Przejdź do treści głównej

Lokale dla NGO w Warszawie

Miejsca na działania organizacji

Organizacje, które szukają miejsca na swoje działania mogą:

 • Wynająć lokal użytkowy od miasta na dłuższy czas na prowadzenie stałej działalności;
   
 • Wynająć lokal na krótki czas na konkretne działanie;
   
 • Skorzystać z przestrzeni publicznej na określonych zasadach, więcej informacji w Przewodniku wydanym przez Urząd Miasta;
   
 • Wydzierżawić grunt na dłuższy czas;
   
 • Skorzystać z przestrzeni udostępnianej przez Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL).

Na jak długo i na jakie działania można wynająć lokal użytkowy?

Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wynająć miejski lokal użytkowy na preferencyjnych warunkach na okres do 3 lat lub do 10 lat, poza trybem przetargowym lub konkursowym.

W lokalu wynajętym na preferencyjnych warunkach organizacja może prowadzić:

 • Działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, kultury, sztuki, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zgodnie ze statutem organizacji),
   
 • Działalność gospodarczą, pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową (przy czym w przypadku spółdzielni socjalnych warunek ten uznaje się za spełniony również, gdy całość dochodów z działalności jest dzielona i przeznaczana na dalszą działalność w sposób określony w statucie).

Czy organizacje mogą ubiegać się o konkretne lokale użytkowe?

Organizacje mogą ubiegać się o konkretne wolne lokale. Ich spisy, zgodnie z położeniem, znajdują się na stronach odpowiednich dzielnicowych ZGN (zakładów gospodarowania nieruchomościami) lub na stronie Urzędu Miasta w zakładce „Nieruchomości miejskie – kup lub wynajmij”. Czasami są też organizowane specjalne konkursy na najem lokali dla organizacji np. Lokal na kulturę.

Organizacja może też złożyć wniosek o najem do urzędu dzielnicy m.st. Warszawy bez wskazywania konkretnego lokalu podając m.in. optymalne parametry lokalu, którym byłaby zainteresowana, działania, które planuje w nim prowadzić oraz korzyści, jakie odniosą mieszkańcy danej dzielnicy i m.st. Warszawa z działalności organizacji w lokalu. Wniosek można pobrać m.in. ze strony www.ngo.um.warszawa.pl.

Do składanego wniosku o najem należy załączyć:

 • Sprawozdanie finansowe;
   
 • Sprawozdanie merytoryczne;
   
 • Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (może być to wydruk ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu) lub innego odpowiedniego rejestru lub ewidencji;
   
 • Statut wnioskodawcy.

Wnioski składane przez organizacje rozpatruje zarząd właściwej ze względu na lokalizację lokalu dzielnicy.

Preferencyjne warunki najmu lokali użytkowych dla organizacji

Stawki czynszu za najem lokalu przez organizacje są niższe niż w przypadku najmu komercyjnego i ustalane są podczas negocjacji przed podpisaniem umowy. Każda dzielnica ma ustaloną minimalną stawkę preferencyjną. Mogą one się różnić w zależności od prowadzonej działalności oraz od dzielnicy, umiejscowienia lokalu i jego stanu. Stawki czynszu są corocznie waloryzowane.

Stawka za część powierzchni lokalu, w której organizacja prowadzi działalność gospodarczą zależy od rodzaju tej działalności i może być zwiększona do poziomu stawki rynkowej. W przypadku spółdzielni socjalnej będzie to stawka preferencyjna, ze względu na specyfikę i cel działania spółdzielni.

O obniżenie czynszu mogą starać się organizacje, które w lokalu wynajmowanym przez Miasto prowadzą działania, na które otrzymały dotacje. Warunkiem jest podpisana umowa dotacyjna - kwota, o którą obniżany jest czynsz nie może przekroczyć kwoty otrzymanej dotacji.

O czym należy pamiętać wynajmując lokal użytkowy

Wynajmując lokal od Urzędu Miasta organizacja powinna pamiętać, że:

 • Po podpisaniu umowy organizacja będzie musiała wpłacić zwrotną kaucję - jej wysokość jest każdorazowo ustalana, organizacje mogą się starać o jej zmniejszenie;
   
 • Po podpisaniu umowy organizacja będzie musiała dostarczyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (takie oświadczenie jest dodatkowym zabezpieczeniem), ponieważ musi być ono sporządzone przez notariusza oznacza to dodatkowe koszty - ich wysokość zależy od wielkości wynajmowanego lokalu; koszt ten jest dzielony po równo między organizację a Urząd Dzielnicy;
   
 • Umowa może być podpisana na maksymalnie 10 lat, ale większość dzielnic podpisuje umowy 3-letnie, po upłynięciu tego czasu organizacje mogą się starać o podpisanie nowej umowy;
   
 • Przed rozpoczęciem korzystania z lokalu obie strony podpisują protokół zdawczo-odbiorczy;
   
 • W trakcie trwania umowy pracownicy Urzędu mogą kontrolować sposób wykorzystania lokalu. Jeśli organizacja będzie wykorzystywać lokal niezgodnie z przeznaczeniem umowa może być rozwiązana;
   
 • Jeśli organizacja chce przeprowadzić w lokalu remont, musi najpierw uzyskać na to zgodę. Jeśli tak się stanie, obie strony podpisują porozumienie remontowe;
   
 • Od wynajmowanych lokali organizacje muszą płacić podatek od nieruchomości wg. stawek podanych na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/artykuly-sprawy-urzedowe/podatek-od-nieruchomosci;
   
 • Organizacje mogą podnajmować lokal innym organizacjom pozarządowym tylko za zgodą ZGN i tylko 50% - przy podnajmnie innym organizacjom stawka za powierzchnię podnajmowaną może być podwyższona o 50%;
   
 • Organizacje mogą podnajmować lokal firmom tylko za zgodą ZGN i tylko 50% - przy podnajmnie firmom stawka za powierzchnię podnajmowaną będzie podwyższona do stawki rynkowej obowiązującej w danej lokalizacji.

Zasady wynajmu lokalu na krótkie działania

Z lokalu można korzystać stale przez miesiąc lub sporadycznie - w określone dni - maksymalnie przez trzy miesiące. Lokale na krótkie działania wynajmowane są zarówno na projekty społeczne, jak i na komercyjne. Stawki za najem ustala Zarząd Dzielnicy. W przypadku wynajmu na projekty społeczne można starać się o obniżenie opłat za wynajem do wysokości kosztów mediów.

Tak samo jak w przypadku lokali użytkowych można się starać o konkretne lokale lub podać preferowane parametry i planowaną działalność, a lokal wskazują wtedy urzędnicy.

Formalności konieczne przy wynajmie na krótkie działania:

 • Krok 1: pismo z prośbą o udostępnienie lokalu składane do właściwego burmistrza lub do ZGN;
   
 • Krok 2: W przypadku zgody na udostępnienie - ustalenie opłat;
   
 • Krok 3: Ustalenie warunków użytkowania lokalu;
   
 • Krok 4: Wpłacenie zwrotnej kaucji;
   
 • Krok 5: Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przed rozpoczęciem i po zakończeniu korzystania z lokalu.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0