ka): Jędrzej Dudkiewicz, warszawa.ngo.pl
2016-09-15, 03:00
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Warszawska Rada Pożytku Publicznego wróciła po wakacjach do obrad. Na ostatnim posiedzeniu poruszonych zostało wiele spraw – projekt Miasto w dialogu z 3 sektorem, Roczny Program Współpracy z NGO oraz propozycja nowego regulaminu konkursu S3KTOR. Niektóre tematy wywołały burzliwe dyskusje.
Roczny Program Współpracy na 2017 rok

Najważniejszym punktem obrad był projekt Rocznego Programu Współpracy na 2017 rok, który przedstawiła Pani Pełnomoczniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz. Powiedziała ona, że bazuje on na obecnym Programie i nie przewiduje rewolucji. Zgłoszonych zostało 79 uwag, z których większość została uwzględniona, odrzucono tylko te, które sugerowały zbyt daleko idące zmiany w strukturze dialogu. Obecnie trwa debata na ten temat i zgodnie z obietnicą to jej rezultat ma dopiero przesądzić o ewentualnych zmianach. Chodzi o to, żeby zmiany w strukturze dialogu były wypracowane przez większą grupę osób z NGO.

Roczny Program Współpracy na 2017 rok zakłada trzy priorytety: 1) zwiększenie potencjału mechanizmu konsultacji z NGO i współtworzenia dokumentów strategicznych, 2) ujednolicenie procedur konkursowych oraz stworzenie platformy dialogu między urzędnikami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami, 3) wzrost świadomości społecznej na temat roli i działalności NGO.

Ewa Kolankiewicz opowiedziała najwięcej o kwestii ujednolicenia umów dotacyjnych, co ma wyeliminować wiele dotychczasowych błędów oraz usprawnić cały proces na tyle, na ile to jest możliwe i na ile pozwala prawo. Nowy generator wniosków będzie ułatwiać różne aspekty starań o dotację. Członkowie NGO będą systematycznie szkoleni ze wszystkich nowości przez ekspertów pracujących przy projekcie SCWO.

Przeczytaj wywiad z Ewą Kolankiewicz.


W przyszłym roku w Warszawie odbędą się dwa duże wydarzenia, które będą mogły wpłynąć między innymi na świadomość społeczną dotyczącą działań organizacji pozarządowych. Będą to zebranie największych funadacji grantodawczych z całego świata EFC Conference (organizatorem jest Fundacja Batorego) oraz Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Wśród innych zmian w projekcie Rocznego Programu Współpracy znalazły się m.in. doprecyzowanie zapisów dotyczących DKDS, dodanie definicji podwykonawstwa oraz przeformułowanie zapisu dotyczącego możliwości skrócenia czasu konsultacji przed ogłoszeniem konkursu. Nowe brzmienie zakłada, że jeśli Komisja Dialogu Społecznego wyda wcześniej opinię, to nie będzie trzeba czekać 21 dni, tylko konsultacje od razu zostaną zakończone, dzięki czemu będzie można przyspieszyć ogłoszenie konkursu.

Na koniec Ewa Kolankiewicz poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedstawionych zmian i aktualnej wersji projektu przez WRP, co pozwoli na kontynuowanie dalszych prac nad Rocznym Programem Współpracy. Całość projektu, wraz z kolejnymi poprawkami zostanie przedstawiona na jednej z kolejnych sesji Rady. Wniosek został przyjęty.

Miasto w dialogu z 3 sektorem

Wcześniej miało miejsce wystąpienie Agaty Urbanik z Fundacji Pole Dialogu, która opowiedziała o trwającym projekcie Miasto w dialogu z 3 sektorem (jest on realizowany wraz z Fundacją Stocznia). Jego celem jest gruntowane zbadanie oraz, być może, przeorganizowanie struktury dialogu między organizacjami pozarządowymi a m.st. Warszawą. Działania obejmują m.in. warsztaty, dyskusje, KOLAB, a także grę dyskusyjną. Po zakończeniu projektu, co nastąpi w marcu 2017 roku powstanie raport, który będzie podstawą do wprowadzenia ewentualnych zmian w organizacji ciał dialogu od stycznia 2018 roku. Jak przypomniała Ewa Kolankiewicz, Miasto w dialogu z 3 sektorem realizuje cele wpisane do Programu Rozwoju Współpracy do 2020 roku.

