Przejdź do treści głównej

ROCZNE CYKLE EDUKACYJNE

Roczne cykle edukacyjne to długofalowe programy wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób mieszkających w Warszawie. To sposób na rozwój instytucjonalny zarówno dla nowo powstałych organizacji, jak i tych z dłuższym stażem.

Roczne cykle wsparcia Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to 4 autorskie programy skierowane do organizacji pozarządowych będących na różnym etapie rozwoju:

-> Inkubator dla organizacji pozarządowych

-> Szkoła Przedsiębiorczości

-> Szkoła Fundraisingu

-> Proces coachingowy

Każdy z cykli jest opisany szczegółowo poniżej. Po prawej stronie znajduje się menu, poprzez które można przejść do opisu każdego z cykli edukacyjnych.

Wszystkie cykle edukacyjne SCWO są bezpłatne – od uczestników i uczestniczek nie są pobierane jakiekolwiek opłaty związane z przystąpieniem do programu i udziałem w nim.

INKUBATOR DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

UWAGA: prowadzimy rekrutację do Inkubatora 2018. Rekrutacja trwa do 04.02.2018. Szczegóły dotyczące Inkubatora i zasad uczestnictwa znajdują się poniżej.

---

Prowadzisz młodą organizację? Coś już robicie, ale czujesz, że działacie trochę „po omacku”? Masz pytania związane z codziennym prowadzeniem organizacji? Chcesz wymienić doświadczenia, rozwinąć i usprawnić działalność? Weź udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych.

O Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO

Inkubator to szkoła zarządzania NGO dla początkujących organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. W czasie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju.

1. Cykl 10 szkoleń (łącznie 20 dni szkoleniowych)

W okresie luty–grudzień 2018 r. uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu 10 szkoleń. Każde szkolenie jest dwudniowe (trwa 16 godzin), zajęcia będą odbywać się w weekendy w siedzibie Federacji Centrum Szpitalna.

Tematyka i terminy szkoleń:

► Ludzie w NGO – budowanie zespołu i komunikacja – 17-18 lutego

► Prawno-formalne aspekty działania NGO – 3-4 marca

► Planowanie działań organizacji pozarządowej – 14-15 kwietnia

► Tworzenie i praca metodą projektu – 12-13 maja

► Wypełnienie wniosku o dotację – 2-3 czerwiec

► Zarządzanie finansami z elementami księgowości – 30 czerwiec – 1 lipiec

► Promocja w organizacji pozarządowej – wrzesień

► Współpraca z administracją publiczną – październik

► Współpraca z biznesem – listopad

► Temat wybrany przez uczestników i uczestniczki – grudzień

Wszystkie szkolenia będą odbywać się w sobotę i niedzielę, przez doświadczony zespół trenerów i trenerek oraz specjalistów i specjalistek; z wykorzystaniem metod aktywizujących. W poszczególnych szkoleniach mogą uczestniczyć różne osoby z danej organizacji (w zależności od przydatności tematyki szkolenia).

2. Seminaria tematyczne

Seminaria to 2-3 godzinne spotkania tematyczne, podczas których są omawiane konkretne zagadnienia związane z prowadzeniem organizacji. Seminaria są organizowane w godzinach późno-popołudniowych.

3. Konsultacje specjalistyczne, w tym coaching dla organizacji

Uczestnicy i uczestniczki Inkubatora mają możliwość skorzystania z dodatkowych konsultacji w wybranych przez sobie tematach (np. podział zadań w zarządzie, wypracowanie polityki rachunkowości, strategia promocji projektu, itp.)

Kto może wziąć udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO?

Inkubator jest skierowany do organizacji pozarządowych, które:

 • prowadzą działalność na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających;
 • prowadzą działalność krócej niż 3 lata i w tym czasie przeprowadziły przynajmniej jedno działanie (projekt, inicjatywę) i złożyły (nie koniecznie otrzymały) przynajmniej jeden wniosek o dotację/dofinansowanie;
 • posiadają co najmniej 2-3 osobowy zespół zaangażowany w jej działania.

Warunki udziału w Inkubatorze

 • deklaracja udziału w całym projekcie (do końca grudnia 2018 r.);
 • podpisanie umowy o współpracy;
 • zaangażowanie i współpraca.

