Przejdź do treści głównej

Program Rozwoju Współpracy do 2020 r.

Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 jest wieloletnim Programem operacyjnym wyznaczającym, na najbliższych kilka lat, kierunki współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem. Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 oraz w Społeczną Strategię Warszawy.

Ideą powstania Programu było przygotowanie strategii współpracy wykraczającej poza wąsko narzucone ramy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są one realizowane od lat przez Roczne Programy Współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz zachowania ich dotychczasowej struktury, od roku 2016, będą one najważniejszymi instrumentami do rocznego planowania wdrażania Programu. To w nich będą również określane priorytety na dany rok, jak i przewidziane w Ustawie wymogi.

Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych branż. Opisane są w nim formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi – zarówno te wskazane w Ustawie, jak i nowatorskie rozwiązania. Dodatkowo w sposób komplementarny potraktowano konieczność wzmacniania i rozwijania zarówno samych organizacji, jak i Urzędu, co stanowić może podstawę do wyznaczania nowych standardów we wzajemnej współpracy.

Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 opiera się na założeniu, że stowarzyszenia i fundacje oraz inne inicjatywy obywatelskie są ważnym i niezbędnym partnerem dla samorządu w zakresie:

  • Realizowania zadań publicznych,
  • Współtworzenia polityk publicznych, także poprzez monitoring działań władz samorządowych,
  • Proponowania i testowania nowych, innowacyjnych rozwiązań,
  • Budowania wizerunku i marki Warszawy.

Program Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 reguluje m.in. takie obszary, jak:

Prace nad Programem zostały zainicjowane w lutym 2014 roku przez Warszawską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołany został międzysektorowy zespół, który rozpoczął pracę od analizy raportów i sprawozdań dotyczących współpracy, a następnie przygotował ostateczny kształt dokumentu. Wypracowane w zespole propozycje zostały poddane szerokim konsultacjom, dzięki temu w prace nad nim zostało zaangażowanych wiele podmiotów i środowisk.


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0