Przejdź do treści głównej

Nabór w Funduszu Współpracy Dwustronnej: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

autor(ka): oprac. redakcja
2015-02-23, 21:33
archiwalne
Ministerstwo Środowiska, Operator Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów". Nabór potrwa od 3 marca do 30 czerwca 2015. Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców.

Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).
Działania podejmowane w ramach Funduszu odnoszą się do celu programu PL02, którym jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej.
 

Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie projekty bilateralne złożone w partnerstwie z organizacją z Państw-Darczyńców, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców (zgodnie z art. 3.6 ust. 1b) Regulacji) i jednocześnie wpisują się w jeden z niżej wymienionych obszarów tematycznych współpracy dwustronnej, powiązanych z następującymi rezultatami Programu:

Rezultat: Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000

 1. Zarządzanie norweskimi i polskimi obszarami chronionymi/ Parki Narodowe (instytucje publiczne takie jak agencje rządowe, powiaty, gminy);
 2. Gatunki zagrożone i siedliska naturalne;
 3. Bazy danych dokumentujące ogólne trendy dotyczące stanu najważniejszych ekosystemów i oferujące przegląd postępu w zatrzymaniu procesu utraty różnorodności biologicznej;
 4. Krajowe prawodawstwo;
 5. Zarządzanie i prace badawcze związane ogólnie z gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, a także z gatunkami zagrożonymi i obcymi inwazyjnymi gatunkami; (instytucje publiczne na różnych poziomach, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, inne organizacje);
 6. Tereny podmokłe i strategie zarządzania, inicjatywy zmierzające ku wzmocnieniu krajowej i lokalnej zdolności zarządzania ekosystemami i zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej terenów podmokłych; (centralne i lokalne instytucje zarządzające, organizacje, organizacje pozarządowe i inne);
 7. Merytoryczne zarządzanie różnorodnością biologiczną, studium porównawcze. Zintegrowane plany zarządzania obszarami morskimi;
 8. Różnorodność biologiczna i zmiany klimatu (adaptacja i łagodzenie).

Rezultat: Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych

 1. Doświadczenia w strategiach zarządzania kontrolą i usuwaniem gatunków z czarnej listy
  (agencje rządowe, administracja lokalna, instytuty badawcze, programy sektorowe, organizacje, inni).

Rezultat: Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów

 1. Doświadczenia z przyrodniczymi centrami informacji itp. Metody przekazywania złożonych informacji dotyczących różnych zagadnień związanych ze środowiskiem, jak np. tereny podmokłe i ogólnie środowisko wodne, poszczególne gatunki zwierząt, parki narodowe.
 2. System obserwacji/rejestracji gatunków. System rejestracji gatunków, obserwacje roślin, owadów i zwierząt przez zainteresowane osoby, organizacje i instytucje.
 3. Narzędzia edukacyjne - zestawy narzędzi edukacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej dla szkół i gimnazjów.
 4. Procedury krajowe związane z ratyfikacją Protokołu z Nagoi.
   

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów zgodnie z art. 6.2. ust. 1 Regulacji oraz zgodnie zapisami Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014:
Wszyscy wnioskodawcy w naborze otwartym, którym przyznano decyzję o dofinansowaniu (nabór główny i nabór do Funduszu Małych Grantów) – niezależnie od tego, czy w trakcie otwartego naboru złożyli wniosek aplikacyjny w formalnym partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców
 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Na wsparcie projektów w ramach naboru zostanie przeznaczona kwota 258 150 euro, tj. 1 086 630,80 zł.
Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środki budżetu państwa.
 

Poziom dofinansowania projektu, maksymalna i minimalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Dotacja ze środków MF EOG stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a wkład Operatora Programu ze środków budżetu państwa wynosi 15% kosztów kwalifikowanych projektu.
W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 2 tys. euro tj. 8 418,60 zł, zaś maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. euro, tj. 42 093, 00 zł.
 

Okres kwalifikowalności wydatków
Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Operatora Programu. Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 28 lutego 2017 r.
 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Termin ogłoszenia naboru wniosków – 16 lutego 2015 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 3 marca 2015 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – 30 czerwca 2015 r.
W przypadku niewyczerpania środków dopuszcza się możliwość przesunięcia daty zakończenia naboru lub ogłoszenia kolejnej daty naboru wniosków.
Dofinansowanie przyznawane jest według kolejności wpływania wniosków pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków.


Projekty partnerskie
Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia). Partnerstwa zawiązane w celu realizacji projektu bilateralnego z podmiotem innym niż podmiot pochodzący z Państw Darczyńców (Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) nie są kwalifikowane w przedmiotowym naborze. W celu poświadczenia spełnienia wymogu partnerstwa wymagane jest dołączenie do wniosku listu intencyjnego lub umowy partnerskiej. Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji projektu wymagane będzie przedstawienie podpisanej umowy partnerskiej.

W celu wsparcia procesu nawiązywania partnerstw z partnerami pochodzącymi z Państw Darczyńców, Operator Programu zachęca do odwiedzenia m.in. stron internetowych: http://www.ngonorway.org/ (potencjalni partnerzy z Norwegii) lub kontakt mailowy z następującymi osobami:
Pan Kjartan Ingvarsson z Ministerstwa Środowiska i Zasobów Naturalnych Islandii ()
Pan Panagiotis Potolidis-Beck, Urząd Spraw Zagranicznych Liechtensteinu ()

Warto zapoznać się z informacjami zawartymi na następujących stronach internetowych:


Język wniosku aplikacyjnego
Wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien być złożony w języku polskim za wyjątkiem listu intencyjnego i umowy partnerskiej, które to załączniki mogą być złożone w języku polskim lub/i angielskim.


Kontakt do Operatora Programu
Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków należy kierować, w trakcie jego trwania, pod adresem:

Ministerstwo Środowiska
Departament Funduszy Ekologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa tel. 22 36 92 823
e-mail:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Ochrony Klimatu
ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa tel. 22 45 95 819, 22 45 95 816
e-mail:


Pełną informację o naborze wraz z dokumentacją można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data wydarzenia: od 2015-03-03 do 2015-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • ekologia, środowisko
 • integracja europejska
 • partnerstwa międzynarodowe
 • zrównoważony rozwój
 • zwierzęta