UWAGA: warunkiem ukończenia Inkubatora jest udział w min. 7 z 10 szkoleń.

Jak się zgłosić do Inkubatora organizacji pozarządowych SCWO?

Organizacje zainteresowane udziałem w Inkubatorze SCWO prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz prosimy o przesłanie drogą elektroniczną do 04.02.2018 r. na adres: .

Jak wybierzemy organizacje uczestniczące w Inkubatorze SCWO 2018?

Wybór organizacji zostanie przeprowadzony w oparciu o informacje z formularza zgłoszeniowego. W zależności od liczby zgłoszeń kandydaci i kandydatki mogą zostać zaproszeni na krótkie indywidualne spotkania.

O wynikach rekrutacji planujemy powiadomić w ciągu mailowo lub telefonicznie najpóźniej do 9.02.2018 r.

15 lutego (czwartek) w godzinach popołudniowych obędzie się spotkanie otwierające Inkubator.

Ile to kosztuje?

Udział w Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO jest bezpłatny. Inkubator jest realizowany przez Federację Centrum Szpitalna w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO), współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Opinie o Inkubatorze dla organizacji pozarządowych SCWO

Dowiedz się, co Inkubator dla organizacji pozarządowych SCWO dał uczestnikom i uczestniczkom poprzednich edycji w ich opinii:

Możliwość wieloperspektywicznego zgłębienia zagadnień dotyczących NGO. Poznanie nowych możliwości działania/rozwijania stowarzyszenia. Motywację do dalszych działań i rozwoju.

Solidne podstawy do prowadzenia fundacji i ogromne wsparcie merytoryczne osób prowadzących Inkubator i zaangażowanych w projekt. (…) Inkubator to świetne narzędzie wspierające dla każdej młodej organizacji.

Inkubator (...) jest wspaniałą okazją do poznawania się z ludźmi – ekspertami, którzy wkładają w swoją pracę wiele serca i zaangażowania oraz osoby działające w innych organizacjach. Inkubator ma przemyślany plan, trudno wymienić w nim zbędne elementy. Każde zajęcia odkrywały przed nami coś nowego, mimo że mamy już pewien bagaż własnych doświadczeń.

[Inkubator] ponownie zapalił mnie do działania. Bardzo budujące jest poznawanie środowiska organizacji pozarządowych. To daje oparcie w tych osobach, które mają większe doświadczenie i udaną działalność.

Poznałam świetnych ludzi, o społecznym sposobie myślenia; poczułam się pewniejsza, gdyż odkryłam miejsce, gdzie mogę zawsze liczyć na poradę i wsparcie fachowców ze sfery pozarządowej.

O organizatorze Inkubatora dla organizacji pozarządowych SCWO

Federacja Centrum Szpitalna istnieje od 2003 roku. Projekt Inkubator dla organizacji pozarządowych prowadzi od początku swojego istnienia. Przez kolejne lata projekt podlegał różnym modyfikacjom i przemianom, w poszukiwaniu najlepszej formuły.

Ostatnie edycje projektu, które miały miejsce w latach 2007–2017, przybrały formę kilkumiesięcznej (ściśle określonej w czasie) pracy ze stałą grupą liderów i liderek młodych organizacji pozarządowych. Uczestnicy i uczestniczki inkubatora korzystali z różnorodnych, uzupełniających się form wsparcia, dostosowanych do ich potrzeb. Były to m.in. szkolenia, seminaria, porady prawne i księgowe, konsultacje projektów społecznych, opieka merytoryczna.

We wszystkich edycjach Inkubatora wzięło udział 230 organizacji, odbyło się 136 szkoleń (w większości 2-dniowych), ponad 70 seminariów a ze wszystkich działań od początku istnienia Centrum Szpitalna skorzystało łącznie ponad 8000 organizacji.

Kontakt w sprawie Inkubatora organizacji pozarządowych SCWO

Aneta Krawczyk (Federacja Centrum Szpitalna): (22) 828 91 28, .

SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Twoja organizacja działa już od jakiegoś czasu? Chcecie wprowadzić do swojej działalności myślenie ekonomiczne i rozpocząć działania nakierowane na sprzedaż towarów lub usług? Zapisz się do Szkoły Przedsiębiorczości – pomożemy Ci w tym!

O Szkole Przedsiębiorczości

Szkoła Przedsiębiorczości SCWO to 10-miesięczny cykl szkoleniowy połączony ze wsparciem indywidualnym i specjalistycznym dla uczestniczących w nim organizacji.

Do udziału w programie zapraszamy organizacje, które:

 • chcą poszerzyć możliwości finansowania działań organizacji przez prowadzenie działalności odpłatnej lub gospodarczej,

 • działają co najmniej dwa lata na rzecz osób mieszkających w Warszawie,

 • mogą zgłosić do programu dwie osoby, z których przynajmniej jedna należy do zarządu organizacji.

Dzięki udziałowi w cyklu:

 • poznasz różne rodzaje działalności ekonomicznej w organizacji pozarządowej,

 • dowiesz się czy Twoja organizacja jest gotowa do uruchomienia działań ekonomicznych i czy ma potrzebne do tego zasoby,

 • przygotujesz, przy wsparciu ekspertów i ekspertek, biznes plan niezbędny do rozpoczęcia działalności ekonomicznej w swojej organizacji,

UWAGA: Udział w cyklu oznacza zobowiązanie organizacji do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie uruchomienia , porządkowania lub poszerzenia działań ekonomicznych.

Szkoła Przedsiębiorczości jest połączona z projektem „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach: m.st. Warszawa i warszawsko-wschodnim” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej.

Po ukończeniu Szkoły organizacja będzie mogła starać się w Stowarzyszeniu BORIS o dotację na utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak wygląda program Szkoły Przedsiębiorczości?

Program Szkoły Przedsiębiorczości obejmuje:

 • Spotkanie otwierające: 3-4 godzinne spotkanie informacyjno-zapoznawcze, podczas którego ustalane są zasady pracy, sposób kontaktów w grupie oraz konkretne zagadnienia do poruszenia w trakcie szkoleń;

 • 5 szkoleń tematycznych z zakresu przedsiębiorczości dotyczących działalności odpłatnej i działalności gospodarczej;

 • Poradnictwo specjalistyczne: specjalistyczne wsparcie ekspertów i ekspertek (m.in.: ds. marketingu, biznes planu, analizy finansowej, itp.), które ma pomóc organizacji w zaplanowaniu działań ekonomicznych i osiągnięciu założonych efektów finansowych;

 • Usługi specjalistyczne: wsparcie finansowe w wysokości do 1500 zł na jedną organizację, nastawione na ekonomizację organizacji. Wprowadzenie ekonomizacji w organizacji często jest trudne ze względu na brak w zespole potrzebnych do tego umiejętności, brak środków na zakup usług rozwojowych, brak czasu na czynności nie związane bezpośrednio z realizacją zadań merytorycznych. Dlatego chcemy umożliwić organizacjom uczestniczącym w Szkole skorzystanie z usług lub zakupów ważnych do rozpoczęcia czy rozwinięcia działań ekonomicznych (np. sporządzenie biznesplanu, wykonanie kosztorysu działalności odpłatnej, przygotowanie konkretnych zmian w statucie, zakup program księgowy, program do prowadzenia sprzedaży internetowej, itp. Warunkiem skorzystania z usługi jest aktywny udział w Szkole i realizacja wcześniejszych zadań – opisane w szczegółowej ofercie Szkoły i porozumieniu o współpracy.

Jak wziąć udział w Szkole Przedsiębiorczości? 

Za Szkołę Przedsiębiorczości odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Rekrutacja prowadzona jest na początku każdego roku.

Jeśli chcesz wziąć udział w cyklu, zapoznaj się z:

Następnie wyślij wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny na adres .

Wszystkie dokumenty znajdziesz także w dole strony.

UWAGA: Na początku 2018 r. ruszy rekrutacja do Szkoły Przedsiębiorczości 2018. Nie chcesz jej przegapić? Śledź nasz profil na FB.

Kontakt w sprawie Szkoły Przedsiębiorczości

Katarzyna Sekutowicz ze Stowarzyszenia BORIS, .