Przeczytaj wywiad na temat projektu Miasto w dialogu z 3 sektorem.


Bardzo ważnym elementem tego projektu będzie wydarzenie Miasto współpracy / Miasto w dialogu, które odbędzie się 3 października 2016 roku i o którym opowiedziała Katarzyna Grzegorczyk z Federacji Mazowia. Podzielone ono będzie na trzy części. Podczas pierwszej przedstawiona zostanie współpraca NGO z miastem (historia, sytuacja obecna, nowe narzędzia). Później odbędą się warsztaty na temat małych grantów, nowego generatora wniosków, nowych formularzy, wynajmu lokali od miasta oraz zmian w prawie o stowarzyszeniach. Trzecią częścią jest debata związana z projektem Miasto w dialogu z 3 sektorem. W trakcie wydarzenia będzie można również porozmawiać z ekspertami na temat działalności NGO.

Dowiedz się więcej o wydarzeniu Miasto współpracy / Miasto w dialogu.


Agata Urbanik i Ewa Kolankiewicz rozwiały wątpliwości niektórych członków Rady mówiąc, że cały projekt wynika z tego, że zgłaszane były uwagi, iż obecna struktura dialogu NGO z miastem nie działa do końca dobrze i że warto o tym więcej porozmawiać. Efektem projektu mogą być zarówno zmiany duże, jak i niewielkie korekty. Cała debata może jednak również zwiększyć aktywność organizacji pozarządowych, usprawnić dialog w poszczególnych KDS i DKDS. Andrzej Trzeciakowski zauważył jednak, że wiele osób nie będzie miało możliwości przyjść na to wydarzenie, często również dlatego, że nie chce się angażować w dialog, tylko zajmować swoją działalnością w określonej sferze. Agata Urbanik przyznała, że tak rzeczywiście może być, ale wraz z innymi osobami pracującymi nad projektem musi podejmować pewne decyzje i jakoś przeprowadzać jego kolejne etapy. Wszyscy mają nadzieję, że Miasto w dialogu z 3 sektorem zakończy się sukcesem i usprawni współpracę NGO z m.st. Warszawą.

Regulamin konkursu S3KTOR

Później zaprezentowane zostały proponowane zmiany w regulaminie konkursu S3KTOR. W trakcie rozmów powstała opinia, że dotychczas konkurs ten miał za dużo kategorii, w związku z czym zaproponowano zmniejszenie ich do trzech: Integracja/Partycypacja, Społeczność lokalna oraz Nowatorstwo/Innowacyjność. W każdej z nich nagroda miałaby wynieść 5 000 zł, zaś nagroda główna, przyznawana za całokształt przyniosłaby zwycięzcy 15 000 zł. O nagrodę główną mogłyby ubiegać się organizacje działające przynajmniej pięć lat. W konkursie miałyby pozostać również nagrody przyznawane przez mieszkańców oraz portal ngo.pl. W skład kapituły wchodziliby zaś: dwaj przedstawiciele WRP, dwaj przedstawiciele Prezydenta m.st. Warszawy oraz jedna osoba, która zdobyła Grand Prix za rok 2014 albo 2015.

Przeczytaj relację z gali rozdania nagród S3KTOR 2015.


Takie zmiany wywołały spore poruszenie na sali. Niektórzy członkowie Rady, którzy brali udział w dyskusjach nad nowym regulaminem przyznali, że uważają, iż praca ta nie została zakończona, że trzeba dłużej porozmawiać nad tymi zmianami, bo w obecnym kształcie są one nie do zaakceptowania. Ich główną wadą są niejasne kategorie, które często, jak powiedział sekretarz miasta, Marcin Wojdat, mieszają się z kryteriami. Ewa Kolankiewicz powiedziała, że projekt regulaminu został zaprezentowany na Radzie, ponieważ zespół, który nad nim pracował nie jest w stanie dojść do porozumienia, więc może członkowie Rady spojrzą na to świeżym okiem.


