Przejdź do treści głównej

FKDS

Forum Komisji Dialogu Społecznego (FKDS) powstało w celu wzmocnienia i pogłębienia współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Forum Dialogu Społecznego (historia)

Przez wiele lat w Warszawie działało Forum Dialogu Społecznego (FDS), które służyło porozumieniu i dialogowi pomiędzy organizacjami i Miastem. Po pewnym czasie funkcję tę przejęła Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. FDS stało się wówczas miejscem, w którym przedstawiciele różnych komisji dialogu społecznego mogli się spotykać i rozmawiać o tym, jak działają, z czym mają problemy, co im się udaje.

Forum Komisji Dialogu Społecznego

Badanie „Miasto w dialogu” (przeprowadzone w 2017 r.) pokazało, że FDS nie w pełni odpowiada na zapotrzebowanie organizacji i Miasta. W rekomendacjach z badania zaproponowano pewne zmiany, które zostały wprowadzone poprzez Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Zgodnie z tym Programem Forum Dialogu Społecznego zostało zastąpione przez Forum Komisji Dialogu Społecznego.

Kto zwołuje, kto organizuje?

FKDS zwoływane jest przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy m.st. Warszawy z organizacjami w 2018 r. stanowi, że Miasto wspiera FKDS samodzielnie lub za pośrednictwem Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). Obecnie FKDS organizacyjnie i merytorycznie jest przygotowywany przez SCWO. SCWO - przy udziale przedstawicieli ciał dialogu bioracych udział w FKDS - proponuje i ustala tematy kolejnych posiedzeń FKDS.

FKDS zwoływane jest co trzy miesiące (nie rzadziej niż dwa razy w roku).

Kto bierze udział?

Posiedzenia FKDS są jawne i otwarte. W pracach FKDS biorą udział przedstawiciele ciał dialogu (Branżowych Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego) oraz zaproszeni goście.

Zadania FKDS

Głównym zadaniem FKDS jest:

  • wymiana informacji,
  • komunikacja
  • wspieranie wspólpracy między poszczególnymi ciałami dialogu.

 

 

FKDS przygotowuje (organizacyjnie i merytorycznie) Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Poznaj SCWO: spot filmowy

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

 


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0