SZKOŁA FUNDRAISINGU

Chcesz zapewnić swojej organizacji środki na działania i rozwój? Uniezależnić się od grantów, z większym spokojem patrzeć na budżet i nie martwić się o stabilność finansową? Planujesz rozwijać współpracę z darczyńcami indywidualnymi lub korporacyjnymi? Jeśli Wasza organizacja działa co najmniej 2 lata na rzecz osób mieszkających w Warszawie, macie motywację do zmian i nie boicie się wyzwań – zgłoście się do Szkoły Fundraisingu.

O Szkole Fundraisingu

Szkoła Fundraisingu to 12-miesięczny cykl szkoleń połączony ze specjalistycznym wsparciem indywidualnym uczestniczących w nim organizacji.

Do udziału w programie zapraszamy organizacje, które:

 • działają minimum 2 lata na rzecz osób mieszkających w Warszawie,

 • mają motywację do rozwoju, wprowadzania zmian w sposobie funkcjonowania,

 • mogą zgłosić do programu 2 osoby, z których przynajmniej 1 pełni funkcję kierowniczą i/lub jest członkiem/członkinią zarządu organizacji.

Dzięki udziałowi w cyklu:

 • dowiesz się, czym jest nowoczesny, skuteczny i etyczny fundraising, oparty na relacjach z darczyńcami,

 • poznasz techniki fundraisingowe i otrzymasz wsparcie we wdrożeniu wybranych w nich,

 • zaplanujesz kampanię fundraisingową,

 • zaplanujesz działania marketingowe wspierające fundraising,

 • przygotujesz, pod okiem trenerów/trenerek i konsultantów/konsultantek, plan wdrażania/rozwoju fundraisingu dla swojej organizacji,

 • będziesz mógł/mogła wybrać i zakupić dla swojej organizacji usługę rozwojową dotyczącą fundraisingu.

UWAGA: Udział w cyklu oznacza zobowiązanie organizacji do wdrożenia konkretnych rozwiązań w zakresie wprowadzenia, uporządkowania lub poszerzenia działań fundrasingowych.

Jak wygląda program Szkoły Fundraisingu?

Szkoła Fundraisingu obejmuje:

 • Spotkanie otwierające: 3-godzinne spotkanie informacyjno–zapoznawcze, na którym ustalone zostaną zasady pracy, sposób kontaktów w grupie oraz omówiony program i zebrane potrzeby edukacyjne;

 • 5 szkoleń tematycznych z zakresu fundraisingu prowadzonych przez doświadczonych trenerów i trenerki, osoby praktykujące fundraising (szczegółowy zakres w programie);

 • Poradnictwo specjalistyczne to wsparcie ekspertów i ekspertek (m.in.: fundraiserów i fundraiserek, specjalistów i specjalistek CRM, specjalistów i specjalistek ds. marketingu, i promocji), które ma pomóc organizacji w osiągnięciu zaplanowanych rezultatów i wesprzeć w wypracowaniu produktów;

 • Usługi specjalistyczne czyli wsparcie osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i produktów. Z naszego doświadczenia wynika, że wprowadzenie zmian w organizacji często jest niemożliwe ze względu na brak w zespole pewnych konkretnych umiejętności lub brak czasu na wykonanie dodatkowych czynności niezwiązanych z realizacją zadań. Dlatego chcemy osobom uczestniczącym w cyklu umożliwić skorzystanie z usług (np. pomoc w zaplanowaniu relacji z darczyńcą, w stworzeniu komunikatu do darczyńcy itd.), które zostaną wykonane przez zewnętrznych specjalistów i specjalistki (osoby indywidualne, organizacje lub firmy). Warunkiem skorzystania z usługi jest aktywny udział w Szkole i realizacja wcześniejszych zadań – opisane w szczegółowej ofercie Szkoły i porozumieniu o współpracy.

Jak wziąć udział w Szkole Fundraisingu? 

Za szkołę Fundraisingu odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Rekrutacja prowadzona jest na początku każdego roku.