Ostatecznie Rada postanowiła, że nad ostatecznym kształtem regulaminu konkursu S3KTOR będą jeszcze pracować trzy osoby (kto to dokładnie będzie, zostanie jeszcze ustalone) z Rady, wraz z Marcinem Wojdatem. Zaproponował on, by stworzyć jedną kategorię dla wszystkich inicjatyw na rzecz mieszkańców Warszawy i dopracować dokładnie kryteria ich oceny. Na ostateczny kształt konkursu S3KTOR w roku 2017 trzeba jednak jeszcze poczekać.

Muzeum Techniki w Warszawie

Pod koniec posiedzenia Rady Witold Zakrzewski przedstawił problem związany z Muzeum Techniki w Warszawie, którego operatorem jest NOT – Naczelna Organizacja Techniczna. Muzeum to jest zadłużone, nie tylko wobec miasta, ale również wobec swoich pracowników, ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Obecnie trwają rozmowy między trzema ministerstwami, któremu z nich przyporządkować pieczę nad Muzeum Techniki. Tymczasem instytucja ta dostała nakaz wyprowadzenia się z siedziby w Pałacu Kultury i Nauki, datowane na 30 września.

Członkowie Rady odbyli bardzo burzliwą dyskusję na ten temat. Podnoszone były argumenty, że zachowanie NOT jest nie w porządku wobec miasta, które od dawna sygnalizowało, że jest problem zadłużeniem. Samo Muzeum Techniki jest przestarzałe, NOT zaś nie poczuwa się do odpowiedzialności za nie, mimo bardzo dużego majątku. Padały dodatkowo argumenty, że zbiory należące do muzeum są własnością prywatną i że niewykluczone, iż byłoby lepiej, gdyby Muzeum Techniki przeniosło się do Bydgoszczy.

Wątpliwości wielu członków WRP budziło też to, jakie dokładnie jest oczekiwanie względem Rady, która nie uważa, że zasadne jest branie udziału w walce politycznej, do tego na temat, w którym nie czuje się kompetentna, by się wypowiadać. Ostatecznie postanowiono nie zabierać żadnego stanowiska w tej sprawie.

Sprawy różne

Wśród spraw różnych znalazło się pozytywne zaopiniowanie przez Radę przesunięcia środków w dzielnicy Żoliborz, dzięki czemu powstanie możliwość zakupu sprzętu sportowego, medali i pucharów, które zostaną wykorzystane w wydarzeniach sportowych organizowanych w tejże dzielnicy.

Ewa Kolankiewicz przypomniała, że trwają konsultacje projektu procedury konkursowej dotyczącej przyznawania doracji organizacjom pozarządowym. Pani Pełnomocniczka poprosiła również o zaopiniowanie przesunięcia środków na wydanie Niezbędnika Aktywnego Mieszkańca w wersji dla osób niewidomych. Miasto ogłosiło w tym celu konkurs, jednak nikt się do niego nie zgłosił. Tymczasem opinie KDS są takie, że taka wersja Niezbędnika jest potrzebna. Powstało więc pytanie, czy pieniądze, które były przeznaczone na konkurs można wykorzystać na zrealizowanie tego samego celu, tylko z innego paragrafu. Rada ponownie wyraziła pozytywną opinię.


Na koniec Marek Ślusarz opowiedział o swoim problemie. Otóż od kilku miesięcy, jako działacz NGO i jednocześnie przewodniczący DKDS Wola bezskutecznie próbuje umówić się na spotkanie z burmistrzem, by przedstawić mu swoje wątpliwości względem niektórych działań na rzecz społeczności lokalnych. Mimo licznych prób wciąż nie dostaje żadnej odpowiedzi. Ewa Kolankiewicz poprosiła go, by wystosował oficjalne pismo, jako przewodniczący DKDS, z prośbą o spotkanie, a jeśli nie przyniesie ono skutku, to ona, jako Pełnomocniczka, będzie mogła w tej sprawie zainterweniować.

 

Kolejne posiedzenie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się 12 października.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź wiadomosci.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • demokracja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • konkursy interdyscyplinarne
  • miasto
  • nauka i technika
  • ochrona zabytków
  • partnerstwo
  • partycypacja
  • współpraca z administracją