Przeczytaj dokumenty związane ze Szkołą Fundraisingu, które znajdziesz w dole strony. Jeśli uznasz, że cykl jest odpowiedni dla Twojej organizacji, prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres

UWAGANa początku 2018 r. ruszy rekrutacja do Szkoły Fundraisingu 2018. Nie chcesz jej przegapić? Śledź nasz profil na FB.

Kontakt w sprawie Szkoły Fundraisingu

Marta Henzler ze Stowarzyszenia BORIS, .

PROCES COACHINGOWY

UWAGA: prowadzimy rekrutację do Procesu coachingowego 2018. Rekrutacja trwa do 12.02.2018. Szczegóły dotyczące Procesu coachingowego i zasad uczestnictwa znajdują się poniżej.

---

Potrzebujecie „stop klatki” i refleksji nad kondycją swojej organizacji? Macie pomysły na działania, a jednak Wasza organizacja nie działa tak, jak byście chcieli/chciały? Jesteście gotowi/gotowe poświęcić swój czas – czas zarządu i zespołu – na przyjrzenie się organizacji, zaplanowanie strategicznych decyzji i wprowadzenie ich w życie? Zapraszamy do udziału w Procesie coachingowym. Udział jest bezpłatny.

O Procesie coachingowym 

Proces coachingowy to indywidualne wsparcie rozwoju organizacji. Polega na spotkaniach z coachem, podczas których  wspólnie przyglądamy się różnym obszarom funkcjonowania organizacji (m.in.: ludzie w organizacji, zarządzanie bieżące i strategiczne, relacje z otoczeniem, finansowanie organizacji) i wypracowujemy rozwiązania. Rolą coacha jest towarzyszenie i wspieranie w zmianie, zadawanie czasem trudnych pytań, pokazywanie innych perspektyw oraz dzieleniem się swoim doświadczeniem. 

Dzięki udziałowi w Procesie coachingowym:

 • spojrzycie na organizację jak na system powiązanych ze sobą elementów i działań;
 • otrzymacie możliwość analizy działalności Waszej organizacji w długiej perspektywie czasowej;
 • będziecie mieć możliwość zdiagnozowania mocnych i słabych stron organizacji;
 • otrzymacie wsparcie w określeniu swojej własnej ścieżki rozwoju instytucjonalnego, wyznaczeniu priorytetów zmiany i wdrożeniu planu rozwoju;
 • będziecie mieć szansę wzmocnienia długofalowego oddziaływania organizacji i podjęcia decyzji strategicznych w tym zakresie.

Jak wygląda Proces coachingowy? 

Coaching z założenia jest elastycznym programem, w którym poszczególne elementy wsparcia dobierane są do potrzeb organizacji uczestniczącej w cyklu oraz wyzwań, jakich doświadcza. Dodatkowo wzmacniany jest on przez poradnictwo specjalistyczne i usługę specjalistyczną.

Organizacja uczestnicząca w Procesie coachingowym:

 • razem z coachem dokonuje kompleksowej samooceny swojej działalności, opracowuje plan rozwoju, który stanowi podstawę do projektowania zmian w organizacji, pracuje nad wdrażaniem wypracowanych zmian w kluczowych obszarach;
 • korzysta z poradnictwa specjalistycznego, dostosowanego do swoich potrzeb (przykładowy zakres: planowanie strategiczne, wypracowanie strategii promocyjnej, pomoc w uporządkowaniu księgowości itp.) oraz usługi specjalistycznej czyli zakupu konkretnych produktów (np.: spisanie strategii rozwoju, sporządzenie Zakładowej Polityki Finansowej, przebudowa strony www itp.);
 • dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi organizacjami będącymi w procesie coachingowym (podczas 3 spotkań sieciujących).

Kto może skorzystać z Procesu coachingowego?

W Procesie coachingowym 2018 może wziąć udział 12 organizacji pozarządowych, które działają ponad 2 lata na rzecz Warszawy i/lub osób w niej mieszkających.

Jak wziąć udział  w procesie coachingowym? 

Za Proces coachingowy odpowiada Stowarzyszenie BORIS. Jeśli chcesz wziąć udział w Procesie coachingowym:

Kontakt w sprawie Procesu coachingowego

Paweł Jordan ze Stowarzyszenia BORIS, specjalista ds. edukacji: .


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

na skróty / spis treści

Logo SCWOP